Καθορισμός δείγματος ελέγχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριών που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994 και έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 30/11/2011 και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών.Αθήνα, 24 Ιουλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜAΤΑ Δ΄, Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 3375205
FAX :210 3375368

ΠΟΛ. 1165

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός δείγματος ελέγχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριών που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994 και έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 30/11/2011 και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του ν.2238/1994, όπως ισχύει, καθώς και το αριθ. 636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2. Το άρθρο 80 του ν.3842/2010, όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 39Α παρ. 10 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 66 παρ. 1 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 68 παρ. 4 και 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 69 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.

7. Το άρθρο 107 παρ. 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ 174 Α’) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

9. Τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως ισχύει.

11. Το άρθρο 6 του ν.2690/1999.

12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄).

13. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1011/10.1.2012 (Φ.Ε.Κ.91 Β΄) και ΠΟΛ.1086/30.03.2012 (Φ.Ε.Κ. 1101 Β΄).
14. Την αριθ. 44760/1362/24.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2409 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

15. Το αριθ. ΓΔΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

16. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011.

17. Την αριθ. 05513ΕΞ (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2105/09.07.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

18. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Από τις εταιρίες που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους συμμόρφωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 και οι οποίες έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 30.11.2011, καθορίζεται, με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης, δείγμα ελέγχου της τάξης του 9%.

Η υπαγωγή των υποθέσεων στο δείγμα θα γίνει με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση μετά από εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/23.8.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.

Οι υποθέσεις του δείγματος, για τις οποίες πρέπει να εκδοθούν εντολές τακτικού ελέγχου, θα αποσταλούν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) ELENXIS. Στις ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. ELENXIS, η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού θα αποστείλει καταστάσεις με τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο δείγμα.

2. Στις περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης ή επιφύλαξης ή επιφύλαξης και έμφασης και εφόσον αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα της προηγούμενης παραγράφου, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας διενεργεί υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα προσωρινό έλεγχο για την αξιολόγηση των ως άνω θεμάτων, που περιγράφονται στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Αν από τον έλεγχο αυτόν διαπιστωθούν στοιχεία ή ενδείξεις για σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας εισηγείται στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο.

3. Οι Προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, για όλες τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους για τις οποίες έχει υποβληθεί Ετήσιο Πιστοποιητικό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, υποχρεούνται:

α. Να διενεργήσουν έρευνα για την ύπαρξη τυχόν δελτίων πληροφοριών ή παραβάσεων και εφόσον υπάρχουν, να τα αξιολογήσουν και ανάλογα να τα παραπέμψουν ή όχι, αιτιολογημένα, στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/22.7.2011
προκειμένου να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος,

β. Να αξιολογήσουν, με βάση στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων και εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να εισηγηθούν στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 την παραπομπή της υπόθεσης σε προσωρινό φορολογικό έλεγχο για την παραγωγικότητα των δαπανών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης και

γ. Να μεριμνήσουν ώστε οι παραπάνω έλεγχοι να ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/22.7.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ