ΠΟΛ 1279/2000

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημοσιογράφοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα 27/11/2000
Αρ.Πρωτ.: 1108384/5119/418/Β0014

ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημοσιογράφοι.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. β’ του άρθρου 3 του Ν.1642/86 δε θεωρείται ότι ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και επομένως δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

2. Στο πλαίσιο των πιο πάνω διατάξεων, για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, εκδόθηκε η Α.Υ.Ο. Σ.800/129/ΠΟΛ.68/4.3.87, η οποία κυρώθηκε με το Ν.1731/9.9.87, με την οποία έγινε δεκτό ότι: η παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Δήμους Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσιες επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς, την ΕΡΤ από φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του Ν.Δ.3323/55, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών από δημοσιογράφους, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, οι οποίες δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης των προσώπων αυτών με τον εργοδότη τους αναφορικά με τους όρους παροχής των υπηρεσιών ή την καταβαλλόμενη αμοιβή και έχουν ως αποτέλεσμα την ευθύνη του εργοδότη, δεν υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

3. Δεσμούς εξάρτησης, μεταξύ άλλων, δημιουργεί και η κατά τρόπο τακτικό, ως προς τους όρους, παροχή εργασίας σε έναν ή πλείονες εργοδότες και η κατά οποιονδήποτε τρόπο αμοιβή αυτής, μονομερώς καθοριζόμενη από τον εργοδότη, ο οποίοςέχει την ευθύνη του αποτελέσματος αυτής.

4. Εν όψει των ανωτέρω, η παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσιες επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς, την ΕΡΤ ή σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, περιοδικών, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη, από δημοσιογράφους, με σύμβαση έργου ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση π.χ. εντολής ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, που παρέχονται κατά τρόπο τακτικό, με όρους που καθορίζει ο εργοδότης (π.χ. χρόνος παράδοσης ανατιθέμενης εργασίας) ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού της αμοιβής (με το κομμάτι, με τη σελίδα κλπ.) του δικαιούχου, εφόσον δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, κατά τα ανωτέρω, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.