Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577) περί ελέγχου φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων καθώς και προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 3888/2010Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜAΤΑ Α΄, Β΄
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. :10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. :210 3375206, 3375205, 3375204,
210 3375878,3375890
FAX :210 3375416

ΠΟΛ 1199

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577) περί ελέγχου φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων καθώς και προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 3888/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α΄ 81).

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 46 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149) και του άρθρου 60 του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α΄ 210).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1−13 του Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ Α΄ 175).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577) «Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων».

8. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180).

9. Τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1137/11.10.2010 και ΠΟΛ.1138/11.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1631), ΠΟΛ.1143/20.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1673), ΠΟΛ.1156/15.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1795), ΠΟΛ.1162/18.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1824), ΠΟΛ.1169/24.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1815), ΠΟΛ.1175/29.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1872), ΠΟΛ.1180/13.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1934), ΠΟΛ.1199/28.12.2010(ΦΕΚ Β΄ 2031) και ΠΟΛ.1023/7.2.2011 (ΦΕΚ Β΄ 114).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 21−35 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α΄ 17) και τις διατάξεις των άρθρων 5−19 του Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α΄ 9).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 1829) «Ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου».

12. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603/11.7.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

13. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577) αναριθμούμενη σε 4 αντικαθίσταται και προστίθενται στο άρθρο αυτό νέοι παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:

«2. Οι ελεγκτές επεξεργάζονται δεδομένα από τα κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία και καταχωρούν τις διαπιστώσεις σε συνοπτικό σημείωμα με πρόταση για τις συνέπειες στο κύρος των βιβλίων και τα συνολικά αποτελέσματα».
«3. Tο σημείωμα τίθεται υπόψη του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας και του εποπτεύοντος Oικονομικού Eπιθεωρητή, οι οποίοι από κοινού και με τον προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου κρίνουν αν αρκούν οι ήδη διενεργηθείσες ελεγκτικές διασταυρώσεις και επαληθεύσεις ή αν επιβάλλεται περαιτέρω επέκταση του ελέγχου των κατασχεθέντων και νέα κρίση με βάση τις συνολικές διαπιστώσεις ή η πλήρης επεξεργασία αυτών ή και η εξαίρεσή τους από τη διαδικασία ελέγχου της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η κρίση των παραπάνω οργάνων είναι επαρκώς αιτιολογημένη και διατυπώνεται σε σύντομη ενυπόγραφη πράξη επί του συνοπτικού σημειώματος».
«4. Oι διαπιστώσεις του ελέγχου των κατασχεθέντων που διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναγράφονται στο ειδικό σημείωμα ελέγχου που συντάσσεται για τη φορολογία εισοδήματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 και λαμβάνονται υπόψη μαζί με τα αποτελέσματα των λοιπών ελεγκτικών επαληθεύσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 3, 4 και 5 καθώς και όλα τα λοιπά υφιστάμενα στοιχεία, για τη συνολική κρίση επί του κύρους των βιβλίων και τον προσδιορισμό των τελικών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που από τα πιο πάνω αναφερόμενα όργανα κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης των κατασχεθέντων, τότε εξαιρούνται από τη διαδικασία ελέγχου της παρούσας απόφασης και όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, εφαρμοζομένων ανάλογα όσων ορίζονται στις παραγράφους 2δ΄ και 3 του άρθρου 1».

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 A.Y.O. (ΦΕΚ Β΄ 577) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ. Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.)».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 A.Y.O. (ΦΕΚ Β΄ 577) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για ελεγχθείσες με βάση την παρούσα απόφαση χρήσεις, καθώς και για υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της ίδιας απόφασης, οι οποίες ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 Α.Υ.Ο.Ο., για τις οποίες επέρχεται επίλυση όλων ανεξαίρετα των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο με τις προαναφερόμενες αποφάσεις, επί των ποσών φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που προκύπτουν ανά πράξη από την επίλυση των διαφορών, καταβάλλεται συγχρόνως με την επίλυση ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις Δ.Ο.Υ. ημερών το προβλεπόμενο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 2523/1997 ανά πράξη ποσό, ανατρεπόμενης της επιτευχθείσας επίλυσης της διαφοράς σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής. Τα υπόλοιπα ποσά, ανεξαρτήτως είδους φορολογίας, βεβαιώνονται και καταβάλλονται ανάλογα με το ύψος του συνολικού ποσού της βάσει συμβιβασμού για όλες τις φορολογίες οφειλής για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επήλθε επίλυση όλων των φορολογικών διαφορών, ως εξής:

α) Σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες τις φορολογίες είναι μέχρι και 25.000 ευρώ.

β) Σε δεκαοκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι 50.000 ευρώ.

γ) Σε εικοσιτέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 50.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ.

δ) Σε τριάντα (30) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 100.000 ευρώ και μέχρι 150.000 ευρώ.

ε) Σε τριάντα έξι (36) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 150.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση».

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577) ισχύουν ως έχουν.

4. Το Ειδικό Σημείωμα δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των φορολογικών στοιχείων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 3888/2010 μπορεί να υποβληθεί έως την 30.11.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

O AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ