ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

Οδηγίες για τη διόρθωση των τυχόν λανθασμένων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο.

(Α.Υ.Ο. 1042642/1025/ΔΜ/ΠΟΛ. 1150/15.5.2002)Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί σχετικά με το ανωτέρω θέμα, διευκρινίζονται τα εξής: 1. Όπως είναι γνωστό οι βεβαιώσεις έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών εκδίδονται μηχανογραφικά, μετά από προηγούμενη υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων.

2. Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες από τις βεβαιώσεις αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τούτο γιατί μία λανθασμένη κίνηση του χρήστη κατά την εισαγωγή των στοιχείων του φορολογούμενου στο Υποσύστημα Μητρώου (π.χ. πληκτρολόγηση ζ αντί β στο ονοματεπώνυμο, 2001 αντί 2002, κ.λ.π.) έχει σαν αποτέλεσμα τη μη σωστή αποτύπωση των στοιχείων αυτών στη χορηγούμενη βεβαίωση.

3. Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω βεβαιώσεις προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. από τον ενδιαφερόμενο για διόρθωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, να γίνονται χειρόγραφες διορθώσεις πάνω στο σώμα της βεβαίωσης, γιατί κάτι τέτοιο, εκτός του ότι, επισύρει ευθύνες γι’ αυτόν που προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες, δημιουργεί δυσχέρειες, στην εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. γενικότερα, και στη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου ειδικότερα.

4. Με βάση τα ανωτέρω για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων διορθώσεων, οι οποίες θα διενεργούνται κεντρικά, θα αποστέλλονται με FAX στην Ομάδα Υποστήριξης Υποσυστήματος Μητρώου τα παρακάτω έγγραφα:

– Αναφορά προβλήματος

– Σχετική δήλωση Μητρώου

-Η πρωτότυπη βεβαίωση, στο σώμα της οποίας θα υπάρχει η εξής ενυπόγραφη πράξη “Ακυρώνεται η παρούσα βεβαίωση λόγω λανθασμένης καταχώρησης”.

Σημειώνεται ότι η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να φυλάσσεται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να προσκομίσει την βεβαίωση που του έχει χορηγηθεί, θα υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνονται οι λόγοι αδυναμίας προσκόμισης της σχετικής βεβαίωσης. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα πρωτοκολλείται και θα αποστέλλεται με FAX αντί της κατά τα ανωτέρω πρωτότυπης βεβαίωσης.

5. Διευκρινίζεται ότι για άλλης φύσης διορθώσεις (αλλαγή ημερομηνίας έναρξης, μεταβολής, διακοπής κ.λ.π.) για τις οποίες απαιτείται εκτός των άλλων και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων ελέγχου, θα πρέπει οι εν λόγω εκθέσεις, οι οποίες επίσης θα αποστέλλονται στο Υποσύστημα Μητρώου, να είναι όσο το δυνατόν ευανάγνωστες, σαφείς ως προς τη διατύπωσή τους και το περιεχόμενό τους να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τα οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλούνται στις περιπτώσεις που προσκομίζονται σ’ αυτά μηχανογραφικές βεβαιώσεις έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών με χειρόγραφες διορθώσεις να μην κάνουν αποδεκτές τις εν λόγω βεβαιώσεις, προκειμένου να αποφεύγονται περιπτώσεις καταστρατήγησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.