ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Φ.Μ. ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

(Α.Υ.Ο. 1087377/2261/ΔΜ-Α/ΠΟΛ. 1245/30.10.2002)Με την 1044856/1116/ΠΟΛ. 1104/5.5. 99 εγκύκλιο παρασχέθηκαν οδηγίες για την “χορήγηση ΑΦΜ σε ανήλικο φυσικό πρόσωπο με στοιχεία της μητέρας”.

Επειδή κατά την εφαρμογή της σε πολλές Δ.Ο.Υ. παρατηρήθηκε το φαινόμενο της εκτεταμένης χρήσης του χαρακτήρα της παύλας (-) στη θέση των στοιχείων του πατέρα, ανεξάρτητα από την ύπαρξή του ή μη, σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες.

Προκειμένου να χορηγηθεί ΑΦΜ σε φυσικό πρόσωπο του οποίου το αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (πιστοποιητικό γέννησης – ταυτότητα – διαβατήριο) δεν αναγράφει στοιχεία πατέρα, όνομα και επώνυμο (δηλ. αγνώστου πατρός) θα τίθενται στην αντίστοιχη θέση της δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ οι χαρακτήρες (Α.Π.).

Η παραπάνω εγκύκλιος παύει να ισχύει και εφιστούμε την προσοχή σας για την πιστή και ορθή εφαρμογή της παρούσας, για την περιοριστικά αναφερόμενη περίπτωση του αγνώστου πατρός και μόνο.