Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70Β του Ν.2238/1994 «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» και την διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής ΕπανεξέτασηςΑθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
I. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓ. & ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜΟΣ. ΕΣΟΔΩΝ
1) Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τμήμα Δ’
2) Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήμα Α’
Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ. : 17671 – Αθήνα
Τηλ. :2105572566
FAX: 2105531321

ΠΟΛ 1211/2013

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70Β του Ν.2238/1994 «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» και την διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης»

Μετά τις με αριθμό Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 (ΦΕΚ Β’ 893/1-8-2013) και ΠΟΛ.1209/6.9.2013 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τις οποίες, αφού καθορίσθηκε η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, και προσδιορίστηκαν οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της και η εφαρμοστέα διαδικασία για τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων της ως άνω Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 Β’ ν.2238/1994 «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α’ του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 7/9-5-2013) παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες :

Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

1. Σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης υπόκεινται οι ρητές πράξεις που εκδίδονται από την Φορολογική Αρχή από την 1.8.2013 και εφεξής. Ως εκ τούτου η Φορολογική Αρχή, για πράξεις που εκδίδονται μετά την ως άνω ημερομηνία, υποχρεούται να αναγράφει στο σώμα της πράξης, ότι σε περίπτωση αμφισβήτησής της πράξης, ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλει, δια της αρμόδιας φορολογικής αρχής που την εξέδωσε, ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της, καθώς και το ότι είναι απαράδεκτη η προσφυγή απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά της πράξης.

2. Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του, τα δε έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν πρέπει να συνυποβάλλονται. Επίσης στην προσφυγή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπόχρεο καθώς και τα στοιχεία του αντικλήτου.

3. Ο υπόχρεος, με το αίτημά του, υποβάλλει ταυτόχρονα στην αρμόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικό φάκελο με τα ως άνω έγγραφα σε μαγνητική μορφή ή σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά αποτελούν το ακριβές περιεχόμενο των εγγράφων που έχουν υποβληθεί.

Β. Υποχρεώσεις της φορολογικής αρχής

1. Η αρμόδια φορολογική αρχή στην οποία υποβάλλεται η ενδικοφανής προσφυγή, υποχρεούται να την διαβιβάσει, μαζί με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την κατάθεσή της.

2. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας φορολογικής αρχής αμέσως μετά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής ορίζει υπάλληλο, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για τη σύνταξη αιτιολογημένων απόψεων της φορολογικής αρχής επί των ισχυρισμών που προβάλλει ο υπόχρεος στην ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή του και για την παροχή τυχόν πληροφοριών επί του αιτήματος αναστολής καταβολής του πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης. Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι απόψεις της φορολογικής αρχής επί των αναφερομένων στην ενδικοφανή προσφυγή λόγων και ισχυρισμών, διακεκριμένα ανά προβαλλόμενο λόγο και ισχυρισμό του υπόχρεου.

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις είτε ως προς το έγγραφο των απόψεων της φορολογικής αρχής είτε ως προς το περιεχόμενο του φακέλου της υπόθεσης, η αρμόδια φορολογική αρχή υποχρεούται για την συμπλήρωση και την εκ νέου αποστολή των σχετικών εγγράφων στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, εντός δεσμευτικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης. Η επικοινωνία και η εν γένει αλληλογραφία μεταξύ Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και αρμόδιας φορολογικής αρχής στις περιπτώσεις αυτές, γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή με κάθε πρόσφορο μέσο.

4. Ο υπάλληλος που ορίσθηκε, μεριμνά για τη συγκρότηση του φακέλου που περιλαμβάνει τα οικεία έγγραφα και τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου αυτά να αποσταλούν στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εντός των κατά τα ως άνω οριζομένων προθεσμιών. Κατά την αποστολή του φακέλου της υπόθεσης ο αρμόδιος υπάλληλος καταρτίζει και επισυνάπτει σε αυτόν αναλυτική κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα έγγραφα που συμπεριλαμβάνει ο φάκελος της υπόθεσης.

5. Στις περιπτώσεις που η φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη είναι διαφορετική από την υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο, ο Προϊστάμενος της φορολογικής αρχής δύναται να αιτείται την παροχή σχετικών διευκρινίσεων, πληροφοριών ή στοιχείων, εφόσον από την εκτίμηση των ισχυρισμών του υπόχρεου ή από άλλους λόγους, με αφορμή την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, αυτά κρίνονται απαραίτητα για τη συγκρότηση του φακέλου της υπόθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Στις περιπτώσεις αυτές οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες οφείλουν να ανταποκρίνονται άμεσα και κατά προτεραιότητα, προκειμένου να διεκπεραιώνεται εμπρόθεσμα η αποστολή του φακέλου της ενδικοφανούς προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.

6. Εντός της ιδίας ως άνω προθεσμίας, ο υπάλληλος που ορίσθηκε δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης τον οποίο αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο περιλαμβάνονται σε ψηφιακή μορφή:

α) το διαβιβαστικό έγγραφο του φυσικού φακέλου της υπόθεσης προς την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης,

β) η ενδικοφανής προσφυγή,

γ) η αίτηση αναστολής στην περίπτωση υποβολής της,

δ) τα έγγραφα που προσκόμισε ο υπόχρεος σε μαγνητική μορφή,

ε) οι εκθέσεις ελέγχου,

στ) οι προσβαλλόμενες πράξεις,

ζ) οι αιτιολογημένες απόψεις της φορολογικής αρχής επί των ισχυρισμών του υπόχρεου, καθώς και

η) κατάσταση – πίνακας των προσβαλλόμενων πράξεων (ως συνημμένο υπόδειγμα) που περιλαμβάνει:

(1) τον αριθμό και την ημερομηνία της πράξης,
(2) το είδος του φόρου,
(3) την διαχειριστική ή φορολογική περίοδο,
(4) την διαφορά φορολογητέας βάσης,
(5) το ποσό της διαφοράς φόρου,
(6) το ποσό πρόσθετου φόρου και
(7) το ποσό του προστίμου.

Γ. Διαδικασία εξέτασης αιτήματος αναστολής

1. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα από τη φορολογική αρχή – και όπου συντρέχει περίπτωση – ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ η βεβαίωση του υπόλοιπου 50% αναστέλλεται αυτοδικαίως.

2. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται, αν υποβληθεί ταυτόχρονα με την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής και σχετικό αίτημα αναστολής καταβολής του βεβαιωμένου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, να αναστέλλει την καταβολή του, μόνο εάν κρίνει ότι από την άμεση εκτέλεση της ως άνω πράξης ο υπόχρεος θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Η αναστολή ισχύει μέχρι την κοινοποίηση της απόφασής επί της ενδικοφανούς προσφυγής στον υπόχρεο, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοση της . Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.

3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της τους ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα και με την ΠΟΛ.1209/6.9.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο.

4. Η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής εκδίδεται, εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη φορολογική αρχή, διαφορετικά θεωρείται ότι η αίτηση αναστολής έχει απορριφθεί.

5. Σε περίπτωση που το αίτημα αναστολής γίνεται δεκτό, η σχετική απόφαση της Υπηρεσίας γνωστοποιείται στην αρμόδια φορολογική αρχή για τις δικές της ενέργειες αναφορικά με τις προβλεπόμενες για κάθε περίπτωση διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης.

Δ. Εξέταση Ενδικοφανούς Προσφυγής και έκδοση απόφασης

1. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση, εκδίδει απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια Φορολογική Αρχή, και αποστέλλει την ως άνω απόφαση στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για τις δικές της ενέργειες.

2. Ειδικά, για τις περιπτώσεις των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στην αρμόδια Φορολογική Αρχή μέχρι 28.2.2014, η προθεσμία έκδοσης και κοινοποίησης στον υπόχρεο της αποφάσεως της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης επεκτείνεται στις εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια Φορολογική Αρχή πριν την έκδοση της σχετικής απόφασής της, προκειμένου η τελευταία, εντός τασσόμενης ρητής προθεσμίας να προβεί σε συμπληρωματικές ελεγκτικές επαληθεύσεις και να εξετάσει τυχόν νέα στοιχεία ώστε να αποστείλει ακολούθως το πόρισμά της επ’ αυτών στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.

Ε. Άσκηση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων

1. Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Η προσφυγή κατατίθεται από τον υπόχρεο στη γραμματεία της έδρας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση ή κοινοποίηση της απόφασης στον υπόχρεο.

2. Με επιμέλεια του υπόχρεου και επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, απαιτείται η επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου της προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής.

3. Εφόσον δεν τηρηθούν οι πιο πάνω προθεσμίες, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ενημερώνει την αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη και αποστέλλει τον πλήρη φάκελο στην αρχή αυτή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

4. Η αρμόδια φορολογική αρχή δεν έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.

5. Σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης κατά τα ως άνω προσφυγής από τον υπόχρεο, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ειδοποιεί άμεσα την αρμόδια φορολογική αρχή προκειμένου να βεβαιωθεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού που προσδιορίζεται με την απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, το οποίο και καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης αποστέλλει αναλυτική έκθεση των απόψεών της επί της προσφυγής που συνοδεύει τον προβλεπόμενο από τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διοικητικό φάκελο, ο οποίος διαβιβάζεται εντός των οριζομένων προθεσμιών στο δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, διαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης στην αρμόδια Φορολογική αρχή, η οποία συντάσσει και αποστέλλει στο αρμόδιο διοικητικό Δικαστήριο αναλυτική έκθεση των απόψεών της επί της προσφυγής σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Συγχρόνως με την κατά τα ανωτέρω αποστολή του διοικητικού φακέλου στο δικαστήριο, αντίγραφο του ίδιου φακέλου αποστέλλεται στον αρμόδιο δικαστικό πληρεξούσιο του Δημοσίου, στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική ή κρίνεται αναγκαία η παρουσία του στο δικαστήριο.

7. Προκειμένου να υπολογισθεί και να καταβληθεί το προβλεπόμενο κατά περίπτωση ποσό παραβόλου με βάση το ποσό του αντικειμένου της διαφοράς που προσδιορίσθηκε με την απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, ο υπόχρεος, κατά την κατάθεση της προσφυγής, απευθύνεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την αμφισβητούμενη πράξη, η οποία συντάσσει και χορηγεί σε αυτόν ειδικό σημείωμα, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του άρθρου 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας