Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1106485/62220/0016 απόφασης (ΦΕΚ 1685/Β΄/2001) «Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων», όπως ισχύει, και της απόφασης με αριθμό πρωτ. 11142200/8853/0016 (ΦΕΚ 1945/Β΄/2006) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύειΠΟΛ 1200/2013

(ΦΕΚ Β’ 2122/28-08-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης (α) της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νομών 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/91 (ΦΕΚ 70/91 Α) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/ Α΄/1995).

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 1591 (ΦΕΚ Α΄50).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 74 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6/89 Α) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128).

8. Το π.δ. 87/2012 (ΦΕΚ 142/12 Α), «Διορισμός Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1117082 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ Β΄1779/23−07−2013) απόφαση «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής».

10. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1121589 ΕΞ 31.7.2013 (ΦΕΚ Β΄1908/05−08−2013) απόφαση «Σύσταση οργανικών μονάδων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων αυτών».

11. Την υπ’ αριθ. 1106485/6220/0016 ΠΟΛ.1275/27.11.2001 (ΦΕΚ Β΄1685/18−12−2001) απόφαση «Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων» όπως ισχύει.

12. Την υπ’ αριθ. 1114200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ Β΄1945/29−12−2006) απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών» όπως ισχύει

13. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ 2012/19−9−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/12 Β), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

14. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.

15. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις υπ’ αριθ. 1106485/62220/0016 ΠΟΛ.1275/27.11.2001 (ΦΕΚ 1685/Β΄/2001) και 1114200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945/Β΄/2006) Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ως εξής: η φράση «Γ.Γ.Π.Σ.» αντικαθίσταται με τη φράση «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ως άνω αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ