ΠΟΛ 1208/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 18 /9/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΛ. 1208
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Θέμα:  Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32.

2. Την ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων».

3. Την ΠΟΛ 1093/4-4-2014 (ΦΕΚ 961 Β΄) απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/ 5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών».

4. Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με την οποία ορίζεται νέα διαφορετική τιμή από την καθορισθείσα για το Δήμο `Ασσου – Λεχαίου του Νομού Κορινθίας.

5. Την υπ΄ αριθ. 07927 ΕΞ 2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄/24-9-2012).

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ­καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1131/ 5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄), με την οποία καθορίζονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, τροποποιείται για το Δήμο `Ασσου-Λεχαίου, για τον οποίο η τιμή οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

α/α Περιφέρεια Νομός Δήμος Τιμή
1 Πελοποννήσου Κορινθίας `Ασσου-Λεχαίου 69,50 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ