Παράταση προθεσμίας καταβολής ληξιπρόθεσμων δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που έληξε την 31η Οκτωβρίου 2011.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 , του άρθρου 101, της παραγράφου 3 του άρθρου 64 και του άρθρου 110 του ν. 2238/1994.

2. Την αριθ. Υ350/8.7.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1603/11.7.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

3. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας καταβολής ληξιπρόθεσμων δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που έληξε στις 31/10/2011 και για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων λόγω των δυσχερειών που έχουν παρουσιαστεί.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Οι ληξιπρόθεσμες κατά την 31η Οκτωβρίου 2011 δόσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν.2238/1994 και των υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, μπορούν να καταβληθούν χωρίς την καταβολή πρόσθετου φόρου μέχρι και την 9η Νοεμβρίου 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ