Κοινοποίηση του ν. 3610/2007.Αθήνα, 29 Noεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1115142/1908/ΔΕ-Α’
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3375206
FAX : 210-3375416

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 29 Noεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1115142/1908/ΔΕ-Α’
ΠΟΛ. 1139
ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του ν. 3610/2007.

Σας κοινοποιούμε το ν. 3610/2007 «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α’) που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, στον οποίο περιλαμβάνονται και διατάξεις επί θεμάτων αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, για σχετική ενημέρωσή σας, καθόσον με βάση το άρθρο 27 του εν λόγω νόμου πολλές από τις διατάξεις αυτές έχουν άμεση εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσίευσής του (22.11.2007).

Σημειώνεται, σε ότι αφορά ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ανωτέρω νόμου, ότι αυτές ισχύουν για υποθέσεις που επιλέγονται για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο από 22.11.2007, καθώς και για υποθέσεις που έχουν ήδη επιλεγεί για έλεγχο και έχουν εκδοθεί οι οικείες εντολές ελέγχου κατά την ανωτέρω ημερομηνία αλλά δεν έχει γίνει θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων κατά την ημερομηνία αυτή.

Συνεπώς, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα πρέπει πλέον σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υποθέσεων να επιδίδουν υποχρεωτικά επί αποδείξει στο φορολογούμενο, πριν την έναρξη της ελεγκτικής διαδικασίας, την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του παραπάνω άρθρου 4 πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου 4 του ν. 3610/2007 αφορούν φορολογούμενους γενικά και όχι μόνο επιτηδευματίες και ότι αυτές δεν καταλαμβάνουν τη φορολογία κεφαλαίου, με εξαίρεση το Φ.Μ.Α.Π. και τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των άρθρων 15 έως 17 του ν. 3091/2002.

Σε σχέση με τις διατάξεις αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας του προαναφερόμενου νόμου θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος.

Συνημμένα: Ο ν. 3610/2007.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ