Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 142/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α’ Τμήμα) αναφορικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων οφειλών επιχείρησης με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτής έναντι του Δημοσίου που γεννήθηκαν μετά την υπαγωγή της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατ’ άρθρο 46α του ν. 1892/1990Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ.: 10672 Αθήνα
Πληροφορίες: Διονυσία Κούλου
Τηλέφωνο :210 3613274, 3614303
FAX: 210 3635077

ΠΟΛ 1138

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 142/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α’ Τμήμα) αναφορικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων οφειλών επιχείρησης με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτής έναντι του Δημοσίου που γεννήθηκαν μετά την υπαγωγή της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατ’ άρθρο 46α του ν. 1892/1990

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 142/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α’ Τμήμα), η οποία έγινε δεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στις 27/5/2013.

Με την ως άνω γνωμοδότηση, η οποία εκδόθηκε σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι νομίμως το Δημόσιο συμψηφίζει ληξιπρόθεσμα χρέη βεβαιωμένων οφειλών επιχείρησης με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτής έναντι του Δημοσίου που γεννήθηκαν μετά την υπαγωγή της υπό ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 46α του ν. 1892/1990 και μάλιστα ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο τα χρέη κατέστησαν ταμειακά ληξιπρόθεσμα, δηλαδή πριν ή μετά τη θέση της επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση.

Η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Σ.Κ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την ανάρτηση της ως άνω υπ’ αριθ. 142/2013 γνωμοδότησης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ