ΠΟΛ 1242/2000

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τις Δ.Ο.Υ. λόγω απεργίας του Προσωπικού των Τραπεζών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα 22/9/2000
Αρ.Πρωτ.: 1082457/4022/538/Α0014
ΠΟΛ. 1242
ΘΕΜΑ:
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τις Δ.Ο.Υ. λόγω απεργίας του Προσωπικού των Τραπεζών.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις:

2. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 όπως ισχύουν:

α. της παραγράφου 9 του άρθρου 31.

β. της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

γ. της παραγράφου 5 του άρθρου 58α.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α).

4. Τις δυσχέρειες που δημιουργούνται στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω της πραγματοποίησης απεργίας από το προσωπικό των τραπεζών στις 22 Σεπτεμβρίου 2000.

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1039386/441/0006 Α/21.4.2000 (ΦΕΚ 571 Β) ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς.

6. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Παρατείνουμε μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2000 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, τελών και εισφορών που κανονικά έληγαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2000.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.