ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων.

(Α.Υ.Ο. 1101755/6416/ΔΕΒ΄/ΠΟΛ. 1143/18.12.2004)Σχετ.: α) Η 1068824/5195/ΠΟΛ. 1093/ΔΕΒ/192004 εγκύκλιος

β) Η 1089871/5979/ΠOΛ. 1115/ΔEB/9112004 εγκύκλιος.

γ) Η 1097938/6264/ΠΟΛ. 1128/ΔΕΒ/3122004 εγκύκλιος

Στη συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων διαταγών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα των:

Κ.Α 4214 Εμπόρου (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου και

Κ.Α 5402 Πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας πολλαπλασιάζονται με συντελεστή λογιστικών διαφορών μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (0,7%).

Ο συντελεστής 0.7% υπολογίζεται επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων των ως άνω επιχειρήσεων ανεξαρτήτως της δραστηριότητας από την οποία προέρχονται τα έσοδα αυτά, με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες που δεν υπάγονται στους ανωτέρω κωδικούς είναι μικρότερα των ακαθαρίστων εσόδων των κωδικών 4214 και 5402. Εξαιρετικά, για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3259/2004, θεωρούνται ως έσοδα από πρατήριο βενζίνης και πετρελαίου (ΚΑ. 4214) και τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από τις συναφείς δραστηριότητες πώλησης λιπαντικών και αξεσουάρ καθώς και παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου, εφόσον ασκούνται παράλληλα με την δραστηριότητα του Εμπόρου (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου.

2. Σε περιπτώσεις επιστροφών φόρων, προστίμων κλπ. ο προσωρινός έλεγχος θα διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις και σχετικές οδηγίες που έχουν παρασχεθεί και ανεξάρτητα αν η υπόθεση υπάγεται για τον τακτικό έλεγχο σε Ελεγκτικό Κέντρο. Σε περιπτώσεις όμως που η υπόθεση ελέγχεται ήδη από αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο, η Δ.Ο.Υ. θα γνωστοποιεί το σχετικό αίτημα επιστροφής φόρου κλπ. έγκαιρα στο Ελεγκτικό Κέντρο προκειμένου να διενεργηθεί και ο απαιτούμενος έλεγχος από την ίδια Ελεγκτική, Υπηρεσία.

Εξαιρετικά σε περιπτώσεις επιστροφών φόρου εισοδήματος, όπου είναι απαραίτητη η διενέργεια προσωρινού ελέγχου, αυτός θα διενεργείται από το Ελεγκτικό Κέντρο που είναι αρμόδιο για τον τακτικό έλεγχο.