Συμπλήρωση των διατάξεων της 1054323/3550/0016/01.06.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/15.06.2005/ τ.Β΄) «Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)»Αριθμ. ΠΟΛ 1197

Συμπλήρωση των διατάξεων της 1054323/3550/0016/01.06.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/15.06.2005/ τ.Β΄) «Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) (ΦΕΚ 90 Α΄), σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί κατ’ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές, το γεγονός ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Περί Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Ο.Υ. κ.λπ.».

4. Την Α.Υ.Ο. 1054323/3550/0016/ΠΟΛ.1084/1.6.2005 (ΦΕΚ 815/15.06.2005/τ.Β΄) «Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».

5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ350/11.07.2011 (ΦΕΚ 1603/2011 τ.Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων στο πλαίσιο απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκύπτει στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Μετά τη δεύτερη παράγραφο της Α.Υ.Ο. 1054323/3550/0016/ΠΟΛ.1084/1.6.2005 (ΦΕΚ 815/15.06.2005/ τ.Β΄) προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο, που είναι πιστοποιημένος χρήστης, να ανακτά το ανωτέρω αποδεικτικό είσπραξης από την ιστοσελίδα http://www. gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών και να το εκτυπώνει, σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή. Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την καταβολή των αναγραφομένων ποσών.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ