Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014
ΠΟΛ.1186/31.7.2014ΠΟΛ.1186/31.7.2014
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3375880, 890
E-mail: d 1 3. e tak @ y o . s yzefxis . g ov . g r

E Ξ . ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1186/2014

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α΄) και σας παρέχουμε οδηγίες για ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Α. Μη επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ετών 2011, 2012 και 2013

Σε όσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υπεβλήθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή υποβάλλονται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997(ΦΕΚ 179 Α`), εφόσον προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας για καταβολή ή το ποσό του φόρου είναι μηδενικό.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.

Παραδείγματα:

1) Φορολογούμενος υπέβαλε δήλωση στοιχείων ακινήτων το Μάρτιο του 2014 για να τροποποιήσει τη δήλωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2013.

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και το ποσό προς επιστροφή είναι δεκαπέντε (15) ευρώ. Λόγω του εκπροθέσμου της υποβολής της δήλωσης ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ επιβάλλει αυτοτελές πρόστιμο ύψους 120 ευρώ, το οποίο συμβιβάζει στο 1/3 δηλαδή 40 ευρώ. Με το πρόστιμο αυτό συμψηφίζεται το ποσό των 15 ευρώ επιστροφής, αλλά το υπόλοιπο ποσό των 35 ευρώ δεν αναζητείται από το φορολογούμενο.

2) Φορολογούμενος αποκτά για πρώτη φορά περιουσιακά στοιχεία εντός του έτους 2012. Δεν υποβάλλει όμως δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως όφειλε, εντός του έτους 2013, αλλά υποβάλλει τη δήλωση αυτή τον Αύγουστο του 2014. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της δήλωσης αυτής είναι μηδενικό. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επιβληθεί το αυτοτελές πρόστιμο.

Τα αυτοτελή πρόστιμα δεν επιβάλλονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014.

Β. Διορθώσεις των δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

Η δήλωση ΕΝΦΙΑ φυσικών και νομικών προσώπων συντίθεται μηχανογραφικά από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ έτους 2014 λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις των στοιχείων ακινήτων των φορολογουμένων ετών 2005 έως και 2014. Ο φορολογούμενος λαμβάνει γνώση της τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου της δήλωσης και των βεβαιωθέντων ποσών ΕΝΦΙΑ με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ κάθε επόμενου του 2014 έτους, λαμβάνεται η δήλωση ΕΝΦΙΑ με τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις τυχόν μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση.

Ειδικά για το έτος 2014, λόγω πρώτης εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ, ορίστηκε ότι μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2014, ο φορολογούμενος μπορεί να διορθώσει τα στοιχεία των ακινήτων του μετά την έκδοση της δήλωσης/πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ χωρίς την επιβολή προστίμων και τόκων. Δηλαδή ο φορολογούμενος μπορεί, με δήλωση στοιχείων ακινήτων, να εισάγει ή να διαγράψει ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου του καθώς και να μεταβάλει στοιχεία ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στη δήλωση ΕΝΦΙΑ – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Εμπράγματο δικαίωμα = Real, property right = δικαίωμα πάνω σε πράγμα.

Εμπράγματο Δίκαιο= κλάδος δικαίου που ασχολείται με εμπράγματα δικαιώματα, τρόπους κτήσης, μεταβολής ή απώλειας δικαιωμάτων αυτών, καθώς και την προστασία τους.

Εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη Φορολογική Διοίκηση.

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία (τροποποιητικές) δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για διόρθωση του ΕΝΦΙΑ. Στην περίπτωση όμως που, μετά την πρώτη εκκαθάριση που πραγματοποιείται για διόρθωση της δήλωσης ΕΝΦΙΑ, υποβληθεί εκ νέου τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει μείωση φόρου, η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη Φορολογική Διοίκηση.

Γ. Διαρκής ενημέρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους υποχρεούνται να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, εντός 30 ημερών, από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η μεταβολή.

Ειδικά το έτος πρώτης εφαρμογής 2014, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή, για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Σε περίπτωση αποβιώσαντα, δεν απαιτείται δήλωση στοιχείων ακινήτων για να δηλωθεί ο θάνατος, ο οποίος (θάνατος) δηλώνεται μόνο στο μητρώο κατά την ισχύουσα διαδικασία. Αν όμως ο αποβιώσας είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, η δήλωση αυτή υποβάλλεται χειρόγραφα από τους κληρονόμους, για λογαριασμό του.

Κατ` εξαίρεση υποβάλλονται χειρόγραφα και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων από τρίτο, πλην του υπόχρεου, πρόσωπο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τούτο, με την προσκόμιση του πληρεξουσίου εγγράφου.

Δ. Δήλωση στοιχείων ακινήτων σε περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής.

Από το έτος 2014, στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς. Συγκεκριμένα ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία που πληροφορήθηκε την επαγωγή και το λόγο της, δηλαδή – κατά κανόνα – από την ημερομηνία θανάτου, προκειμένου για τους εξ αδιαθέτου (=αυτός που δεν άφησε κληρονομιά) κληρονόμους, και από την ημερομηνία δημοσίευσης της διαθήκης, προκειμένου για τους εκ διαθήκης κληρονόμους. Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό, η προθεσμία αποποίησης της κληρονομίας ορίζεται αντίστοιχα σε ένα (1) έτος. Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομιάς, ο συνεπεία αυτής καθιστάμενος κληρονόμος, έχει ανάλογη προθεσμία για αποποίηση.

Επαγωγή κληρονομιάς = ο χρόνος κατά τον οποίο η κληρονομιά τίθεται στην διάθεση των κληρονόμων για να την αποδεχθούν ή να την αποποιηθούν.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, την οποία θα υποβάλει προς τούτο, την ημερομηνία θανάτου του κληρονομουμένου (=αυτόν τον οποίον κληρονομεί) και, στις περιπτώσεις που πρόκειται για εκ διαθήκης κληρονόμο, την ημερομηνία δημοσίευσης της διαθήκης.

Μετά την παρέλευση των ημερομηνιών αυτών, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται εκπρόθεσμα.

Η ανωτέρω ρύθμιση, αφορά φορολογικές υποχρεώσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν αναιρεί τη φορολογική υποχρέωση που έχει ο κληρονόμος (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης) για τον ΕΝΦΙΑ.

Εξ αδιαθέτου (uninheritage) = όταν ο αποβιώσας δεν όρισε τους δικαιούχους, οπότε καθίστανται δικαιούχοι οι συγγενείς του.

Εκ διαθήκης = όταν ο αποβιώσας όρισε συγκεκριμένους ονομαζόμενους δικαιούχους της κληρονομιάς.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Αικατερίνη Σαββαΐδου

Η ομιλία του Υφ.Οικονομικών για τις επερχόμενες αλλαγές στο ΦΠΑ και την φορολογία που εμπεριέχονται στο υπο ψήφιση νομοσχέδιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.:210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Σάββατο, 02 Αυγούστου 2014

Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Με τις φορολογικές διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού συνεχίζεται η συστηματική προσπάθεια απλοποίησης και εξορθολογισμού του φορολογικού συστήματος. Η θέσπιση των δύο νέων Κωδίκων, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ήταν ήδη ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και η σημαντική βελτίωση που επέφερε η αντικατάσταση του αναχρονιστικού Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης των Συναλλαγών τον οποίο πολύ σύντομα σκοπεύουμε να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα στη λογιστική.
Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προωθεί μια σειρά από ρυθμίσεις κυρίως στο ΦΠΑ που αποβλέπουν στη μείωση των διοικητικών βαρών τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση, όσο και για τους φορολογουμένους. Ειδικότερα:
– Καταργείται η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη Φορολογική Διοίκηση και επαναλαμβάνεται σειρά διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, για νομοτεχνικούς λόγους, προκειμένου αυτές να εναρμονισθούν με την κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης, χωρίς περαιτέρω ουσιαστικές αλλαγές.

– Καταργείται η πρόβλεψη αίτησης επιστροφής ΦΠΑ, η οποία πλέον θα προβλέπεται στο έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ, χωρίς να απαιτείται υποβολή διακριτής αίτησης.
– Διαμορφώνεται το πλαίσιο αναστολής ή απενεργοποίησης των ΑΦΜ αφενός μεν σε περιπτώσεις παύσης της οικονομικής δραστηριότητας, αφετέρου δε σε περιπτώσεις δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων για την απόκτηση του ΑΦΜ ή διάπραξης φοροδιαφυγής. Είναι σαφές ότι η δυνατότητα αυτή για την αναστολή ή την απενεργοποίηση των ΑΦΜ έχει εντελώς συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Από τη μια πλευρά, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν της αποστολής ειδοποιήσεων για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, όπως της καταβολής του τέλος επιτηδεύματος, σε επιχειρήσεις που έχουν παύσει να λειτουργούν ακόμη και προ τριακονταετίας – φαινόμενο ξένο προς κάθε έννοια χρηστής φορολογικής διοίκησης. Από την άλλη πλευρά, παρέχεται στη Φορολογική Διοίκηση η δυνατότητα αναστολής ή απενεργοποίησης ΑΦΜ όχι σε περίπτωση διάπραξης της οποιασδήποτε φορολογικής παράβασης, αλλά μόνο σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Και η έννοια της φοροδιαφυγής είναι απολύτως σαφής και συγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Εκτός των άλλων προϋποθέσεων και ποσοτικών ορίων, απαιτεί τη συνδρομή σκοπού μη πληρωμής του φόρου. Άρα λοιπόν η μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από μόνη της, π.χ. σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας, σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί, προκειμένου να είναι δυνατή η αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΠ. Επίσης, σε συμφωνία προς το συνταγματικό δικαίωμα ακρόασης, ρητά επιβεβαιώνεται το δικαίωμα του φορολογουμένου να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις της αναστολής ή της απενεργοποίησης.
Ταυτόχρονα, γίνονται και άλλες βελτιωτικές παρεμβάσεις, που αντιμετωπίζουν χρόνιες στρεβλώσεις στην εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και συμβάλλουν στην πληρέστερη εναρμόνιση της εθνικής προς την ενωσιακή νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα:
-Καταργείται η υποχρέωση διακανονισμού στην περίπτωση που ο φόρος που οφείλεται στην παράδοση επενδυτικών αγαθών κατά την προβλεπόμενη περίοδο διακανονισμού είναι μικρότερος από το φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της περιόδου αυτής.
-Προβλέπεται ότι το δικαίωμα επιστροφής υφίσταται, ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλεται η δημιουργία του πιστωτικού υπολοίπου.
-Αποσαφηνίζεται ότι υποκείμενοι στο φόρο που δεν πραγματοποιούν σε συνεχή βάση φορολογητέες πράξεις υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ μόνο για τις φορολογικές περιόδους που πραγματοποιούν πράξεις για τις οποίες είναι οι ίδιοι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, ως λήπτες των πράξεων αυτών.
-Προβλέπεται αντιστροφή της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ των δήμων και λοιπών δημοσίων φορέων για κατασκευαστικές εργασίες έργων υποδομής που εκτελούνται από τους αναδόχους στα πλαίσια των φορολογητέων δραστηριοτήτων τους. Αντιμετωπίζεται έτσι το πρόβλημα καθυστέρησης καταβολής του φόρου στους αναδόχους με συνέπεια την καθυστέρηση της κατασκευής του έργου και τελικά τη διακύβευση ακόμη και της ολοκλήρωσής του καθώς τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους.

3. Με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, ακόμη, αποσαφηνίζεται ότι οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών καθώς και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, που αφορούν το οικονομικό έτος 2014, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου, ακόμη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Επιτυγχάνεται έτσι εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς η εκπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής δήλωσης δεν δικαιολογείται να συνεπάγεται για τους φορολογούμενους κυρώσεις ως προς τη μη αναγνώριση δαπανών και εξόδων.
Συστήνονται, τέλος, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών τετρακόσιες νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου Εφοριακών. Αντιμετωπίζεται έτσι η επιτακτική ανάγκη άμεσης στελέχωσης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας με το επιπλέον αυτό προσωπικό, προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτικότερη λειτουργία των φοροελεγκτικών και φοροεισπρακτικών υπηρεσιών για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Κυρίες και Κύριοι βουλευτές,
η μάχη για την καταπολέμηση των παθογενειών του φορολογικού συστήματος και του φορολογικού μηχανισμού είναι, σε μεγάλο βαθμό, η μάχη του αυτονόητου. Οι διατάξεις που προτείνουμε σήμερα συνιστούν τέτοιες αυτονόητες θετικές παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην αντιμετώπιση χρόνιων στρεβλώσεων. Σας καλώ να τις υπερψηφίσετε.