ΠΟΛ 1224/2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2853
22 Οκτωβρίου 2014

Αριθμ. ΠΟΛ. 1224

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17-02-2014 (ΦΕΚ 389 Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του N. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄).

2. Την ΠΟΛ 1052/17-2-2014 (ΦΕΚ 389 Β΄) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της».

3. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 4 , 18 του N. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 και 8 του N.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

6. Την πράξη 20/25-6-2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται μείωση κατά τον υπολογισμό των ακινήτων στη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών με την απλούστευση των διαδικασιών.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η περίπτωση 10 του άρθρου 4 της ΠΟΛ 1052/17-02­2014 (ΦΕΚ 389 Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

10. «Η επιφάνεια των λωρίδων γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή στις οποίες εδράζονται πύργοι και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αναγράφεται συνολικά ως οικόπεδο ή γήπεδο, κατά περίπτωση, ανά Δήμο»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ