ΠΟΛ 1308/2000

Άρθρο 1
Tύπος και περιεχόμενο των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο:

α) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Β΄ και Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους (έντυπο 050 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2001, Φ2/ΤΑΧΙS),

β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (051 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2001, Φ3/ΤΑΧΙS), όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται ως παραρτήματα «Α» και «Β», στην απόφαση αυτή με τον τίτλο «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.»

Άρθρο 2
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α από υποκείμενους στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης και το Δημόσιο.

1. Προκειμένου για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιο, όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό, ως εξής:

α) Για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τους παραπάνω υποκειμένους, οι οποίοι τηρούν βιβλία Β΄ ή Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα V.Ι.Ε.S. για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβολών για να δηλωθεί η διακοπή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τους υποκείμενους της κατηγορίας αυτής, η υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δηλώσεων υπάρχει μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία δηλώθηκε ότι συντελέστηκε η υπόψη διακοπή.

β) Για κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι τις 20 του μήνα που ακολουθεί το δίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης α΄.

γ) Για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τις 20 του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραπάνω περίπτωσης α΄.

2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο (ή αν είναι 0 με τα δύο τελευταία) του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες ως εξής:

α) Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο. εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 1, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 2 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 3 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους, λήγει στο 5.

στ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 5, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 7, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 9, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10,20.30,40 και 50.

ια) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 10 έως 50 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στην προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην περίπτωση ια΄, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους.

3. Ως αφετηρία για την επιβολή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής αρχικών δηλώσεων χωρίς ποσό φόρου για καταβολή, που προβλέπεται από την παραγρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/97 (ΦΕΚ Α΄ 179), λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης με βάση όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.

Για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης ανακριβούς ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης με ποσό φόρου για καταβολή μετά τις προθεσμίες της παραπάνω παραγράφου 2, με βάση τους μήνες καθυστέρησης, ως αφετηρία υπολογισμού του πρόσθετου φόρου λαμβάνεται η 21η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο ανεξάρτητα από τις συμπίπτουσες αργίες, εκτός εάν έχει χορηγηθεί ειδική παράταση χρονικής διάρκειας μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οπότε ως αφετηρία λαμβάνεται η επόμενη ημέρα από τη λήξη της παράτασης.

4. Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων του υποκειμένου, η φορολογική περίοδος θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών. Στην περίπτωση αυτή η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων και το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υποκειμένου.

5. Εξαιρετικά, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, προκειμένου:

α) για οριστική παύση:

Ι) νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων,

II) θανάτου του υποκειμένου,

σε προθεσμία 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της φορολογικής περιόδου ή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών; σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγρ.1 του άρθρου 36 του Ν. 2859/00.

β) για έναρξη εργασιών νομικών προσώπων, στις προθεσμίες της παραπάνω παραγράφου 2 ή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγρ.1 του άρθρου 36 του Ν. 2859/00.

6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγαθών που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών. Οι επιτηδευματίες αυτοί, που για την έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στις εισροές τους εφαρμόζουν τις Α.Υ.Ο. Δ.634/435/29.4.93 και Δ.635/436/29.4.93, υποβάλλουν και περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

Στη δήλωση αυτή, εκτός από την απεικόνιση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβάνονται ως εισροές και αυτές των οποίων ο ΦΠΑ συμψηφίστηκε στο Τελωνείο στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο. Στις εκροές (πιν.Δ/α, κωδ.301-306) περιλαμβάνονται οι πωλήσεις που προκύπτουν από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΚΒΣ παραστατικά. Ειδικότερα δε, όσον αφορά τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών, στις εκροές περιλαμβάνονται οι πραγματικές πωλήσεις, αφού αποφορολογηθούν με εσωτερική υφαίρεση. Στις εισροές (πιν.Δ/β. κωδ.351-363) αναγράφονται τόσο οι εισροές των οποίων ο ΦΠΑ συμψηφίστηκε στο Τελωνείο στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, όσο και οι λοιπές εισροές. Στα προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών (πιν.Δ/δ, κωδ.403) αναγράφεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Τελωνείο.

Άρθρο 3
Χρόνος υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της του παραγράφου 2 άρθρου 11 του Ν. 2859/00, (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται με έκτακτη περιοδική δήλωση στις δεκαπέντε (15) του επομένου μήνα που ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 2859/00.

Τα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις.

2.α) Υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους, οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης, σύμφωνα με την 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ. 1214/19.9.1994, όταν οι υποκείμενοι στο φόρο εγκατεστημένοι εκτός του εσωτερικού της χώρας δεν όρισαν, ως όφειλαν, φορολογικό αντιπρόσωπο, υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση με το έντυπο 050-ΦΠΑ, Φ2/ΤΑΧΙS ή το 05Ι-ΦΠΑ, Φ3/ΤΑΧΙS, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων τους.

β) Υποκείμενοι στο φόρο των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών και έχουν ακυρώσει τα φορολογικά τους στοιχεία, (μη υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης), στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή με έκτακτη περιοδική δήλωση.

γ) Τα λοιπά πρόσωπα (πχ ιδιώτες) οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στο φόρο (άρθρ.35 Ν. 2859/00) υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση με το έντυπο 050 ΦΠΑ, Φ2/ΤΑΧΙS, περιλαμβάνονται και οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συμφωνίας αναλαμβάνουν την μεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου 2, η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία:

Ι. κατά την οποία έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασμού ίου προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου, εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής και

II. έκδοσης του φορολογικού στοιχείου.

3. Στις περιπτώσεις που υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μετά από έγκριση των σχετικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγρ.1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/ΠΟΛ. 1005/8.1.93, όπως ισχύει, καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο στην αρμόδια ΔΟΥ με έκτακτη δήλωση, είτε κατά την απόδοσης του σχετικού εντάλματος πληρωμής, είτε κατά ημερολογιακό τρίμηνο και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του τέταρτου μήνα. με βάση τα συνολικά ποσά που έχουν εγκριθεί και έχουν εμβασθεί κατά τη χρονική περίοδο του τριμήνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγρ.4 του άρθρου 3 της παραπάνω Α.Υ.Ο.

Σε όσες περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά ενεργούν διακανονισμό της αξίας του αγαθού που εισάγουν (προέμβασμα), πριν από την παραλαβή του αγαθού από το Τελωνείο (τελωνισμό), ή καταβολή του φόρου ενεργείται μεμονωμένα, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.

4. Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται κατά Τον χρόνο που ορίζεται από τις οικείες αποφάσεις και εγκυκλίους διαταγές σε περιπτώσεις, όπως :

α) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ή εισαγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετασκευή σκαφών, σε περίπτωση αχρησιμοποίητων υλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγρ. 1-3 του άρθρου 2 της ΑΥΟ Π.8271/4879/1987/ΠΟΛ. 366.

β) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ειδών και πάσης φύσεως υλικών προς εργολάβο κατασκευής υλικών συντήρησης ή επισκευής έργου κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ). σε περίπτωση αδιάθετων υλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παραγρ.3 του άρθρου 5 της ΑΥΟ Π.4056/3029/ΠΟΛ. 186/17.6.87,

γ) στην περίπτωση λήξης της προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 όπως συμπληρώθηκε με τις 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ. 1075/13.3.95 και 1058757/ 2754/791/0014/ΠΟΛ. 1155/6.6.95 ΑΥΟ. καθώς και με όσα ορίζονται στη ΑΥΟ Π.6788/642/1986.

δ) στην περίπτωση εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη του άρθρου 26 του ν.2859/00 προς εγχώρια ανάλωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 της ΑΥΟ 1000887/2569/3/ΠΟΛ. 1004/2.1.97.

ε) στην περίπτωση μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όταν χρησιμοποιούνται ως πάγια της επιχείρησης, στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΕΔΥΟ Σ.420/56/ΠΟΛ. 28/87 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής, με υποβολή της έκτακτης δήλωσης και καταβολή του ΦΠΑ μέχρι την μεταβίβαση της αδείας.

στ) στην περίπτωση μεταβίβασης αγαθών κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΕΔΥΟ 1070540/2601/531/ΠΟΛ. 1075/90 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής κατά περίπτωση, με υποβολή έκτακτης δήλωσης και καταβολή του ΦΠΑ από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο.

ζ) στην περίπτωση των ενταγμένων στα ειδικά καθεστώτα των εκμεταλλευτών Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως (ΕΔΧ). σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εκάστοτε εκδιδόμενη ΑΥΟ.

η) στην περίπτωση των ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς αλιέων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1145339/6602/140/Ε0014/ΠΟΛ. 1320/30.12.98.

Άρθρο 4
Αρμόδια για την υποβολή ΔΟΥ – Διαδικασία υποβολής

1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού του υποκειμένου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Y. Φορολογίας εισοδήματος των μη υποκειμένων προκειμένου για την υποβολή των εκτάκτων δηλώσεων. Κατ΄ εξαίρεση οι εποχιακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, καθώς και ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της παρούσας, μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ συστημένη επιστολή, στην οποία εσωκλείουν την περιοδική δήλωση. Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της περιοδικής δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής στις περιπτώσεις αυτές, αποτελεί η σχετική απόδειξη και η σφραγίδα επί του οικείου φακέλου της αποστολής του Ταχυδρομικού Γραφείου.

Περιοδική δήλωση που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή και του προσθέτου φόρου που αναλογεί, θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

2. Προκειμένου για τις αρχικές, εμπρόθεσμες πιστωτικές ή μηδενικές δηλώσεις με την ΑΥΟ 1045099/1930/0014/ΠΟΛ. 1158/18.5.2000 δίνεται η δυνατότητα στους υποκείμενους, των οποίων η αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι ενταγμένη στο ΤΑΧΙ8, να τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου taxisnet.

3. Η περιοδική δήλωση όταν παραλαμβάνεται χειρόγραφα, εκτός του συστήματος ΤΑΧIS, υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα. Προσκομίζεται στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, παραλαμβάνεται ελέγχεται και θεωρείται από το Τμήμα αυτό και ακολούθως, αν υπάρχει ποσό για καταβολή, υπογράφεται για την είσπραξη από τον Ταμία της ΔΟΥ. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη 1095871/7807/0014/ΠΟΛ. 1242/14.7.93 Ε.Δ.Υ.Ο. Η περιοδική δήλωση όταν παραλαμβάνεται μηχανογραφικά, στις ΔΟΥ που εφαρμόζεται το σύστημα ΤΑΧΙS, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Προσκομίζεται μόνο στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, όπου παραλαμβάνεται ελέγχεται και θεωρείται. Αν υπάρχει ποσό για καταβολή, εκδότης του Τμήματος αυτού εκδίδει ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης με το οποίο καταβάλλεται ο φόρος. στον ταμία της ΔΟΥ.

Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και όταν η δήλωση αποστέλλεται ταχυδρομικά, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

4. Για τις ανάγκες του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/ΠΟΛ. 1005/8.1.93. όπως ισχύει μετά την Α.Υ.Ο. 1042666/3595/Α0014/ΠΟΛ. 1115/28.3.93 προσκομίζεται στη μεσολαβούσα Τράπεζα το νόμιμα θεωρημένο αντίτυπο που παραδίδεται στον υπόχρεο, φωτοτυπία του οποίου τίθεται στον οικείο φάκελο κατά τη χορήγηση του συναλλάγματος. Στην περίπτωση που η δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ως αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης θεωρείται η εκτύπωση της μέσω του συστήματος taxisnet (με τον αριθμό της επιτυχούς καταχώρησης). Πα τις ανάγκες του άρθρου 5 της προαναφερόμενης Α.Υ.Ο. (ΠΟΛ. 1005), υποβάλλεται ένα επιπλέον πρόσθετο αντίτυπο της δήλωσης με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ», που θεωρείται από τη ΔΟΥ και με φωτοτυπία του διπλοτύπου είσπραξης προσκομίζεται στην Τελωνειακή Αρχή.

Άρθρο 5
Αποδεικτικό είσπραξης
Η περιοδική δήλωση αποτελεί και αποδεικτικό είσπραξης του φόρου στην περίπτωση που η παραλαβή της από την αρμόδια ΔΟΥ γίνεται χειρόγραφα (εκτός του συστήματος ΤΑΧIS). Στην περίπτωση αυτή υπογράφεται κατά την είσπραξη του ποσού για καταβολή και από τον Ταμία της ΔΟΥ, ο οποίος θέτει την υπηρεσιακή και ατομική του σφραγίδα. Η απόδειξη καταβολής του φόρου σε περίπτωση απώλειας, ή καταστροφής, εξ οιουδήποτε λόγου της περιοδικής δήλωσης, μπορεί να αναπληρωθεί μόνο κατά τα οριζόμενα στην παραγρ.3 του άρθρου 76 του Π.Δ. 16/89. Αντίθετα στην περίπτωση που η παραλαβή της δήλωσης γίνεται μηχανογραφικά (μέσω του συστήματος ΤΑΧΙ8) κατά την παραλαβή της δήλωσης θα εκδίδεται ηλεκτρονικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, που σε συνδυασμό με το αντίγραφο της δήλωσης θα αποδεικνύει το έγκυρο της υποβολής.

Άρθρο 6
Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων περιοδικών δηλώσεων
Οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα. σύμφωνα με τις διατάξεις της 1064794/4982/ΠΟΛ. 1177/7.5.93 απόφασης μας, μπορούν να υποβάλλουν προεκτυπωμένες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις, ομοιότητα όψεων κλπ) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών και κυρώνεται με την παρούσα.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος – Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Τα επισυναπτόμενα έντυπα ισχύουν από τη 1 Ιανουαρίου 2001 ανεξάρτητα από την φορολογική περίοδο στην οποία αναφέρονται.

Τα παραπάνω ισχύουν και για αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις προηγούμενων περιόδων.

Εξαιρετικά, προκειμένου για την τελευταία φορολογική περίοδο του 2000, γίνεται δεκτό, η εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση να υποβληθεί στο προηγούμενο έντυπο (έκδοση 1999).

2. Οι περιοδικές δηλώσεις που παραλαμβάνονται μηχανογραφικά, μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS, δεν θα αποστέλλονται από τις ΔΟΥ στο ΚΕΠΥΟ.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει η ισχύς της απόφασης μας: 1077576/3738/492/ΠΟΛ. 1173/0014/13.8.2000.

4. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.