Συμπλήρωση − Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό πρωτ. 1114200/8853/0016/27−12−2006 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των ΤραπεζώνΠΟΛ. 1192

Συμπλήρωση − Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό πρωτ. 1114200/8853/0016/27−12−2006 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/91 (ΦΕΚ 70/91 Α) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/95 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.» (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6/89 Α) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών.».
5. Το π.δ. 87/2012 (ΦΕΚ 142/12 Α), «Διορισμός Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/12 Β), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2105/12 Β), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα».
8. Την υπ’ αριθμ 1114200/8853/0016/27.12.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών(ΦΕΚ 1945/06 Β) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών» όπως ισχύει.
9. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.
10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της απόφασης 1114200/8853/0016/27.12.2006, όπως ισχύει, συμπληρώνεται με την αναγραφή στις αναφερόμενες Τράπεζες και των Τραπεζών ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από το οικ. έτος 2013 στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ