ΠΟΛ 1226/2000

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην οργάνωση συνεδρίων από πρακτορεία ταξιδίων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Αθήνα 14 Αυγούστου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1073570/3620/320/Β0014
ΠΟΛ. 1226
ΘΕΜΑ:
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην οργάνωση συνεδρίων από πρακτορεία ταξιδίων.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων που υλοποιούν συνεδριακά ταξιδιωτικά πακέτα, παρέχουμε. τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει, οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων, με τις οποίες εξομοιώνονται και οι οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων που ενεργούν στο όνομά τους έναντι των ταξιδιωτών, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς υπολογισμού του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον και κατά το μέρος που για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης χρησιμοποιούν προς άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους υποκειμένους στο φόρο.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου, ορίζεται ότι, οι πράξεις που διενεργούνται για την πραγματοποίηση του ταξιδίού ή της περιήγησης, θεωρούνται ως ενιαία υπηρεσία του πρακτορείου ταξιδίων προς τον πελάτη ταξιδιώτη, με τόπο φορολογίας την Ελλάδα, εφόσον η έδρα ή η μόνιμη εγκατάσταση του πρακτορείου βρίσκεται στην Ελλάδα.

3. Στην πράξη παρατηρείται η περίπτωση ορισμένα πρακτορεία ταξιδίων να οργανώνουν συνέδρια στα οποία οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα πέραν της παρακολούθησης του ίδιου του συνεδρίου να λαμβάνουν και υπηρεσίες πρακτορείου ταξιδίων (όπως πχ. υπηρεσίες μεταφοράς, διαμονής σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα, τροφή, κρουαζιέρες, εκδρομές. ξενάγησης κλπ.), Τα συνέδρια αυτά μπορεί να έχουν εμπορικό ή επιστημονικό ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτήρα. Το πρακτορείο ταξιδίων εισπράττει από τον συμμετέχοντα στο συνέδριο μία ενιαία τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται αφενός το δικαίωμα παρακολούθησης του συνεδρίου και αφετέρου τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχεία, μεταφοράς, σίτισης, διασκέδασης, επίσκεψης στα μουσεία και στους ιστορικούς χώρους, κλπ.

4. Με βάση τα παραπάνω και για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων που παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες και για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 1642/86 γίνονται δεκτά τα εξής:

α. το πρακτορείο ταξιδίων όταν εισπράττει μία ενιαία τιμή από τον ταξιδιώτη σύνεδρο και έναντι αυτής παρέχει προς αυτόν σύνολον υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και τη συμμετοχή του στο συνέδριο, θεωρείται ότι συνολικά παρέχει πακέτο υπηρεσιών που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν. 1642/86.

β. το ποσό που καταβάλλει το πρακτορείο ταξιδίων στον φορέα που του επιτρέπει την υλοποίηση του συνεδρίου, λόγω αδυναμίας του ιδίου να ανταποκριθεί στις οργανωτικές ή λοιπές ανάγκες, εισπράττοντας μέρος από το συνολικό εισπραττόμενο ποσό από την όλη οργάνωση του συνεδρίου, ως αμοιβή του για την παραχώρηση του δικαιώματος υλοποίησης και εκμετάλλευσης αυτού, θεωρείται ότι αποτελεί κόστος πακέτου κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 1642/86.

Διευκρινίζεται ότι για το έσοδό του αυτό ο φορέας εκδίδει στοιχείο παροχής υπηρεσιών προς το πρακτορείο ταξιδίων στο οποίο υπολογίζει ΦΠΑ 18%.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ