ΠΟΛ 1282/2000

Κοινοποίηση του Ν.2859/7.11.2000 περί Κωδικοποίησης του Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα 1/12/2000
Αρ.Πρωτ.: 108824/5143/742/0014
ΠΟΛ 1282

ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση του Ν.2859/7.11.2000 περί Κωδικοποίησης του Φ.Π.Α.”
Κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α), με τον οποίο έγινε κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν.1642/86 όπως ίσχυε) και συμπληρωματικά σημειώνουμε ότι:
α) Με τον κοινοποιούμενο νόμο, κωδικοποιήθηκαν όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί Φ.Π.Α. σ΄ ένα ενιαίο κείμενο, χωρίς να επέλθει καμία εννοιολογική μεταβολή στις διατάξεις.
β) Έχει γίνει νέα αρίθμηση των άρθρων γι’ αυτό προς διευκόλυνσή σας, κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των άρθρων του Ν.1642/86 και των άρθρων του Ν.2859/2000, καθώς και των αλλαγών που έχουν επέλθει σ΄ ορισμένες παραγράφους.
γ) Εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους απαλλασσόμενους από το Φ.Π.Α., οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και οι δικαστικοί επιμελητές, δηλαδή, η απαλλαγή τους συνεχίζει να ισχύει μέχρι την έκδοση σχετικής Οδηγίας της Κοινότητας και της αντίστοιχης έκδοσης Α.Υ.Ο., όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 2 παρ. 11, του Ν.2093/92.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν. 164Γ86 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ N.2859/00 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΉΘΗΚΑΝ

ΑΡΘΡΑ Ν. 1642/1986

(ΦΕΚ 125Α/21.8.86)

ΑΡΘΡΑ Ν. 2859/2000

(ΦΕΚ 248Α/7.11.00)

1 1
2 2
3 3
4 4
5παρ.3 β, καταργήθηκε

γ

6 6
7παρ. 3 γ καταργήθηκε

δ,

ε,

στ

7γ, δ, ε
8 8
9 9
10 10
10απαρ.2α

παρ. 3

παρ.4

11παρ. 3

παρ. 4

παρ. 5

10β 12
11παρ. 6 13παρ. 7
12 14
12α 15
13 16
14παρ.2α,

3

17παρ. 3

4

14α 18
15 19
16 20
17 21
18παρ. 1 η, θ, ι,

ια,ιβ,ιγ,ιδ,ιε,ιστ, ιζ,ιη,ιθ,κ,κα,κβ, κγ,κδ,κε,κστ,κζ, κη,κθ,λ,λα λβ,λγ,λδ

22παρ. 1 ζ,η,θ,

ι,ια,ιβ,ιγ,ιδ,ιε, ιστ,ιζ,ιη,ιθ,κ,κα, κβ,κγ,κδ,κε,κστ, κζ,κη,κθ,λ,λα,λβ,λγ,

19 23
20 24
21 25
21απαρ. 7 α, καταργήθηκε

β,

γ,

δ,

26α,

β,

γ,

22 27
22απαρ. 1α,

παρ. 2

28παρ. 2

παρ. 3

22β 29
22γ καταργήθηκε
23 30
24 31
25 32
26 33
27 34
28 35
29 παρ. 5 α, καταργήθηκεβ,

γ,

δ,

ε,

36α,

β,

γ,

δ,

30παρ. 4 37παρ. 5
31 38
32 39 Ί
32α 40
33 41
34 42
35 43
36 44
36α 45
36β 46
36γ 47
37 καταργήθηκε
38 48
39 49
40 50
41 51
42 52 1
43παρ. 1,2,3παρ. 4,5,6,7 53παρ. 1παρ. 2,3,4,5
44 54
45 53
46 56
47 καταργήθηκε
48 καταργήθηκε
49 καταργήθηκε
50 Καταργήθηκε
51 Καταργήθηκε
52 57
53 58
54 59
55 60
53 61
56 62
57 63
58 64
58α καταργήθηκε
59 καταργήθηκε
60 καταργήθηκε
61 καταργήθηκε
62 καταργήθηκε
63 καταργήθηκε
64 καταργήθηκε
65 καταργήθηκε
66 καταργήθηκε
67 65