Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 233/2013 Γνωμοδότησης του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με την επανάληψη διαδικασίας σε εκτέλεση πρωτόδικων αποφάσεων και την παράλληλη άσκηση έφεσηςΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKΩN
ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚ.
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ1νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ.Κωδ.:10184, Αθήνα
Πληροφορίες: Μπούρα Αθανασία
Τηλ. 210-3375881-4
Fax: 210-3375185
e-mail:dny.gram@mofadm.gr

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2013
ΠΟΛ 1196/2013

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 233/2013 Γνωμοδότησης του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με την επανάληψη διαδικασίας σε εκτέλεση πρωτόδικων αποφάσεων και την παράλληλη άσκηση έφεσης»

Σας κοινοποιούμε την αναφερόμενη στο θέμα υπ’ αριθ. Ν.Σ.Κ. 233/2013 Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την εκτέλεση εφετειακών υπέρ του Δημοσίου αποφάσεων – που εκδόθηκαν κατά πρωτόδικων αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων οι οποίες διέτασσαν επανάληψη της διαδικασίας έκδοσης της πράξης – ενώ είχε ήδη εκτελεστεί ή πρώτη απόφαση για επανάληψη της διαδικασίας και ειδικότερα ως προς την ορθή διενέργεια της απαιτούμενης βεβαίωσης βάσει αυτών.
Σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση και κατά την ομόφωνη γνώμη του Β’Τμήματος, η Διοίκηση, δυνάμει της απόφασης δευτεροβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου με την οποία αναβιώνει η αρχική προσβαλλόμενη πράξη, θα πρέπει να επαναβεβαιώνει την οφειλή με βάση την πράξη που αναβίωσε και να διαγράφει την οφειλή η οποία έχει βεβαιωθεί μετά την επανάληψη της
διαδικασίας σε εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης. Επίσης, η εφετειακή απόφαση με την οποία αναβιώνει. η αρχική πράξη, κατισχύει τυχόν πρωτόδικης ή άλλως εφετειακής απόφασης η οποία δέχεται προσφυγή του φορολογουμένου και ακυρώνει την νεώτερη πράξη που εξεδόθη κατόπιν επανάληψης της διαδικασίας.

Συνημμένα: έξι (6) φύλλα

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΝΣΚ 233_2013

ΓιΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ
Αθήνα 29 Ιοuλίου 2013
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ