Χορήγηση Α.Φ.Μ σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασίαΑθήνα, 8 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375885
Fax: 210 3375368
E-mail: des.c@mofadm.gr

ΠΟΛ 1230

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Α.Φ.Μ σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας, από τις Δ.Ο.Υ και αφορούν στην αντιμετώπιση των αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς υπό αναγνώριση πρόσφυγα ή είναι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και αιτούνται τη χορήγηση Α.Φ.Μ., θέτουμε υπόψη σας, τα ακόλουθα:

Οι αρμόδιες, για την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων ασύλου ή διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών, υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μας ενημέρωσαν ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ 114/2010 (ΦΕΚ195/Α) και του Π.Δ 113/2013 (ΦΕΚ146/Α) εφοδιάζουν τους αιτούντες άσυλο, με το «Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού» (ροζ κάρτα) ή με το -νέο- «Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία» τα οποία φέρουν τη φωτογραφία και τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ομοίως, αναφέρουν ότι το «Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού» (ροζ κάρτα) ανανεώνεται για διάρκεια μέχρι έξι (6) μηνών κατά την κανονική διαδικασία ενώ στις περιπτώσεις ταχύρρυθμης διαδικασίας μέχρι τριών (3) μηνών. Το –νέο- «Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία» είναι διάρκειας τριών (3) μηνών και ανανεώνεται έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Παράλληλα, τα δελτία αυτά, αποτελούν προσωρινό τίτλο, δε θεμελιώνουν δικαίωμα για έκδοση άδειας διαμονής, διασφαλίζουν την απόλαυση των δικαιωμάτων των αιτούντων, όπου αυτά προβλέπονται από κείμενες διατάξεις, εξασφαλίζουν τις απαραίτητες αναγκαίες συναλλαγές κατά το χρόνο ισχύος τους και τους επιτρέπουν την παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια.

Κατόπιν των ανωτέρω, η χορήγηση Α.Φ.Μ σε αλλοδαπούς, κατόχους των ως άνω δελτίων, θα διενεργείται, με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου σε ισχύ, φωτοτυπία του οποίου, θα τηρείται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.

Ωστόσο, σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης από πλευράς Δ.Ο.Υ σχετικά με το προσκομιζόμενο δελτίο, παρακαλούμε, να επικοινωνείτε με την αρμόδια για την έκδοση του σχετικού δελτίου, υπηρεσία.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι, το προσκομιζόμενο δελτίο ασύλου δεν έχει εκδοθεί από την εν λόγω υπηρεσία, θα επικοινωνείτε με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.

Επιπρόσθετα, σας αναφέρουμε την αναγκαιότητα τήρησης των κυρώσεων των διατάξεων του ν.1599/86, για όσους χρησιμοποιούν και καταθέτουν πλαστά στοιχεία και δικαιολογητικά και την παραπομπή τους, στην Εισαγγελική Αρχή.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας