Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011, 2012 και 2013

ΠΟΛ 1132(ΦΕΚ Β’ 1500/20-06-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ.
58 Α’) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 32, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να
καθορίζει στις περιοχές που εντάσσονται στο σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού αξίας ακινήτων για πρώτη φορά, τους συντελεστές αξιοποίησης
οικοπέδου καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα για τον προσδιορισμό της αξίας των
ακινήτων για τη φορολογία ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων.

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ
07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β’) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη».

3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, 


αποφασίζουμε:

Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες
επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων η τιμή
Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) στις περιοχές που καθορίζονται με την
Α.Υ.Ο. 1175023/3752/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1200/28.12.2010(ΦΕΚ Β’ 2038):

α) εφόσον απαιτείται βεβαίωση της πολεοδομίας, είναι οι εξής:

 


Δήμος – Δημοτικό
Διαμέρισμα


Σ.Α.Ο.


ΒΥΤΙΝΑΣ –
ΚΑΜΕΝΙΤΣΗΣ – ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ


0,6


ΒΥΤΙΝΑΣ –
ΚΑΜΕΝΙΤΣΗΣ – ΚΑΡΒΟΥΝΙ


0,6


ΒΥΤΙΝΑΣ – ΛΑΣΤΗΣ –
ΑΓΡΙΔΑΚΙ


0,6


ΒΥΤΙΝΑΣ –
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΩΝ – ΠΑΝ


0,6


ΒΥΤΙΝΑΣ – ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ
– ΝΥΜΦΑΣΙΑ


0,6


ΒΥΤΙΝΑΣ – ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ
– ΜΕΘΥΔΡΙΟ


0,6


ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ –
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ – ΚΑΡΚΑΛΟΥ


0,6


ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ –
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ


0,6


ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ –
ΖΑΤΟΥΝΗΣ – ΜΑΡΚΟΣ


0,6


ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ –
ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ


0,6


ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ –
ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑΣ – ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΑΡΑΧΟΒΗΣ –
ΑΡΑΧΟΒΑ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ –
ΚΑΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ – ΚΑΚΟΥΡΑΙΙΚΑ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΚΟΚΚΟΡΑ –
ΚΟΚΚΟΡΑΣ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΚΟΚΚΟΡΑ –
ΜΠΑΡΔΑΚΙ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΛΟΥΤΡΩΝ
ΗΡΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΝΕΡΙ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΛΟΥΤΡΩΝ
ΗΡΑΙΑΣ – ΚΑΛΥΒΙΑ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΛΟΥΤΡΩΝ
ΗΡΑΙΑΣ – ΛΙΘΑΡΟΣ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΛΟΥΤΡΩΝ
ΗΡΑΙΑΣ – ΛΟΥΤΡΑ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΛΟΥΤΡΩΝ
ΗΡΑΙΑΣ – ΛΩΤΗΣ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΛΟΥΤΡΩΝ
ΗΡΑΙΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ
– ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΛΥΣΣΑΡΕΑΣ
– ΛΥΣΣΑΡΕΑ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ
– ΠΑΛΟΥΜΠΑ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ
– ΠΑΠΠΑΔΑΣ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ
– ΣΑΡΛΑΙΙΚΑ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΡΑΦΤΗ
(ΡΑΠΤΗ) – ΑΓΑΛΩ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΡΑΦΤΗ
(ΡΑΠΤΗ) – ΡΑΦΤΗΣ (ΡΑΠΤΗΣ)


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΣΑΡΑΚΙΝΙΟΥ
ΗΡΑΙΑΣ – ΣΑΡΑΚΙΝΙ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΣΕΡΒΟΥ –
ΑΡΑΠΗΔΕΣ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΣΕΡΒΟΥ –
ΣΕΡΒΟΣ


0,6


ΗΡΑΙΑΣ – ΨΑΡΙΟΥ –
ΨΑΡΙ


0,6


ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ –
ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ – ΚΟΥΡΟΥΒΕΛΙ


0,6


ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ –
ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ – ΟΛΟΜΑΔΕΣ


0,6


ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ –
ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙ


0,6


ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ –
ΚΕΡΠΙΝΗΣ – ΑΝΩ ΚΑΛΥΒΙΑ


0,6


ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ –
ΚΕΡΠΙΝΗΣ – ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΒΙΑ


0,6


ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ –
ΚΕΡΠΙΝΗΣ – ΚΕΡΠΙΝΗ


0,6


ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ –
ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ – ΜΥΓΔΑΛΙΑ


0,6


ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ –
ΠΟΥΡΝΑΡΙΑΣ – ΜΟΥΡΙΑ


0,6


ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ –
ΠΟΥΡΝΑΡΙΑΣ – ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ


0,6


ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ –
ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΡΝΕΣΗ


0,6


ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ –
ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΟ


0,6


ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ –
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙ­ΟΣ (ΜΑΛΑΣΩΒΑ)


0,6


ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ –
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


0,6


ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ –
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ – ΚΑΛΟΝΕΡΙ


0,6


ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ –
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ – ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ


0,6


ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ –
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ – ΠΤΕΡΙΑ


0,6


ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ –
ΣΤΕΜΝΙΤΣΗΣ – ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ


0,6

β) εφόσον το οικόπεδο βρίσκεται σε οικοδομικό τετράγωνο επί του οποίου δεν
έχει καθοριστεί τιμή Σ.Α.Ο., ως τιμή Σ.Α.Ο. λαμβάνεται η κατώτερη τιμή Σ.Α.Ο.
του καποδιστριακού δήμου και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή Σ.Α.Ο
για το δήμο αυτό, η κατώτερη τιμή Σ.Α.Ο. του νομού.

γ) εφόσον το ακίνητο εντοπίζεται σε περισσότερα του ενός οικοδομικά
τετράγωνα του ιδίου δημοτικού διαμερίσματος, για το οποίο υπάρχουν
περισσότερες της μιας τιμής Σ.Α.Ο., λαμβάνεται υπόψη εκείνος ο συνδυασμός
συντελεστών που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για τον φορολογούμενο αξία
ακινήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ