ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ

(Α.Υ.Ο. 1092130/2392/ΔΜΒ/ΠΟΛ. 1254/15.11.2002)Σε συνέχεια της 1086634/6598/0014/ ΠΟΛ. 1244/30-10-2002 εγκυκλίου διαταγής των Δ/νσεων Φ.Π.Α ( Δ 14 ) και Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Δ 15), με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τη μη υπαγωγή σε Φ.Π.Α των υπηρεσιών που παρέχει το προσωπικό των ΚΕΠ αφενός και την απαλλαγή τους από τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/92) ως μη επιτηδευματίες αφετέρου, σας πληροφορούμε ότι σε όσες περιπτώσεις πριν από την έκδοση της προαναφερόμενης εγκυκλίου, οι απασχολούμενοι στα ΚΕΠ έχουν υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να κληθούν για να προβούν με βάση την ανωτέρω ρύθμιση, σε διακοπή εργασιών με ημερομηνία διακοπής την ημερομηνία έναρξης.