ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

“Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)”

(Α.Υ.Ο. 1051876/1305/ΔΜ/ΠΟΛ. 1180/18.6.2002)Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

1. Όπως είναι γνωστό με την Α.Υ.Ο. 1008073/173/ΔΜ/26-1-1999 (ΦΕΚ 65Β/32-1999) “Καθορισμός της Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων”, καθορίστηκαν οι Κωδικοί Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ταξινόμηση και την περιγραφή του πίνακα της έκδοσης “Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων” που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης αυτής.

2. Η δημιουργία των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) υπαγορεύτηκε από την ανάγκη τήρησης ενός πλήρους και σωστού μητρώου των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, ο οποίος χρησιμοποιείται όχι μόνο για τις ανάγκες ταξινόμησης της φορολογίας, αλλά είναι ενδεχόμενο να αποτελέσει την ταξινομική βάση δραστηριοτήτων και για άλλους φορείς, όπως γίνεται ήδη με το ΙΚΑ.

Αυτό σημαίνει ότι οι ΚΑΔ θα αποτελέσουν μελλοντικά το βασικό εργαλείο διασταυρώσεων στοιχείων μεταξύ των διαφόρων φορέων του δημόσιου τομέα. Επομένως η ορθή συμπλήρωση των ΚΑΔ από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν σε έναρξη ή μεταβολή δραστηριότητας αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας, στο οποίο θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση τόσο οι φορολογούμενοι όσο και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ.

3. Για την ορθή συμπλήρωση των ΚΑΔ επιβάλλεται η συνεργασία μεταξύ του αρμόδιου υπαλλήλου των Δ.Ο.Υ., ο οποίος γνωρίζει τη δομή και τη φιλοσοφία της ονοματολογίας και του δηλούντα τον ΚΑΔ, ο οποίος γνωρίζει επακριβώς τη δραστηριότητα της επιχείρησης, ώστε κατά το δυνατό να βρεθεί από κοινού ο κωδικός εκείνος που πλησιάζει εγγύτερα στην πραγματικότητα. Ο αρμόδιος υπάλληλος πρέπει να κατευθύνει μεθοδικά τον δηλούντα στην προσέγγιση της σωστής δραστηριότητας.

4. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δράσης η καταγραφή των ΚΑΔ θα πρέπει να αποβλέπει στον εγγύτερο προσδιορισμό των πράγματι προβλεπομένων δραστηριοποιήσεων, σε περίπτωση που μια επιχείρηση κάνει για πρώτη φορά έναρξη και δεν έχει ακόμη σαφές πεδίο δράσης, ώστε να αποφεύγεται η καταγραφή πάμπολλων δραστηριοτήτων που ίσως προβλέπονται από το καταστατικό αλλά για τις οποίες δεν υπάρχει προοπτική άσκησης στο άμεσο μέλλον.

5. Περαιτέρω ο δηλών πρέπει να κατευθύνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο στη χρησιμοποίηση του οκταψήφιου κωδικού δραστηριότητας, όταν αυτό είναι εφικτό.

Σε περίπτωση που κανένας από τους οκταψήφιους κωδικούς δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα πρέπει να καταχωρείται ο εξαψήφιος κωδικός, ο οποίος αποτελεί και τη βάση της κωδικοποίησης. Εάν η δηλούμενη δραστηριότητα καλύπτει γενικά όλους τους κωδικούς που υπάγονται σε έναν πενταψήφιο κωδικό, τότε θα καταχωρείται μόνο ο πενταψήφιος κωδικός. Με το τελευταίο αυτό σκεπτικό θα επιλέγεται και ο τετραψήφιος κωδικός. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται οι κωδικοί που περιλαμβάνουν δραστηριότητες που δεν κατονομάζονται, κατά το μέτρο που κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

6. Τέλος διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να ενημερώνουν τη Δ/νση Μητρώου σχετικά με την ύπαρξη δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχει κωδικός ταξινόμησης ώστε αυτό να ληφθεί υπόψη σε μελλοντικό εμπλουτισμό της ονοματολογίας των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων.