ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Περιορισμός των περιπτώσεων διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την έναρξη εργασιών ορισμένων επιτηδευματιών και κατά την ίδρυση εγκαταστάσεων εσωτερικού (υποκαταστημάτων – αποθηκών κ.λ.π).

(Α.Υ.Ο. 1071118/1872/ΔΜ/ΠΟΛ. 1220/4.9.2002)Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, διευκρινίζονται τα εξής:

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α) ορίζονται οι υποχρεώσεις των υποκείμενων στο Φ.Π.Α. προσώπων, καθώς και των λοιπών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτές, ανεξάρτητα αν είναι υποκείμενα ή μη στο φόρο. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνεται και η υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.

Περαιτέρω με την ΑΥΟ 1068526/ 2620/ΔΜ/ΠΟΛ 1169/9-6-1998, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του ν. 2515/1997, καθορίστηκαν αναλυτικά οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. των δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Εκτός των προβλεπομένων με τα άρθρα 3, 4 και 5 δικαιολογητικών έναρξης / μεταβολής, με το άρθρο 7 της προαναφερόμενης ΑΥΟ προβλέπεται και η υποχρεωτική διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών (έδρα, εγκαταστάσεις εσωτερικού ), προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη της δηλούμενης επαγγελματικής εγκατάστασης του επιτηδευματία καθώς, και η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας με στόχο κατά κύριο λόγο την αποφυγή δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων, που είχε ως αποτέλεσμα κατά το παρελθόν τη διακίνηση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Παρά την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τη διοίκηση ο έλεγχος αυτός, για λόγους διευκόλυνσης της υπηρεσίας αλλά και των επιχειρήσεων, όπου λόγοι ανωτέρας βίας όπως είναι η αντικειμενικά δυσχερής μετάβαση του υπαλλήλου για τον έλεγχο αυτό καθώς και στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν χρήζει περαιτέρω έρευνας, με την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου προβλέπεται η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών να χορηγείται κατ’ εξαίρεση χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, μόνο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Από τα ανωτέρω σαφώς συνάγεται ότι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ, που έχει και την ευθύνη της συνολικής εύρυθμης λειτουργίας της κρίνει κατά περίπτωση, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοψία, (όπως τα επαγγέλματα στα οποία έχει σημειωθεί κατά το παρελθόν η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων), καθώς και την ενδεχόμενη αντικειμενική αδυναμία της υπηρεσίας για την πραγματοποίησή της.

Παρά τα ανωτέρω έχει διαπιστωθεί ότι σε αρκετές Δ.Ο.Υ. διενεργείται έλεγχος αυτοψίας σε κατηγορίες επιτηδευματιών, όπως είναι π.χ η κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 (δικηγόροι / γιατροί κλπ) ή στους πράκτορες λαχείων και ΠΡΟ – ΠΟ, στις οποίες εξ αντικειμένου δεν έχει σημειωθεί το φαινόμενο της εικονικής έναρξης αφού εκλείπουν παντελώς οι λόγοι, καθώς και σε όλες τις εγκαταστάσεις, που ιδρύουν οι επιχειρήσεις εκτός έδρας, όπως υποκαταστήματα, αποθήκες, γραφεία κ.λπ., παρά το γεγονός ότι ουσιαστικός σε κάθε περίπτωση είναι ο έλεγχος της έδρας για τη διαπίστωση της ύπαρξης της επιχείρησης.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία αφενός, αυξημένου διαχειριστικού κόστους για τις Δ.Ο.Υ., αφετέρου καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, που εν προκειμένω και επειδή αφορά επιχειρήσεις η καθυστέρηση έναρξης της συναλλακτικής τους δραστηριότητας συνεπάγεται μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους με δυσμενή επακόλουθα στην Εθνική οικονομία, χωρίς παράλληλα να εξυπηρετείται ουσιαστικά ο συγκεκριμένος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στόχος της θέσπισης της διάταξης, που είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής.

Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαίο να παρασχεθούν οι παρακάτω οδηγίες περιορισμού του ελέγχου της αυτοψίας, στις εξής περιπτώσεις:

Α. Κατά την υποβολή δηλώσεων εγκατάστασης εσωτερικού (υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λπ.), δεδομένου ότι έχει πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος κατά την έναρξη εργασιών στην έδρα της επιχείρησης, γεγονός το οποίο και ενδιαφέρει από φορολογικής πλευράς σαν μέτρο αποφυγής δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων .

Σημειώνουμε ότι παραπάνω η υποχρέωση διενέργειας του εν λόγω ελέγχου όταν η δηλούμενη εγκατάσταση βρίσκεται σε περιοχές όπου ισχύει ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α.

Β. Στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών για το λόγο ότι, ο επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) δεν παρουσιάζει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.

– Ελεύθεροι επαγγελματίες του άρθρου 48 του ν. 2238/94.

– Επιχειρήσεις που διενεργούν αποκλειστικά λιανικές πωλήσεις αγαθών.

– Επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν στοιχεία πώλησης και φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο π.χ. πράκτορες λαχείων, πλανόδιοι λιανοπωλητές κ.λπ.

Αυτονόητο είναι ότι εφόσον συντρέχουν διαπιστωμένοι πραγματικοί λόγοι μπορεί να διενεργηθεί αυτοψία και στις παραπάνω εξαιρούμενες περιπτώσεις.

Τέλος τονίζεται εκ νέου, η σημασία της ορθής παραλαβής των δηλώσεων έναρξης εργασιών, γιατί ο ελλιπής έλεγχός τους αποτελεί, τις περισσότερες φορές, την αφετηρία για τη δημιουργία πρόσφορων συνθηκών για περαιτέρω διάπραξη φοροδιαφυγής.

Για το λόγο αυτό, οι δηλώσεις έναρξης και μεταβολής εργασιών πρέπει να ελέγχονται και να επαληθεύονται με σχολαστικότητα ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι διαφαίνεται δυνατότητα μελλοντικής καταστρατήγησης των φορολογικών διατάξεων.