ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Φ.Μ.
“Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΑΥΟ 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193/Β´) περί υποχρεωτικής χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασιών απόδοσής του”.

(Α.Υ.Ο. 1060171/1527/ΔΜ/ΠΟΛ. 1196/12.7.2002)Σε συνέχεια της 1053083/1351/ΔΜ/ ΠΟΛ 1184/21-6-2002 εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της 1040439/972/ΔΜ/9-5-2002 (ΦΕΚ 625/Β´) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της εν λόγω Απόφασης διαμορφώθηκε για την ορθότερη νομοτεχνική της διατύπωσή ως εξής:

“Στα ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, που είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων που διαθέτουν εντός και εκτός της Ελληνικής Eπικράτειας”.

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 η φράση “δήλωσης φορολογίας εισοδήματος” αντικαταστάθηκε από τη φράση “όλων των φορολογικών δηλώσεων και εντύπων”, για το λόγο ότι η διάταξη αυτή δεν αφορά μόνο την χορήγηση ΑΦΜ στους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αλλά περιλαμβάνει όλες τις δηλώσεις του ν. 2238/94 (π.χ. Δήλωση Φ.Μ.Υ., Δήλωση μεταβίβασης μετοχών, κ.λπ.).

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 προστέθηκε μετά τη φράση “άδεια ικανότητας οδήγησης” η φράση “και άδεια κυκλοφορίας όλων” για την επέκταση της υποχρεωτικής χορήγησης ΑΦΜ και στα πρόσωπα τα οποία αποκτούν άδεια κυκλοφορίας και για οχήματα και για σκάφη. Κατά συνέπεια επιτυγχάνεται η υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ σε όλους όσους κατέχουν άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς και άδεια κυκλοφορίας παντός τύπου οχήματος και σκάφους.

4. Στην παρ. 10 του άρθρου 2 διαγράφηκε η φράση “εφόσον δεν διαθέτουν ΑΦΜ στη χώρα της κατοικίας ή της έδρας τους ή δεν τον έχουν γνωστοποιήσει στο Ελληνικό Δημόσιο” για το λόγο ότι η παλαιά διάταξη δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αφού είναι αδύνατη η καταχώρηση του ΑΦΜ της χώρας προέλευσης των αλλοδαπών προσώπων στο μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, το οποίο δεν εισάγει ΑΦΜ παρά μόνο εκδίδει.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 3 για την καλύτερη συντακτική της διατύπωση διαμορφώθηκε ως εξής: «Σε όλα τα φορολογικά στοιχεία, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και τα ισοζύγια, όπως αυτά κατά περίπτωση ορίζονται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992)”.

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 προστέθηκε η φράση «και βεβαιώσεις» για εναρμόνιση με όλες τις φορολογικές διατάξεις.

7. Στην παρ. 7 του άρθρου 3 προστέθηκε η φράση “και σκαφών” και η φράση “Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιώv” αντικαταστάθηκε από τη φράση “κατά περίπτωση αρχές”, για λόγους αφενός εναρμόνισης με το άρθρο 2 της απόφασης και αφετέρου διεύρυνσης των αρμοδίων υπηρεσιών που χορηγούν τις σχετικές άδειες.

8. Στην παρ. 1 του άρθρου 5

α) στην περίπτωση (α) στη φράση “πατέρα και μητέρας” διαγράφηκε η λέξη “και”, προστέθηκε η φράση “πατρικό επώνυμο και όνομα”, προς αποσαφήνισης της αρχικής διάταξης καθώς το πατρικό επώνυμο της μητέρας αποτελεί ένα από τα πλέον προσδιοριστικά στοιχεία για κάθε φυσικό πρόσωπο.

Η νέα διάταξη επομένως διαμορφώνεται ως εξής: “Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου ήτοι, επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, πατρικό επώνυμο και όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή χώρα γέννησης στο εξωτερικό”.

β) στην περίπτωση (δ) διαγράφηκε η φράση “και αλληλογραφίας του” δεδομένου ότι η διεύθυνση αλληλογραφίας έχει πλέον ενσωματωθεί μηχανογραφικά στη διεύθυνση κατοικίας και διαμορφώθηκε ως ακολούθως: “Η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του”.

9. Με την παρ. 3 του άρθρου 7 καθίσταται πλέον αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη χορήγηση ΑΦΜ και στις υπό ίδρυση Α.Ε., η Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της έδρας του ιδρυτή τους.

10. Η περίπτωση (γ) του άρθρου 10 καταργήθηκε.

Δεν θεωρείται πλέον εκπρόθεσμη η υποβολή της σχετικής δήλωσης από τα πρόσωπα της παρ. 9 του άρθρου 2 της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1027411/842/ΔΜ/262-1998 (ΦΕΚ 193/ Β´) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1081369/2857/ΔΜ/10-10-1999 (ΦΕΚ 2001/Β´) και δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/ 1997.

Η ισχύς των αναφερομένων διατάξεων αρχίζει από τις 21-5-2002, ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω Απόφασης του Υπουργού οικονομίας και Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.