Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί τον ακινήτων έτους 2012.Αθήνα, 31 Μαΐου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375360
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1133

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί τον ακινήτων έτους 2012».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α ) περί φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α’), όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’) και ισχύει, σύμφωνα με την οποία η δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποβάλλεται μέχρι την 20η Μαΐου του έτους φορολογίας.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α ), σύμφωνα με την οποία οι προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις προς υποβολή φορολογικών δηλώσεων δύνανται να παρατείνονται είτε για ολόκληρη τη χώρα είτε για τμήματα αυτής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’), με τις οποίες επέρχονται αλλαγές στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων.

6. Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1117/9.5.2012 (ΦΕΚ 1585 Β ) με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 μέχρι και την 31η Μαΐου 2012.

7. Το π.δ. 71/17-5-2012 (ΦΕΚ 124 Α’) σχετικά με το διορισμό Υπουργών.

8. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων και πολιτών.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η προθεσμία υποβολής πον δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουνίου 2012, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ..

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Ζανιάς 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας