ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους.

(Α.Υ.Ο. 1092541/5472/690/0014/ΠΟΛ. 1278/5.12.2001)ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν

α) των παραγράφων 1 περίπτωση α΄, 2,3,6 και 9 του άρθρου 38,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των ακολούθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών

(Α.Υ.Ο.):

α) 1113854/4874/691/0014/ΠΟΛ. 1308/19-12-2000

β) 1023404/1363/0016/ΠΟΛ.1054/2-3-2001

γ) 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1 055/2-3-2001,

δ) 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ-1005/8. 1.93, ως ισχύει μετά τις 1042660/ 3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/23.3.93 και 11 05799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/ 19.9.94 Α.Υ.Ο.

ε) 1101260/6084/787/0014/ ΠΟΛ. 1257/14.11.01

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Την 1039386/441/0006Α/21.4.2000 (ΦΕΚ 571Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι η χώρα μας εντάχθηκε στη ζώνη του ΕΥΡΩ (ν. 2842/ 2000 ΦΕΚ 207 Α) και προκύπτει ανάγκη για την προσαρμογή των φορολογικών διαδικασιών και εντύπων στις νέες συνθήκες.

7. Την ανάγκη απλούστευσης των εντύπων των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

8. Την ανάγκη εναρμόνισης στις νέες διαδικασίες λόγω της δυνατότητας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ηλεκτρονικό τρόπο (ΤAXIS net).

9. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο: α) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους (έντυπο 050 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2002, Φ2/TΑΧΙS), β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (051 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2002, Φ3/TAXΙS), όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται αντίστοιχα ως παραρτήματα «Α» και «Β», στην απόφαση αυτή με τον τίτλο “ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.”

Άρθρο 2

Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υποκείμενους στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης και το Δημόσιο.

1. Προκειμένου για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιο, όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό, ως εξής:

α) Για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τους παραπάνω υποκειμένους, οι οποίοι τηρούν βιβλία Β΄ ή Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα V.I.E.S. για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβολών για να δηλωθεί η διακοπή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τους υποκείμενους της κατηγορίας αυτής, η υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δηλώσεων υπάρχει μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, κατά την οποία δηλώθηκε ότι επήλθε η υπόψη διακοπή.

β) Για κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι τις 20 του μήνα που ακολουθεί το δίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης α΄.

γ) Για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τις 20 του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραπάνω περίπτωσης α΄.

2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ. στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο (ή αν αυτό είναι 0 με τα δύο τελευταία ψηφία) του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκειμένου και ολοκληρώνονται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες ως εξής:

α) Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 2 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 3 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους, λήγει στο 5.

στ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 5, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 7, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 9, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10,20,30,40 και 50.

ια) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 10 έως 50, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλύονται ανάλογα.

Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στην προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην περίπτωση, α΄, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους.

3. Η υποβολή των αρχικών εμπροθέσμων περιοδικών δηλώσεων με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet), παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.

Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος ΤΑXISnet ή πληρωμής τους μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

4. Ως αφετηρία για την επιβολή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής αρχικών δηλώσεων, χωρίς ποσό φόρου για καταβολή, που προβλέπεται από την παραγρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/97 (ΦΕΚ Α΄179), λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης με βάση όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3.

5. Για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης ανακριβούς ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης με ποσό φόρου για καταβολή μετά τις προθεσμίες της παραπάνω παραγράφου 2 και 3, με βάση τους μήνες καθυστέρησης, ως αφετηρία υπολογισμού του πρόσθετου φόρου λαμβάνεται η 21η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, ανεξάρτητα από τις συμπίπτουσες αργίες, εκτός εάν έχει χορηγηθεί ειδική παράταση χρονικής διάρκειας μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οπότε ως αφετηρία λαμβάνεται η επόμενη ημέρα από τη λήξη της παράτασης.

6. Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων του υποκειμένου, η φορολογική περίοδος θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών. Στην περίπτωση αυτή η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων και το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υποκειμένου.

7. Εξαιρετικά, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, προκειμένου:

α) για οριστική παύση:

Ι) νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων,

ΙΙ) θανάτου του υποκειμένου, σε προθεσμία 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της φορολογικής περιόδου ή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγρ.1 του άρθρου 36 του ν. 2859/00.

β) για έναρξη εργασιών νομικών προσώπων, στις προθεσμίες της παραπάνω παραγράφου 2 ή 3 μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγρ.1 του άρθρου 36 του ν. 2859/00.

8. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγαθών που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών. Οι επιτηδευματίες αυτοί, που για την έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στις εισροές τους εφαρμόζουν τις Α.Υ.Ο. Δ.634/435/29.4.93 και Δ.635/436/29.4.93, υποβάλλουν και περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

Άρθρο 3

Χρόνος υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν .2859/00, (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται με έκτακτη περιοδική δήλωση στις δεκαπέντε (15) του επομένου μήνα που ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του ν .2859/00.

2.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις, τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) Υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους, οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης, σύμφωνα με την 1105799/1797/8881/0014/ ΠΟΛ. 1214/19.9.1994, όταν οι υποκείμενοι στο φόρο εγκατεστημένοι εκτός του εσωτερικού της χώρας δεν όρισαν, ως όφειλαν, φορολογικό αντιπρόσωπο, υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση με το έντυπο 050-ΦΠΑ, Φ2/ΤΑΧΙS ή το 051-ΦΠΑ, Φ3/ΤΑΧΙS, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων τους.

β) Υποκείμενοι στο φόρο των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών και έχουν ακυρώσει τα φορολογικά τους στοιχεία, (μη υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης), στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή με έκτακτη περιοδική δήλωση.

γ) Τ α λοιπά πρόσωπα (πχ ιδιώτες) οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στο φόρο (άρθρ. 35 ν. 2859/00) υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση με το έντυπο 050 ΦΠΑ, Φ2/ΤΑΧΙS,περιλαμβάνονται και οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συμφωνίας αναλαμβάνουν την μεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία:

α) κατά την οποία έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου, εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής ή

β) έκδοσης του φορολογικού στοιχείου.

4. Αν υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μετά από έγκριση των σχετικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγρ.1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/ ΠΟΛ. 1005/ 8.1.93, όπως ισχύει, καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο στην αρμόδια ΔΟΥ με έκτακτη δήλωση, είτε κατά την απόδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής, είτε κατά ημερολογιακό τρίμηνο και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του τέταρτου μήνα, με βάση τα συνολικά ποσά που έχουν εγκριθεί και έχουν εμβασθεί κατά τη χρονική περίοδο του τριμήνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγρ.4 του άρθρου 3 της παραπάνω Α.Υ.Ο.

Σε όσες περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά ενεργούν διακανονισμό της αξίας του αγαθού που εισάγουν (προέμβασμα), πριν από την παραλαβή του αγαθού από το Τελωνείο (τελωνισμό), ή καταβολή του φόρου ενεργείται μεμονωμένα, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.

5. ΄Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται κατά τον χρόνο που ορίζεται, από τις οικείες αποφάσεις στις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

α) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ή εισαγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετασκευή σκαφών, σε περίπτωση αχρησιμοποίητων υλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγρ. 1 – 3 του άρθρου 2 της ΑΥΟ Π. 8271/4879/ 1987/ΠΟΛ. 366.

β) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ειδών και πάσης φύσεως υλικών προς εργολάβο κατασκευής υλικών συντήρησης ή επισκευής έργου κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ), σε περίπτωση αδιάθετων υλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παραγρ.3 του άρθρου 5 της ΑΥΟ Π. 4056/3029/ΠΟΛ.186/17.6. 87.

γ) στην περίπτωση λήξης της προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών. που αγοράστηκαν χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1103551/8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.93, όπως συμπληρώθηκε με τις 1017949/693/ 165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.95 και 1058 757/ 2754/791/0014/ ΠΟΛ.1155/6. 6.95 ΑΥΟ, καθώς και με όσα ορίζονται στη ΑΥΟ Π.6788/642/1986,

δ) στην περίπτωση εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη του άρθρου 26 του ν. 2859/00 προς εγχώρια ανάλωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 της ΑΥΟ 1000887/ 2569/3/ΠOΛ.1004/2.1.97.

ε) στην περίπτωση μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όταν χρησιμοποιούνται ως πάγια της επιχείρησης, στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΕΔΥΟΣ. 420/ 56/ ΠΟΛ. 28/87 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής, με υποβολή της έκτακτης δήλωσης και καταβολή του ΦΠΑ μέχρι την μεταβίβαση της αδείας.

στ) στην περίπτωση μεταβίβασης αγαθών κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΕΔΥΟ 1070540/2601/ 531/ΠΟΛ.1075/90 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής κατά περίπτωση, με υποβολή έκτακτης δήλωσης και καταβολή του ΦΠΑ από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο.

ζ) στην περίπτωση των ενταγμένων στα ειδικά καθεστώτα των εκμεταλλευτών Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως (ΕΔΧ), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εκάστοτε εκδιδόμενη ΑΥΟ.

η) στην περίπτωση των ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς αλιέων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1145339/6602/140/Ε0014/ ΠΟΛ.1320/ 30.12.98.

θ) σε άλλες περιπτώσεις.

Άρθρο 4

Αρμόδια για την υποβολή ΔΟΥ – Διαδικασία υποβολής

1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού του υποκειμένου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος των μη υποκειμένων, προκειμένου για την υποβολή των εκτάκτων δηλώσεων. Κατ’ εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, καθώς και ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της παρούσας, μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ συστημένη επιστολή, στην οποία εσωκλείουν την περιοδική δήλωση.

Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της περιοδικής δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής στις περιπτώσεις αυτές, αποτελεί η σχετική απόδειξη και η σφραγίδα επί του οικείου φακέλου της αποστολής του Ταχυδρομικού Γραφείου.

Περιοδική δήλωση που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή και του προσθέτου φόρου που αναλογεί, θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

2. Προκειμένου για τις αρχικές, εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με τις ΑΥΟ 1023240/1107 /163/00 14/ ΠΟΛ. 1055/2 -3-2001 και 1101260/ 6084/787/0014/ΠΟΛ.1257 /14.11.01 ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής τους με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου ΤAXISnet.

3. Η περιοδική δήλωση όταν παραλαμβάνεται χειρόγραφα, εκτός του συστήματος TAXIS, υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα. Προσκομίζεται στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, παραλαμβάνεται ελέγχεται και θεωρείται από το Τμήμα αυτό και ακολούθως, αν υπάρχει ποσό για καταβολή, υπογράφεται για την είσπραξη από τον Ταμία της ΔΟΥ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη 1095871/7807/ 0014/ΠΟΛ.1242/14.7.93 Ε.Δ.Υ.Ο.

Η περιοδική δήλωση όταν παραλαμβάνεται μηχανογραφικά, στις ΔΟΥ που εφαρμόζεται το σύστημα ΤAXIS, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Προσκομίζεται μόνο στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, όπου παραλαμβάνεται ελέγχεται και θεωρείται. Αν υπάρχει ποσό για καταβολή, ο εκδότης του Τμήματος αυτού εκδίδει ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης με το οποίο καταβάλλεται ο φόρος, στον ταμία της ΔΟΥ.

4. Για τις ανάγκες του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/ΠΟΛ. 1005/8.1. 93, όπως ισχύει μετά την Α.Υ.Ο. 1042666/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/28.3.93 προσκομίζεται στη μεσολαβούσα Τράπεζα το νόμιμα θεωρημένο αντίτυπο που παραδίδεται στον υπόχρεο, φωτοτυπία του οποίου τίθεται στον οικείο φάκελο κατά τη χορήγηση του συναλλάγματος. Στην περίπτωση που η δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ως αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης θεωρείται η εκτύπωση της μέσω του συστήματος ΤAXISnet (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1055/2001).

Για τις ανάγκες του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1005/93, υποβάλλεται ένα επιπλέον πρόσθετο αντίτυπο της δήλωσης με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ», που θεωρείται από τη ΔΟΥ και με φωτοτυπία του διπλοτύπου είσπραξης προσκομίζεται στην Τελωνειακή Αρχή.

Άρθρο 5

Αποδεικτικό είσπραξης

Η περιοδική δήλωση αποτελεί και αποδεικτικό είσπραξης του φόρου στην περίπτωση που η παραλαβή της από την αρμόδια ΔΟΥ γίνεται χειρόγραφα (εκτός του συστήματος ΤΑΧIS). Στην περίπτωση αυτή υπογράφεται κατά την είσπραξη του ποσού για καταβολή και από τον Ταμία της ΔΟΥ, ο οποίος θέτει την υπηρεσιακή και ατομική του σφραγίδα. Η απόδειξη καταβολής του φόρου σε περίπτωση απώλειας, ή καταστροφής, εξ οιουδήποτε λόγου της περιοδικής δήλωσης, μπορεί να αναπληρωθεί μόνο κατά τα οριζόμενα στην παραγρ.3 του άρθρου 76 του Π.Δ. 16/89.

Αντίθετα στην περίπτωση που η παραλαβή της δήλωσης γίνεται μηχανογραφικά (μέσω του συστήματος TAXIS) κατά την παραλαβή της δήλωσης θα εκδίδεται ηλεκτρονικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, που σε συνδυασμό με το αντίγραφο της δήλωσης θα αποδεικνύει το έγκυρο της υποβολής.

Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου ΤΑXISnet) ως αποδεικτικό είσπραξης θεωρείται η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρησης, την ημερομηνία υποβολής και πληρωμής, ή η εκτύπωση της μέσω του συστήματος ΤΑXISnet.

Άρθρο 6

Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων περιοδικών δηλώσεων

Οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 1064794/4982/ΠΟΛ. 1177/7.5.93 απόφασής μας, μπορούν να υποβάλλουν προεκτυπωμένες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότήτα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις, ομοιότητα όψεων κλπ) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών και κυρώνεται με την παρούσα.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος – Τελικές διατάξεις

1. Τα επισυναπτόμενα έντυπα ισχύουν για φορολογικές περιόδους από τη 1η Ιανουαρίου 2002 και υποβάλλονται συμπληρωμένα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ.

2. Προκειμένου για αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις περιόδων μέχρι την 31/12/2001, ισχύουν τα έντυπα 050και 051 έκδοσης 2001 που ορίσθηκαν με την ΑΥΟ 1113854/4874/ 691/ΠΟΛ.1308/19.12.00.

3. Οι περιοδικές δηλώσεις εφ’ όσον παραλαμβάνονται μηχανογραφικά, μέσω του συστήματος TAXIS, δεν αποστέλλονται από τις ΔΟΥ στο ΚΕΠΥΟ.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται: α) ως περιοδική ή ως έκτακτη, από υποκείμενους με Β΄ ή ΑΒ΄ ή Γ΄ ή ΑΓ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., β) ως έκτακτη, από τους μη υποκείμενους (π.χ. ιδιώτες), τους υποκείμενους που ασκούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και τους υπαγόμενους σε καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής.

Υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης έχουν: α) ανά μήνα, όσοι τηρούν Γ΄ ή ΑΓ΄ κατηγορίας βιβλία ή όσοι τηρούν Β΄ ή ΑΒ΄ κατηγορίας βιβλία και διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, β) ανά δίμηνο, όσοι τηρούν Β΄ ή ΑΒ΄ κατηγορίας βιβλία και δεν διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

2. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τον παραλαβόντα και εφόσον υπάρχει ποσό για καταβολή εκδίδεται ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης, με το οποίο καταβάλλεται ο φόρος στον Ταμία της Δ.Ο.Υ. Αν για οποιοδήποτε πρόβλημα δεν εκδοθεί διπλότυπο, η δήλωση με ποσό για καταβολή υπογράφεται και από τον Ταμία και αποτελεί η ίδια Αποδεικτικό Είσπραξης.

3. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού του υποκειμένου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματός του μη υποκειμένου, προκειμένου για υποβολή έκτακτης δήλωσης.

4. Η αποστολή της περιοδικής δήλωσης ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) επιτρέπεται μόνο για τις επιχειρήσεις που είτε είναι εποχιακές, είτε εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ. Το ίδιο επιτρέπεται να γίνει και από τους υπαλλήλους επί των πλειστηριασμών, προκειμένου για τις έκτακτες δηλώσεις που υποβάλλουν, όταν ο καθ’ ου ο πλειστηριασμός είναι υποκείμενος στο φόρο.

5. Η αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση, ανεξάρτητα από το υπόλοιπο που προκύπτει (χρεωστική, πιστωτική ή μηδενική), μπορεί να υποβληθεί και με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.taxisnet.gr ή www.gsis.gov.gr αφού προηγούμενα οι υποκείμενοι πιστοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

6. Υπαγόμενος στο φόρο, που η επιχείρησή του έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών και έχει ακυρώσει τα φορολογικά του στοιχεία, δεν έχει υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης, αλλά μόνον εκκαθαριστικής.

7. Τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για να τροποποιήσει, αρχική δήλωση, όταν αυτή είναι ελλιπής ή εσφαλμένη. Οι τροποποιητικές δηλώσεις συμπληρώνονται σωστά εξ υπαρχής με όλες τις ενδείξεις. Το τυχόν Χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης θα γραφτεί στον κωδ. 403, εφόσον καταβλήθηκε. Ανακλητική δήλωση υποβάλλεται μόνο για λόγους συγγνωστής πλάνης ως προς τα πραγματικά περιστατικά. Η δήλωση με επιφύλαξη πρέπει να συνοδεύεται με έγγραφα, όπου θα αιτιολογείται η επιφύλαξη.

8. Προκειμένου για έκτακτη δήλωση, οι κωδικοί που αφορούν την ημερολογιακή περίοδο (κωδ. 007) και τη φορολογική περίοδο (κωδ. 008) δεν συμπληρώνονται. Διαγραμμίζεται όμως ένας από τους κωδ. 012-1 έως 012-8, ως εξής:

– ο 012 – 1 αν πρόκειται για λήπτες αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ιδιώτες, υποκείμενοι που ασκούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης μη υποκείμενο στο φόρο νομικά πρόσωπα και αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Ακόμη, τα πρόσωπα αυτά συμπληρώνουν: α) στον Πίνακα Β΄ τον κωδ. 343 και αναλυτικά κατά συντελεστή της αξίας στους κωδ. 301-306, τους αντίστοιχους φόρους στους κωδ. 331- 336 και τα σύνολα στους κωδ. 307 και 337 αντίστοιχα, β) στον πίνακα Γ΄ τους κωδ. 511, 512, 513.

– ο 012-2 αν πρόκειται για πρόσωπα που καθίστανται υποκείμενα λόγω περιστασιακής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου σε άλλο Κράτους – Μέλος.

– ο 012-3 αν η δήλωση υποβάλλεται για οριστικοποίηση απαλλαγής με βάση σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, οπότε στον κωδ. 013 αναγράφεται το είδος της απαλλαγής (π.χ. ναυπήγηση σκάφους), ο αριθμός πρωτοκόλλου και το έτος της αρχικής αίτησης απαλλαγής.

– ο 0012-4 αν πρόκειται για υποκείμενους που ασκούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα και αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Συμπληρώνεται οπωσδήποτε το έτος (κωδ. 006) και ο μήνας ενδοκοινοτικών συναλλαγών (κωδ. 009). Ακόμη τα πρόσωπα αυτά στον Πίνακα Β΄ συμπληρώνουν τους κωδ. 341, 342 και τις μεν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αναλυτικά κατά συντελεστή τις αξίες στους κωδ. 301 – 306, τους αντίστοιχους φόρους στους κωδ. 331-336 και τα σύνολα στους κωδ. 307 και 337 αντίστοιχα, τις δε ενδοκοινοτικές παραδόσεις και στον κωδ. 309. Στον πίνακα Γ΄ τέλος, συμπληρώνουν τους κωδ. 511, 512, 513 (ή τους κωδ. 501, 502, 503 σε επιστροφή ενδοκοινοτικών αποκτήσεων).

– ο 012-5 αν υποβάλλεται λόγω καθυστέρησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθού που αγοράστηκε με απαλλαγή (άρθρο 3 παρ. 2 της Α.Υ.Ο. 1017949/693/ΠΟΛ. 1075/13.3. 95).

– ο 012-6 αν υποβάλλεται λόγω εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη προς εγχώρια ανάλωση (άρθρο 26 παρ. 11 ν. 2859/00).

– ο 012-7 αν υποβάλλεται από α) αλιείς σκαφών 6-12 μέτρων μεταξύ καθέτων ή σπογγαλιείς ή β) από εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, αγοραία). Στη δεύτερη περίπτωση υποβάλλεται ξεχωριστή έκτακτη δήλωση για κάθε όχημα και ο αριθ. κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και το ποσοστό (%) συνιδιοκτησίας αναγράφονται αντίστοιχα στους κωδ. 112 και 113.

– ο 012-8 αν υποβάλλεται για οποιαδήποτε άλλη αιτία, που δε μνημονεύεται παραπάνω.

9. Αν το Χρεωστικό υπόλοιπο της περιοδικής δήλωσης (ΟΧΙ της έκτακτης) είναι μέχρι 3 ευρώ δεν καταβάλλεται στο Δημόσιο, αλλά μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή ο κωδ. 513 δε συμπληρώνεται. Η δήλωση αυτή αντιμετωπίζεται ως πιστωτική και στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της, υπόκειται σε πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/97.

10. Η περιοδική δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από λογιστή – φοροτεχνικό, εφόσον ο υπόχρεος υποβολής της είναι πρόσωπο που έχει τέτοια υποχρέωση, (τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας ή τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας και τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου, είναι άνω των ορίων, που έχουν ορισθεί).

11. Η δήλωση αυτή ισχύει από 1.1. 2002 και υποβάλλεται συμπληρωμένη αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ.