Τέλη κυκλοφορίας κατά τους αποχαρακτηρισμούς και τις αντικαταστάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων Δημόσιας Χρήσης».Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2006
Αρ.Πρωτ.: 1089592/541/Τ & Ε.Φ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΈΜΑ:«Τέλη κυκλοφορίας κατά τους αποχαρακτηρισμούς και τις αντικαταστάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων Δημόσιας Χρήσης».

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης, ως προς τα τέλη κυκλοφορίας, του νέου αυτοκινήτου Δ.Χ. που τίθεται σε κυκλοφορία ύστερα από αποχαρακτηρισμό του παλαιού, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Σύμφωνα με το εδ. γ της παρ. 3 της Β-24177/667/24.12.1999 (ΦΕΚ Β 36) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως ισχύει, ύστερα από την τροποποιητική και συμπλήρωσή της με την παρ. 4 της αριθ. ΟΙΚ. Α. 36117/2217/3.8.2000 (ΦΕΚ Β. 1026) απόφαση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού ΕΔΧ ή ΦΔΧ ή τουριστικού ΛΔΧ αυτοκινήτου οχήματος, στο νέο τιθέμενο σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχημα (των υπόψη κατηγοριών), σε αντικατάσταση του αποχαρακτηρισθέντος, επαναχορηγούνται οι ίδιες πινακίδες κυκλοφορίας.

Στην ανωτέρω περίπτωση, κατά το έτος αποχαρακτηρισμού του παλαιού οχήματος και κυκλοφορίας του νέου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κυκλοφόρησαν δύο αυτοκίνητα και ότι δημιουργείται υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και για τα δύο αφού η άδεια κυκλοφορίας είναι μια που αφορά τα δύο αυτοκίνητα.

Για το λόγο αυτό η καταβολή τελών κυκλοφορίας για το αποχαρακτηριζόμενο όχημα, για το έτος αποχαρακτηρισμού, καλύπτει και το σε αντικατάσταση αυτού τιθέμενο σε κυκλοφορία όχημα.

Εάν για το νέο όχημα προβλέπονται αυξημένα ή μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, από το επόμενο ημερολογιακό έτος (ΠΟΛ 1277/4.12.2001).

2. Εννοείται ότι στην περίπτωση που το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας που είχε προμηθευτεί ο κάτοχος του οχήματος είχε επικολληθεί στο παλαιό όχημα (αποχαρακτηρισθέν) πρέπει να γίνει προμήθεια νέου σήματος με καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο σήμα των απαλλασσομένων οχημάτων (3 ευρώ), το οποίο θα επικολλάται στο νέο όχημα (εγκ. ΠΟΛ. 1054/31.3.2003).

3. Επειδή είχε παρατηρηθεί ότι ορισμένες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατά τον αποχαρακτηρισμό αυτοκινήτου οχήματος ΔΧ και τη θέση σε κυκλοφορία νέου, δεν χορηγούσαν τις ίδιες πινακίδες κυκλοφορίας, με την εγκ. ΠΟΛ.1054/31.3.2003 ορίζεται ότι και στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω και επομένως κατά το έτος του αποχαρακτηρισμού η καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το αποχαρακτηρισμένο αυτοκίνητο καλύπτει και το σε αντικατάσταση αυτού τιθέμενο σε κυκλοφορία όχημα για το οποίο χορηγήθηκαν διαφορετικές πινακίδες κυκλοφορίας.

4. Κατόπιν των ανωτέρω: α) Όταν αποχαρακτηρίζεται παλαιό αυτοκίνητο Δ.Χ. και κυκλοφορεί στη θέση αυτού νέο Φ.Δ.Χ. τα τέλη κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί για το παλαιό όχημα καλύπτουν και το νέο, ανεξάρτητα από το εάν χορηγηθούν οι ίδιες ή διαφορετικές πινακίδες.

β) Στο νέο όχημα θα επικολλάται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους αποχαρακτηρισμού, το προαναφερόμενο σήμα που αντιστοιχεί ως αξία στο σήμα των απαλλασσομένων οχημάτων (δηλαδή των τριών (3) ευρώ).

γ) Εάν αυξηθεί ή μειωθεί το μικτό βάρος (τονάζ) του νέου οχήματος σε σχέση με το παλιό και κατά συνέπεια οφείλονται διαφορετικά τέλη κυκλοφορίας, αυτά καταβάλλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ