Παράταση της προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 20.8.2013, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΘήραςΑθήνα, 20.8.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο: 210- 3645615/378
Fax: 210- 3645413
E-mail: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1197/2013

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 20.8.2013, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Θήρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν.2859/2000 – ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν:
α) της παραγράφου 9 περίπτωση α΄ του άρθρου 36,
β) των παραγράφων, 1 περίπτωση α΄ και 11 του άρθρου 38,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

3. Τις διατάξεις των ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011 (ΦΕΚ Β’ 44/23.01.2012) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ» και ΠΟΛ.1129/3.6.2013 (ΦΕΚ 1365 Β΄/4.6.2013) «Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS».

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ Θήρας, για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων, λόγω των δυσχερειών που δημιουργήθηκαν από τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή αυτή.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 20η Αυγούστου 2013 μέχρι και την 23η Αυγούστου 2013, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Θήρας.

2. Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων θα γίνει αποκλειστικά στην Δ.Ο.Υ Θήρας, σε έντυπη μορφή.

3. Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ