ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/90, όπως ισχύουν.

(Α.Υ.Ο. 1062473/1602/ΔΕ-Α´/ΠΟΛ. 1202/26.7.2002)Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων που ορίζεται με την απόφαση 104 4713/902/Α0012/ ΠΟΛ.1163122.5.2002, ισχύει ανάλογα και για τις υποθέσεις ηλεκτροδότησης για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8, παράγρ. 2 του ν. 1882/1990, όπως ισχύουν ύστερα από το άρθρο 53 του ν. 2065/1992 (δηλαδή οικοδομών για τις οποίες οι οικείες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μέχρι 31/12/1994, αυθαιρέτων οικοδομών που έχουν νομιμοποιηθεί ή για τις οποίες έχει εγκριθεί η ηλεκτροδότηση, κλπ).

Κατά συνέπεια και στις παραπάνω περιπτώσεις υποθέσεων, υποβάλλεται αίτηση από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, στην οποία επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους (έντυπο Ε 283 βασικών εργασιών, φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας, κλπ) και με την υποβολή αυτής θεωρείται άμεσα η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για περαιτέρω ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ, χωρίς άλλες διατυπώσεις και ελεγκτικές ενέργειες.

Η παραπάνω αίτηση καταχωρείται σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο θα αφορά ειδικά τις υποθέσεις που υπάγονται στην ανωτέρω διατάξεις, κατ’ αύξοντα αριθμό και με αναγραφή της ημερομηνίας κατάθεσης.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για υποθέσεις που αφορούν ηλεκτροδότηση αυθαίρετων οικοδομών, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών νομιμοποίησης της οικοδομής ή έγκρισης της ηλεκτροδότησής της που εκδίδονται από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες ή αρχές (σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1226/1999). Στις περιπτώσεις των υποθέσεων αυτών, τίθεται ειδική ένδειξη στο παραπάνω βιβλίο.

Τόσο οι υποθέσεις που υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, όπως αυτές ισχύουν, όσο και αυτές για τις οποίες οι οικείες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μετά την 1/1/1995, θα ελέγχονται με βάση συγκεκριμένο δείγμα και διαδικασία που θα ορίζεται κάθε φορά. Αυτό ισχύει και για τις υποθέσεις ηλεκτροδότησης γενικά για τις οποίες ήδη εκκρεμεί ο έλεγχος.

Τέλος, ευνόητο είναι ότι οι οποιεσδήποτε προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ανέγερσης και ηλεκτροδότησης οικοδομών εξακολουθούν να υφίστανται για τους υπόχρεους το μόνο που μεταβάλλεται είναι η διαδικασία ελέγχου των οικείων υποθέσεων.