ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Φ.Μ. ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ

Κοινοποίηση Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Τροποποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 περί υποχρεωτικής χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασιών απόδοσής του”

(Α.Υ.Ο. 1053083/1351/ΔΜ/ΠΟΛ. 1184/21.6.2002)Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1040439/972/ΔΜ/ 9. 5.2002 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 625/Β´/21.5.2002 “Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της 1027 411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β´) Απόφασης Υπουργού Οικονομικών “Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες απόδοσής του”, για να λάβετε γνώση και να προβείτε στις ανάλογες κατά αρμοδιότητάς σας ενέργειες.

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της 1027411/842ΔΜ/ 26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β) απόφασης Υπουργού Οικονομικών “Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες

απόδοσής του”.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α¨).

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027411/ 842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193 Β´) “Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες απόδοσής του”.

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1081369/ 2857/ΔΜ/14.10.1999 (ΦΕΚ 2001 Β´) “Τροποποίηση – Συμπλήρωση των διατάξεων της 1027411/842/ΔΜ/ 26.2. 1998 (ΦΕΚ 193 Β´) απόφασης Υπουργού Οικονομικών “Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες απόδοσής του”.

4. Την ανάγκη συμπλήρωσης – τροποποίησης ορισμένων διατάξεων της παραπάνω απόφασης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή στα πλαίσια βελτίωσης και απλοποίησης των διαδικασιών.

5. Την 1100383/1330/Α0006/31.10. 2001 (ΦΕΚ 1485 Β´) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών “περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών”.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την απόφασή μας 1027411/842/ΔΜ/ 26.2.1998 (ΦΕΚ 193 Β´) “Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες απόδοσής του” ως ακολούθως:

‘Άρθρο 2

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

1. “Στα ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, που είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων που διαθέτουν εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας”.

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 η φράση “δήλωσης φορολογίας εισοδήματος” αντικαθίσταται με τη φράση “όλων των φορολογικών δηλώσεων και εντύπων”.

γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 μετά τις λέξεις “άδεια ικανότητας οδήγησης” προστίθεται η φράση “και άδεια κυκλοφορίας όλων”.

δ) Στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 διαγράφεται η φράση “εφόσον δεν διαθέτουν ΑΦΜ στη χώρα της κατοικίας ή της έδρας τους ή δεν τον έχουν γνωστοποιήσει στο Ελληνικό Δημόσιο”.

‘Άρθρο 3

α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 μεταξύ της λέξης “όπως” και της φράσης “κατά περίπτωση ορίζεται” προστίθεται η λέξη “αυτά” και η λέξη “ορίζεται” αντικαθίσταται με τη λέξη “ορίζονται”.

β) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 μετά τη φράση “παντός τύπου οχημάτων” προστίθεται η φράση “και σκαφών”, και η φράση “υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών” αντικαθίσταται από τη φράση “κατά περίπτωση αρχές”.

‘Άρθρο 5

α) Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 στη φράση “Πατέρα και μητέρας” διαγράφεται η λέξη “και”, τίθεται σημείο στίξης (,) και προστίθεται η φράση “πατρικό επώνυμο και όνομα”.

β) Στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 διαγράφεται η φράση και αλληλογραφίας του”.

‘Άρθρο 7

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 διαγράφεται η φράση “εκτός αν πρόκειται για ίδρυση Ανωνύμων Εταιρειών, οπότε είναι η αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. Ανωνύμων Εταιρειών”.

‘Άρθρο 10

Περ. (γ) Καταργείται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2002