ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001
Εφαρμογή των αποφάσεων 1057 857/1532/ΠΟΛ.1192/9.7.02 “Υπαγωγή στον τρόπο ελέγχου και επίλυσης των φορολογικών διαφορών με βάση την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1061203/11481 ΠΟΛ.1144/1998, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2001 και άλλες διατάξεις” και 1044171/1369/ ΠΟΛ. 1155/22.5.02.

(Α.Υ.Ο. 1060899/1577/ΔΕ-Α´/ΠΟΛ. 1197/18.7.2002)Ύστερα από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης 1057857/1532/ ΠΟΛ. 1192/9.7.02, η οποία σας έχει κοινοποιηθεί και ήδη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β´ 868/11.7.02), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με βάση το άρθρο 1 της υπόψη απόφασης, υπάγονται στην ελεγκτική διαδικασία της απόφασης ΠΟΛ.1144/ 1998, όπως αυτή ισχύει, και οι ανέλεγκτες χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 2001 και παράλληλα επέρχονται ορισμένες μεταβολές και αντιμετωπίζονται διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τους διενεργούμενους ελέγχους βάσει της mo πάνω απόφασης.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου θα ακολουθήσει νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιος, διευκρινίζεται πάντως ότι:

– Η κατά τα ανωτέρω υπαγωγή των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2001 ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης ΠΟΛ.1192/ 2002 (11.7.02).

– Οι μεταβολές που επέρχονται με τις παραγράφους 2 έως και 11 του εν λόγω άρθρου (κοινές επαληθεύσεις για όλες τις ελεγχόμενες, χρήσεις κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τρόπος διενέργειας επαλήθευσης περί συνάφειας, κλπ), ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του ίδιου άρθρου για εντολές ελέγχου που εκδίδονται από 1/8/02 και μετά και σε κάθε περίπτωση για ειδικά σημειώματα ελέγχου που επιδίδονται από 2/9/02 και μετά.

– Οι διατάξεις της παραγράφου 16 του ίδιου άρθρου, βάσει των οποίων εφαρμόζονται ανάλογα και για τις χρήσεις μετά το 1997 οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 10 της απόφασης ΠΟΛ. 1144/ 1998, όπως αυτές ισχύουν (μείωση στο 1/4 ή στο 1/3, κατά περίπτωση, αντί των 3/5, σε περίπτωση περαίωσης, των πρόσθετων φόρων ή προσαυξήσεων κ.λ.π.), ισχύουν από της δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης (11. 7.02). Δηλαδή, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για συμβιβασμούς που διενεργούνται από 11/7/02 και μετά.

2. Σε ότι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 2 της προαναφερόμενης απόφασης, με τις οποίες τροποποιείται και συμπληρώνεται η απόφαση 1044171/ 1369/ ΠΟΛ.1155/22.5.02 περί περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων 1998 και παλαιότερων επιτηδευματιών με βιβλία Α´ ή Β´ κατηγορίας ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αν προκύπτει διαφορά καθαρών κερδών ή αμοιβών κατά το άρθρο 3 της απόφασης ΠΟΛ.1155/2002 η οποία προέρχεται εκ του λόγου της ασυνάφειας και πρόκειται για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του ν.2238/94, περί αντικειμενικών κριτηρίων, δεν αναζητείται φόρος εισοδήματος, ανεξάρτητα αν η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας φορολογήθηκε με βάση τις διατάξεις αυτές ή με τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη με βάση τα τηρηθέντα βιβλία, με εξαίρεση τις χρήσεις που υφίστανται διαπιστωμένες ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ.

β. Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι δεν αποτελεί επίσης αντικείμενο της περαίωσης η έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ δαπανών κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Τα ανωτέρω αφορούν ανεγέρσεις νέων κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και προσθήκες – επεκτάσεις υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, όχι όμως και τυχόν βελτιώσεις, επισκευές ή συντηρήσεις αυτών.

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 αναφέρονται μεταξύ άλλων στους εκμεταλλευτές λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ και ορίζουν ότι για τους επιτηδευματίες αυτούς, εφόσον δεν υφίστανται ουσιαστικές παραβάσεις για καμιά από τις υπαγόμενες στη ρύθμιση χρήσεις, δεν εφαρμόζονται οι διαδικασίες των άρθρων 2, 3, 4 και 5 της απόφασης ΠΟΛ.1155/2002, αλλά υπολογίζεται ανά χρήση μόνο το ελάχιστο ποσό βεβαιωτέου φόρου του άρθρου 6 της απόφασης αυτής, με βάση το μέσο όρο των ακαθαρίστων εσόδων των υπαγομένων στη ρύθμιση χρήσεων.

Σε ότι αφορά τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου σχετικά με τους επιτηδευματίες με πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων, σημειώνεται ότι αυτές αφορούν όλους τους επιτηδευματίες που υπάγονται στην απόφαση ΠΟΛ.1155/2002 με πωλήσεις τέτοιων προϊόντων, ανεξάρτητα αν παράλληλα δραστηριοποιήθηκαν και σε άλλο κλάδο ή άσκησαν και άλλες δραστηριότητες καθώς και από την κατηγορία των τηρηθέντων βιβλίων. Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται μόνο στο ελάχιστο ποσό βεβαιωτέου φόρου του άρθρου 6 της πιo πάνω απόφασης ΠΟΛ.1155/2002 και συγκεκριμένα ορίζουν ότι προκειμένου να υπολογισθεί ο μέσος όρος των ακαθαρίστων εσόδων και περαιτέρω βάσει αυτού να προσδιορισθεί το ανωτέρω ποσό, αφαιρείται από το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων όλων των υπαγόμενων στην απόφαση χρήσεων, ποσό ίσο με το 50% του συνόλου των αγορών των καπνοβιομηχανικών προϊόντων που δηλώθηκαν στις ίδιες χρήσεις.

3. Σε σχέση με την εφαρμογή της mo πάνω απόφασης ΠΟΛ.1155/2002 και με αφορμή τεθέντα ερωτήματα, διευκρινίζεται επίσης ότι επί τεχνικών επιχειρήσεων άρθρου 34 ν. 2238/1994, σε περίπτωση που εισφέρεται το αναληφθέν τεχνικό έργο σε εταιρία ή κοινοπραξία, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2. του άρθρου 36α του ν.δ.3323/1955 και της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, τότε τα ποσά που αφορούν το εισφερόμενο έργο λαμβάνονται υπόψη και προστίθενται στα τυχόν λοιπά δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές του εισφέροντος το έργο, προκειμένου να υπολογισθεί ο μέσος όρος ακαθαρίστων εσόδων για την εφαρμογή του άρθρου 1 της υπόψη απόφασης ΠΟΛ.1155/2002 περί υπαγόμενων και εξαιρούμενων απ’ αυτήν υποθέσεων.

Περαιτέρω, στις παραπάνω περιπτώσεις, τα εν λόγω ποσά λαμβάνονται υπόψη και για τους υπολογισμούς περί συνάφειας, κατά το άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης, δεν λαμβάνονται όμως υπόψη για τον προσδιορισμό των τελικών ακαθαρίστων εσόδων κατά το ίδιο άρθρο, ούτε για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών και των διαφορών φόρου εισοδήματος κατά τα άρθρα 3 και 4 της απόφασης.

Τα προαναφερόμενα ποσά δεν λαμβάνονται επίσης υπόψη για τον προσδιορισμό των ελάχιστων ποσών βεβαιωτέου φόρου και κατά συνέπεια δεν προστίθενται στα τυχόν λοιπά δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές προκειμένου να υπολογισθεί ο μέσος όρος ακαθαρίστων εσόδων για την εφαρμογή του άρθρου 6 της απόφασης. Σημειώνεται ωστόσο ότι σε κάθε περίπτωση, εκτός των περιπτώσεων αδράνειας, το ελάχιστο ποσό βεβαιωτέου φόρου ανά χρήση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των πρώτων κλιμακίων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Συνεπώς, για τις τυχόν χρήσεις που δεν υφίστανται λοιπά δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές, υπολογίζεται υποχρεωτικά, ως ελάχιστο ποσό βεβαιωτέου φόρου, το ποσό των 60.000 δραχμών.

Τέλος. ευνόητο είναι ότι τα πιο πάνω ποσά που αφορούν εισφερόμενα έργα, λαμβάνονται υπόψη, συναθροιζόμενα με τα τυχόν λοιπά ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές, για τον προσδιορισμό των διαφορών ΦΠΑ κατά το άρθρο 5 της απόφασης. Προς το σκοπό αυτό, τα ανωτέρω ποσά προστίθενται στα ποσά της στήλης 5 του Πίνακα IV του υποβαλλόμενου ειδικού σημειώματος περαίωσης.