Παράταση προθεσμίας καταβολής φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011 και 2012 και φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2013Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Β. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ A’, Δ΄
Γ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375 360
FAX: 210 3375 834
e-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1205/2013

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011 και 2012 και φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2013.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α’).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 50 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 9 Α΄), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύει.

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

5. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, λόγω της καθυστέρησης αποστολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2011 και 2012 και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2013.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων των ετών 2011 και 2012 και της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ καταβολής με έκπτωση για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2013, που εκκαθαρίστηκαν και ο φόρος βεβαιώθηκε το μήνα Ιούλιο 2013 και οι οποίες λήγουν την 30ή Αυγούστου 2013, παρατείνεται μέχρι και την 6η Σεπτεμβρίου 2013.

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Μαυραγάνης