ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των ν. 2992/2002 και 3052/ 2002.

(Α.Υ.Ο. 1099224/1944/ΔΕ-Α /ΠΟΛ. 1269/6.12.2002)Σας κοινοποιούμε ορισμένες διατάξεις των άρθρων 16 (παράγραφοι 6,7, 8) και 44 (παράγραφος 4) του ν. 2992/ 2002 (ΦΕΚ 54 Α /20.3.02), καθώς και του άρθρου 12 (παράγραφοι 2,3) του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α /124.9.02) που σχετίζονται με το φορολογικό έλεγχο και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 16 του ν. 2992/ 2002 συμπληρώθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 αντίστοιχα του άρθρου 14 του ν. 2523/1997. Σύμφωνα με τις νέες αυτές διατάξεις τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου (δέσμευση του 50% των τραπεζικών λογαριασμών κλπ.) λαμβάνονται πλέον και για τους παραβάτες που λαμβάνουν και χρησιμοποιούν εικονικά φορολογικά στοιχεία, εκδίδουν εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύουν τέτοια στοιχεία, εφόσον η αξία των συναλλαγών που αναγράφεται σ αυτά, αθροιστικά λαμβανομένη, υπερβαίνει τα 150.000 ΕΥΡΩ. Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω ορίου από παραβάσεις που διαπράχτηκαν μέχρι 31/12/2001 τα ποσά που εμφανίζονται στα εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα στοιχεία σε δραχμές μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δραχμής – ευρώ με στρογγυλοποίηση στην προς τα μονάδα ευρώ.

Οπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση των ως άνω νέων διατάξεων, για τον προσδιορισμό του ορίου των 150.000 ΕΥΡΩ και την περαιτέρω επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 14 του ν. 2523/97 συναθροίζονται οι αναγραφόμενες αξίες στα εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που αφορούν τον ίδιο παραβάτη, ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αυτά αφορούν την ίδια ή διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους, αν πρόκειται για το ίδιο ή διαφορετικό είδος παράβασης (εικονικότητα ή πλαστότητα ή νόθευση στοιχείων) ή αν οι παραβάσεις διαπράχθηκαν πριν από την 20.3.2002, ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων .

Για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν προ της 20/3/2002 έχουν εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις, εφόσον οι παραβάσεις αυτές διαπιστώθηκαν ή οι σχετικές Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ εκδόθηκαν από την ημερομηνία αυτή και μετά. Ως χρόνος διαπίστωσης λαμβάνεται η ημερομηνία θεώρησης της σχετικής έκθεσης ελέγχου ΚΒΣ από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή της Ελεγκτικής Αρχής (Ελεγκτικό Κέντρο, ΣΔ ΟΕ ή Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου) που διενήργησε τον έλεγχο.

Περαιτέρω, σε ότι αφορά στη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, ακολουθείται αυτή που εφαρμόζεται ήδη και για τις άλλες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται η λήψη των μέτρων του άρθρου 14 του ν. 2523/97. Προς τούτο συντάσσεται Ειδική Εκθεση Ελέγχου (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) από την υπηρεσία που διαπίστωσε την παράβαση και στέλνεται αμέσως στη Δ/νση Ελέγχου (FAX 3246794). Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις που οι παραβάσεις έχουν ήδη διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, για τις οποίες οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου του ΚΒΣ έχουν διαβιβασθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., εφόσον οι σχετικές ΑΕΠ Κ.Β.Σ. εκδόθηκαν από 20/3/02 και μετά, οι σχετικές ειδικές εκθέσεις ελέγχου για τη λήψη των μέτρων, σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί από το ΣΔΟΕ, συντάσσονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Τέλος, σε ότι αφορά την μερική ή ολική άρση των μέτρων στις περιπτώσεις που αυτά λαμβάνονται σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει και για τις λοιπές περιπτώσεις, με μόνη τη διαφορά ότι για την υποχρεωτική άρση των μέτρων απαιτείται η καταβολή του 100% του τελικού ποσού του προστίμου του Κ.Β.Σ. που επιβλήθηκε για τα εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 του ν. 2523/ 1997 (σχετ. παρ. 7 άρθρου 16 ν. 2992/ 2002). Το τελικό ποσό προστίμου είναι αυτό που επιβλήθηκε αν η Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ. οριστικοποιηθεί χωρίς να ασκηθεί προσφυγή ούτε να επέλθει επίλυση της διαφοράς (συμβιβασμός) μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ή το ποσό που προέκυψε μετά από διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό ή τέλος το ποσό που προσδιορίστηκε μετά από οριστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

2. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002 αντικαθίσταται η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 2238/94, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει ύστερα από τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 4 του ν. 2873/2000, με τις οποίες τροποποιήθηκε μερικώς το ανωτέρω άρθρο 32 του ν. 2238/94.

Η μόνη μεταβολή που ουσιαστικά επήλθε με βάση τη νέα διάταξη είναι ότι η εφαρμογή προσαυξημένου κατά 100% ΜΣΚΚ, αντί 50%, στο πλαίσιο εξωλογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 2238/94, επεκτείνεται π λέον και στις περιπτώσεις ανακρίβειας που οφείλεται στη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την ποσότητα ή την αξία, πέραν των περιπτώσεων έκδοσης πλαστών ή εικονικών ή νόθευσης φορολογικών στοιχείων για τις οποίες ήδη προέβλεπαν οι προϊσχύσασες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω διάταξη αναφέρεται σε εικονικότητα ως προς την ποσότητα ή την αξία και όχι και ως προς το πρόσωπο των συμβαλλομένων και ότι εκτός των εμπορικών επιχειρήσεων η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα και επί γεωργικών επιχειρήσεων καθώς και επί ελεύθερων επαγγελματιών (σχετ. διατ. παρ.3 άρθ. 41και 4 άρθρ. 50 τoυ ν. 2238/94, όπως πλέον ισχύουν, εγκ. ΠΟΛ. 1074/28.2.02).

Η διάταξη αυτή ισχύει για παραβάσεις που διαπράχθηκαν από την ημερομηνία δημοσίευσης του οικείου νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 20/3/02 και εφεξής.

3. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του ν. 2992/2002, αντιμετωπίζονται και από φορολογικής πλευράς, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 2682199 (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.1068/99), οι περιπτώσεις ξενοδοχειακών μονάδων που αγόρασαν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης προοριζόμενο για θέρμανση και δεν το χρησιμοποίησαν για το σκοπό αυτό, πλην όμως κατέβαλαν εντός διμήνου από της δημοσίευσης του ν. 2992/2002 τη διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου 44 του εν λόγω νόμου.

Συνεπώς, σε περιπτώσεις παραβάσεων χρησιμοποίησης πετρελαίου θέρμανσης για άλλες εκτός της θέρμανσης χρήσεις από τις παραπάνω επιχειρήσεις, που διαπράχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 2992/2002 (20.3. 02), εφόσον αποδεικνύεται η κατά τα ανωτέρω καταβολή της διαφοράς μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, τα βιβλία και στοιχεία δε θα κρίνονται ανακριβή εκ του λόγου αυτού και γενικά δεν θα επέρχονται οι επιπτώσεις και συνέπειες της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 2093/92.

Σημειώνεται ότι βάσει της ίδιας παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν. 2992/2002, τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του νόμου αυτού δεν έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων στη φορολογία εισοδήματος, κατόπιν τακτικού ελέγχου.

4. Με τι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 προβλέπεται μείωση, επί συνολικού διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, των πρόσθετων φόρων που αφορούν διαφορές φόρου εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων που ανάγονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ίσχυαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2065/1992, για το οποίο, με βάση το άρθρο 41 (παράγρ. 5) του ίδιου νόμου, δεν προεβλέπετο μείωση σε περίπτωση συμβιβασμού (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/1992 έως και 31/12/1993-χρήσεις 1992 και 1993, προκειμένου για φόρο εισοδήματος και παρακρατούμενοι φόροι από 1/1/1993 έως και 30/6/1994).

Συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2065/1992 είχε αντικατασταθεί μερικώς το άρθρο 67 του ν.δ. 3323/1955 και προεβλέπετο η Επιβολή πρόσθετου φόρου επί ανακρίβειας ή μη υποβολής της δήλωσης κατά ποσοστό 2,5% επί του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος για κάθε μήνα καθυστέρησης και 4% προκειμένου για παρακρατούμενους φόρους, χωρίς δικαίωμα μείωσης σε περίπτωση συμβιβασμού.

Ηδη, με τις πιο πάνω διατάξεις του ν. 3052/2002, προβλέπεται ότι και για τους πρόσθετους φόρους που αφορούν ης προαναφερόμενες διαφορές φόρων, ισχύουν πλέον ανάλογα οι μειώσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 67 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτό αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 29 του ν. 2214/1994, δηλαδή οι πρόσθετοι φόροι μειώνονται στο 1/3 σε περίπτωση ανακρίβειας της δήλωσης στο φόρο εισοδήματος και στο 1/2 σε περίπτωση μη υποβολής αυτής καθώς και σε περίπτωση ανακρίβειας ή μη υποβολής επί παρακρατουμένων φόρων .

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση της μείωσης των πρόσθετων φόρων, κατά τα ανωτέρω, είναι η διενέργεια συνολικού (και όχι μερικού) διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού επί των διαφορών του οικείου φύλλου ή πράξης.

Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για διοικητικούς ή δικαστικούς συμβιβασμούς που διενεργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3052/2002 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (24/9/2002) και μετά.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν . 3052/2002 ρυθμίζονται θέματα σχετιζόμενα με την ηλεκτροδότηση οικοδομών, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/ 1990, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το άρθρο 53 του ν.2065/1992 (οικοδομές των οποίων οι οικείες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μέχρι 31/12/ 1994, αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί ή έχει εγκριθεί αρμοδίως η ηλεκτροδότησή τους κλπ), καθώς και των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 2238/ 1994 και των οικείων υπουργικών αποφάσεων (οικοδομές των οποίων οι οικείες οικοδομικές άδειες εκδίδονται μετά την 1/1/1995).

Συγκεκριμένα, με βάση τις εν λόγω διατάξεις του ν. 3052/2002 αποδεσμεύεται πλέον ευθέως η εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. έγκριση ηλεκτροδότησης του ακινήτου από τoν ουσιαστικό έλεγχο των οικείων υποθέσεων και ορίζεται ότι με την υποβολή φακέλου με σχετική δήλωση (αίτηση) του υπόχρεου ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών, με όλα τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στοιχεία, έντυπα, πίνακες κλπ, θεωρείται άμεσα η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ή χορηγείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 του ν. 2238/1994 βεβαίωση, κατά περίπτωση, εφόσον βεβαίως διαπιστώνεται η πληρότητα του φακέλου και πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις, χωρίς στο στάδιο αυτό να γίνεται έλεγχος ως προς την κάλυψη του κόστους ανέγερσης και τα οικεία παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά.

Περαιτέρω, με τις ίδιες ως άνω διατάξεις, ορίζεται επίσης ότι η προαναφερόμενη δήλωση (αίτηση) του υπόχρεου που συνοδεύει τον υποβαλλόμενο κατά τα ανωτέρω φάκελο, καταχωρείται, πέραν του γενικού πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. , και σε ειδικό βιβλίο ηλεκτροδότησης ακινήτων, με αναγραφή του οικείου αριθμού καταχώρησης και στη θεωρούμενη υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ή στη χορηγούμενη σχετική βεβαίωση, κατά περίπτωση.

Για την καλύτερη παρακολούθηση των οικείων υποθέσεων θα τηρείται χωριστό βιβλίο, με ιδιαίτερη αρi8μηση, για τις περιπτώσεις ηλεκτροδοτήσεων που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, όπως αυτές ισχύουν, και άλλο βιβλίο, με ιδιαίτερη επίσης αρίθμηση, για τις περιπτώσεις ηλεκτροδοτήσεων του άρθρου 35 του ν. 2238/ 1994. Εκτός από τον αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης καταχωρούνται και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου του οποίου ζητείται η ηλεκτροδότηση. Ειδικά επί αυθαιρέτων που πληρούν τις προϋποθέσεις ηλεκτροδότησης, δηλαδή έχουν νομιμοποιηθεί ή έχει εγκριθεί αρμοδίως η ηλεκτροδότησή τους (σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1226/99), τίθεται στο ανωτέρω βιβλίο ειδική ένδειξη.

Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω νέων διατάξεων και ιδίως για την επιλογή, τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου των σχετικών υποθέσεων θα εκδοθεί υπουργική απόφαση στο πλαίσιο σχετικής εξουσιοδότησης που από τις ίδιες διατάξεις παρέχεται.

Υπενθυμίζεται ότι, σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα, έχουν ήδη εκδοθεί και κοινοποιηθεί η αριθ. 10447131902/ Α0012/ΠΟΛ.1163/22.5.02 Α.Υ.Ο, καθώς και η αριθ. 1062473/1602IΔΕ-Α /ΠΟΛ.1202/26.7.02 εγκύκλιος, οι οποίες και συνεχίζουν να ισχύουν, καθότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με την πιο πάνω διαδικασία.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι, όπως έχει τονιστεί και με την ανωτέρω εγκύκλιο ΠΟΛ.1202/26.7.02, οι οποιεσδήποτε προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ανέγερσης και της ηλεκτροδότησης οικοδομών εξακολουθούν να υφίστανται για τους υπόχρεους και το μόνο που ουσιαστικά μεταβάλλεται είναι η διαδικασία ελέγχου των οικείων υποθέσεων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

(ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ Ή ΠΛΑΣΤΩΝ – ΝΟΘΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

(Σχετικές διατάξεις άρθρο 14 ν. 2523/1997

και παραγρ. 6 και 7 άρθρου 16 του ν. 2992/2002)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :

………………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ή

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙTΛΟΣ :

Α.Φ.Μ.:

ΕΔΡΑ:

ΥΠΟΚ/ΜΑ:

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :

1. ΜΟΡΦΗ

Πρόκειται για: (ατομική επιχείρηση. Ο.Ε.. Ε.Π.Ε.. κλ.π.).

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣIΩΝ

2. ………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………..

2. 3. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛIΑ ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. ………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………..

2. 4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛIΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (περιληπτικά)

2. ………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………..

2. 5. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ (σχετικές με λήψη και χρήση εικονικών φορ. στοιχείων, έκδοση εικονικών ή πλαστών φορ. στοιχείων, νόθευση φορ. στοιχείων.

2. Αναγράφονται αναλυτικά:

2. ………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………..

2. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

2. Από τα παραπάνω προκύπτει όπου η συνολική καθαρή αξία των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθ.16 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α /20.3.2002) και συνεπώς πρέπει να ληφθούν σε βάρος της επιχείρησης τα μέτρα που προβλέπονται για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/97.

2. 7. ΠΡΟΣΩΠΑ των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 20 του ν. 2523/1997 για τα οποία λαμβάνονται τα ίδια μέτρα:

2. α) Ονοματεπώνυμο ……………………………

2. Α.Φ.Μ…………………………………………..

2. Α.Δ. Τ …………………………………………..

2. Επάγγελμα ……………………………………

2. Δ/νση κατοικίας …………………………….

2. Αρμόδια Δ.Ο. Υ . …………………………….

2. β) Ονοματεπώνυμο …………………………….

2. Α.Φ.Μ……………………………………………..

2. Α.Δ. Τ ……………………………………………..

2. Επάγγελμα ……………………………………..

2. Δ/νση κατοικίας ………………………………

2. Αρμόδια Δ.Ο. Υ . ………………………………

2. Υ) κ.ο.κ.

2. Ημερομηνία ………./………../………….

2. Ο Προϊστάμενος της Ο Επόπτης Οι Ελεγκτές

2. Ελεγκτικής Υπηρεσίας