Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3697/2008 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου  2008
Αρ. Πρωτ.:1104395/1935/ΔΕ-Α

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄- Β΄
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄- Β΄- ΦΜΑΠ
Ταχ. Δ/νση    :   Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.      :  101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο     : 210 -3375206

ΠΟΛ. 1138

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3697/2008 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄), που αναφέρονται στην παράταση των προθεσμιών παραγραφής και σας γνωρίζουμε συνοπτικά τα εξής:

Με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται ότι οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που λήγουν στις 31/12/2008 παρατείνονται  μέχρι 31/12/2009.

Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει τις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την 31/12/2008, είτε πρόκειται για κανονικές προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την προαναφερόμενη ημερομηνία (π.χ. χρήση 2002) είτε πρόκειται για προθεσμίες οι οποίες βάσει υφιστάμενων διατάξεων έχουν ήδη παραταθεί ή είναι μεγαλύτερες των κανονικών και η κατά παράταση ή η μεγαλύτερη προθεσμία λήγει την ίδια ως άνω ημερομηνία (π.χ. υποθέσεις χρήσεων 2000 και 2001, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, σχετ. διατ. παρ. 18, άρθ. 19, ν.3091/2002 και παρ.2, άρθ.22, ν.3212/2003, υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, σχετ. διατ.  παρ. 3, άρθ. 22, ν. 3212/2003 κ.λ.π.).

Επισημαίνεται ότι ο κατά τις ισχύουσες διατάξεις εκάστοτε χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου αποτελεί πλέον βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν, και το χρόνο μέχρι τον οποίο πρέπει να διαφυλάσσονται τα οριζόμενα στις ίδιες διατάξεις του Κώδικα αυτού βιβλία και στοιχεία.

Για διευκόλυνσή σας καταρτίστηκε και έχει αναρτηθεί στο site της Δ/νσης Ελέγχου  στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου στη δ/νση http://10.16.59.100, καθώς και στο Internet στο site http://www.de9.gr, πίνακας με τις συνήθεις περιπτώσεις χρόνου παραγραφής.

Περαιτέρω, με τις ίδιες ως άνω κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι η κατά τα ανωτέρω παράταση των προθεσμιών παραγραφής δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.

Σημειώνεται ότι μετά τις ως άνω κοινοποιούμενες διατάξεις, στις 31/12/2009 λήγει η προθεσμία παραγραφής για την κοινοποίηση πράξεων επιβολής Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) υποθέσεων των ετών 1997, 1998 και 1999, καθώς και Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων άρθρων 15-17 του ν. 3091/2002 υποθέσεων των ετών 2003 και 2004. Διευκρινίζεται επίσης ότι η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθεί πίνακας βοηθητικός ο οποίος δεν αποτελεί τμήμα της απόφασης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
ΧΡΗΣΕΙΣΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
1990 – 1991ΜΕΧΡΙ 31/12/2002
1992 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97ΜΕΧΡΙ 31/12/2003 (ή ΜΕΧΡΙ 27/02/2004)*
1998 – 1999ΜΕΧΡΙ 31/12/2005
2000ΜΕΧΡΙ 31/12/2009 **   ***
2001ΜΕΧΡΙ 31/12/2009 **   ***
2002ΜΕΧΡΙ 31/12/2009 **   ***
2003ΜΕΧΡΙ 31/12/2009
2004ΜΕΧΡΙ 31/12/2010
 *Παράταση έως 27/2/2004 ορισμένων υποθέσεων (σχετ. άρθ. 22 παρ. 1 του ν.3212/2003 Και εγκ. 1114957/1928/ΔΕ-Α’/2003)
ΠΛΑΣΤΑ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΜε τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθ. 19 του ν.3091/2002 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του ‘αρθ. 22 του ν.3212/2003, θεσπίστηκε η παράταση της παραγραφής για 2 επιπλέον έτη πέραν του χρόνου που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις επί των υποθέσεων πλαστών, εικονικών, νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, εφόσον μέχρι τον ανωτέρω χρόνο έχουν ήδη εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικείες αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ.  Η παράταση αφορά τις χρήσεις που βαρύνονται με τις παραβάσεις αυτές, περαιτέρω όμως μετατίθεται η παραγραφή και των επόμενων χρήσεων για τις οποίες ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής είναι προγενέστερος από το νέο (παρατασθέντα) χρόνο παραγραφής, ώστε τελικά να υπάρχει ταυτόχρονη παραγραφή.Π.χ. εφόσον παραταθεί λόγω των ανωτέρω παραβάσεων η προθεσμία παραγραφής για τη χρήση 2002, τότε και η παραγραφή για τη χρήση 2003 μετατίθεται μέχρι το νέο χρόνο παραγραφής (31/12/2010)

Τα παραπάνω ισχύουν για χρήσεις των οποίων επέρχεται παραγραφή από 31/12/2002 και μετά.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑΜε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 22 του ν.3212/2003 θεσπίστηκε 2ετής παράταση της παραγραφής και για τις περιπτώσεις που έχουν επιδοθεί εκθέσεις κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων μέχρι τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο παραγραφής.Στις περιπτώσεις αυτές, η παράταση παραγραφής καταλαμβάνει τόσο τις χρήσεις κατά τις οποίες έγινε η κατάσχεση καθώς και τις επόμενες αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα για τις περιπτώσεις πλαστών-εικονικών-νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, όσο και για τις προηγούμενες από την κατάσχεση χρήσεις για τις οποίες δεν είχε επέλθει παραγραφή κατά το χρόνο της κατάσχεσης.

Τα παραπάνω ισχύουν για χρήσεις για τις οποίες δεν είχε επέλθει παραγραφή κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν.3212/2003 (31/12/2009)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1998 Κ.Λ.ΠΜε την παραγρ. 10 του άρθ. 5 του ν. 3296/04 παρατάθηκε για ένα (1) έτος ο χρόνος παραγραφής για την χρήση 1998, καθώς και των προηγούμενων χρήσεων για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής είχε παραταθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις των ν. 3091/02 και ν. 3212/03 και έληγε στις 31/12/2004.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΕπί μη υποβολής δήλωσης φορολογίας το δικαίωμα του δημοσίου για την επιβολή φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο 15 ετών από τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης της δήλωσης (σχετ. άρθρο 84 του ν.2238/1994).Στο Φ.Π.Α. επί μη υποβολής περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης, ο χρόνος παραγραφής είναι 15 έτη για χρήσεις μέχρι 1994 και 10 έτη για χρήσεις 1995 και επόμενες από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της εκκαθαριστικής δήλωσης (σχετ. άρθρο 57 του ν.2859/2000).
**Με το άρθρο 11 του ν.3513/2006 παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2008 οι προθεσμίες παραγραφής που έληγαν-λήγουν την 31/12/2006 και 31/12/2007, με εξαίρεση της φορολογίας κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών και προικών.  Έτσι, μεταξύ άλλων, παρατάθηκε η παραγραφή των χρήσεων 2000 και 2001 για δύο και ένα έτη αντίστοιχα και πλέον οι χρήσεις αυτές, μαζί με τη χρήση 2002, παραγράφονται την 31/12/2008 (σχετ.εγκ.ΠΟΛ.1145/21.12.2006).
***Σύμφωνα με τον νόμο Ν 3697/2008 (Φ.Ε.Κ. 194.τ.Α’.25.09.2008) Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις,η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2008, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2009.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.
Έτσι, μεταξύ άλλων, παρατάθηκε η παραγραφή των χρήσεων 2000 και 2001 και 2002 κατά ένα έτος και πλέον οι χρήσεις αυτές , μαζί με την χρηση 2003 , παραγράφονται την 31/12/2009.
Σημείωση:  Πέραν των ως άνω αναφερόμενων, υφίστανται και άλλες ειδικές περιπτώσεις με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής (π.χ. έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου, φορολογία χαρτοσήμου κλπ).