Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων για βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια (ΕΕΤΑ)Αθήνα, 3-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375891
FAX:2103375834
e-mail: d13.e9@yo.syzefxis.gov.qr

ΠΟΛ 1227/2013

Θέμα: Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων για βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια (ΕΕΤΑ).

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με την επιβολή ΕΕΤΑ σε περιπτώσεις βιομηχανικών ή γεωργικών κτιρίων σας επισημαίνουμε ότι:

Από τις διατάξεις της περ.8 (υποπερ.εε’) της υποπαραγράφου Α7 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) προβλέπεται ότι από το ΕΕΤΑ απαλλάσσονται τα ακίνητα για τα οποία στο πεδίο χρήσης του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» του ΔΕΔΔΗΕ αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί χρήσης 3 και 4 αντίστοιχα, που αφορούν σε γεωργική ή βιομηχανική χρήση (και όχι γενικά οποιοδήποτε γεωργικό ή βιομηχανικό κτίριο, όπως ίσχυε στο ΕΕΤΗΔΕ). Για τα ακίνητα αυτά οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν εκδοθεί δεν περιλαμβάνουν ΕΕΤΑ.

Πέραν των ανωτέρω διατάξεων δεν προβλέπεται άλλη διαδικασία για απαλλαγή των ακινήτων που έχουν γεωργική ή βιομηχανική χρήση.

Συνεπώς, εφόσον έχει επιβληθεί ΕΕΤΑ, τούτο δεν διαγράφεται ούτε επιστρέφεται από τις Δ.Ο.Υ..

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας