Τροποποίηση της με αριθ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/τΒ’/30-11-2005) Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1141/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθ. 1048675/1211/07/ΔΟΣ/10-5-2007 (ΠΟΛ 1078/2007) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α’).Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008
Α.Π.: 1087578/3608/08/ΔΟΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Σ. Μπέη
Τηλέφωνο:
Φαξ: 210 33 75 855
E-mail : ypoik@otenet.gr
ΠΟΛ.: 1122

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
1.1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΔ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
Ταχ. Δ/νση: Χανδρή & Θεσσαλονίκης 1
Ταχ. Κώδικας: 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες: Β. Τζοβλά, A. Σβώλος
Τηλέφωνο: ,
Φαξ: 210 48 023 29
E-mail : direct_taxation@gsis.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/τΒ’/30-11-2005) Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ.1141/18.11.2005), όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθ. 1048675/1211/07/ΔΟΣ/10-5-2007 (ΠΟΛ.1078/10.5.2007) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α’).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 13 και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄), καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, σχετικά με την «Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 2, 3 και 4 και ιδίως της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ ( E.E.L 157/138/ 26.6.2003).

3. Τις διατάξεις του άρθρων 2, 5, 6, 7 και 8 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν. 3358/2005 (ΦΕΚ 154 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρων 1, 2, 3 και 4 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν.3352/2005 (ΦΕΚ 148 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρων 3, 6, 7 και 8 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν.3360/2005 (ΦΕΚ 156 Α΄).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3354/2005 (ΦΕΚ 150 Α΄).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 4 και 7 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3359/2005 (ΦΕΚ 155 Α΄).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 6, 7, 8 και 15 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν.3353/2005 (ΦΕΚ 149 Α΄).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Καϋμάν, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν.3355/2005 (ΦΕΚ 151 Α΄).

10. Την αριθ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/τΒ΄/30-11-2005) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄)».

11. Την αριθ. 1048675/1211/07/ΔΟΣ/10-5-2007 (ΠΟΛ 1078/2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση της με αριθ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/τΒ΄/30-11-2005) σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄)».

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186 Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 284/1988)».

13. Την αριθ. 42362/Y252 (ΦΕΚ 1948/τΒ΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την με αριθμό 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/τΒ’/30-11-2005) Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ.1141/18.11.2005), όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθ. 1048675/1211/07/ΔΟΣ/10-5-2007 Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ.1078/10.5.2007), σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) ως εξής:

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συλλέγουν και να τηρούν σε ηλεκτρονικό αρχείο τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35 ΑΆ). Τα στοιχεία αυτά υποχρεούνται να κοινοποιούν, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, στην αρμόδια αρχή της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου».

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Τα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35 ΑΆ), που υποχρεούνται να προσκομίσουν οι φορείς της αλλοδαπής, ορίζονται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις».

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Από το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007) και εντεύθεν τα πεδία των πληροφοριών καθώς και η μηχανογραφική απεικόνισή τους, σχετικά με τα ως άνω στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων και με τα στοιχεία της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005, περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 4 και 5 της παρούσας, τα οποία αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της».

4. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 1 «Τρόπος και χρόνος και υποβολής των στοιχείων» ως εξής:
« 6. ΚατΆ εξαίρεση για το έτος 2008, η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους φορείς πληρωμής δύναται να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου 2008».

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ορίζεται, επίσης, ως αρμόδια αρχή στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35 ΑΆ). Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Π.Σ. ακολουθεί τις ίδιες ως άνω περιγραφόμενες διαδικασίες, σχετικά με αυτά τα στοιχεία.

6. Προστίθενται «Παραρτήματα 4 και 5», όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ