Αμοιβαία διοικητική συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινοποίηση των διατάξεων του ν.4072/12 (Φ.Ε.Κ. Α’ 86) – Οδηγία 2010/24/ΕΕ της 16ης Μαρτίου 2010 του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΑθήνα, 27 Μαΐου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α’
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 36 05 159
FAX: 210 33 90 470

ΠΟΛ 1120

Θέμα: «Αμοιβαία διοικητική συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινοποίηση των διατάξεων του ν.4072/12 (Φ.Ε.Κ. Α’ 86) – Οδηγία 2010/24/ΕΕ της 16ης Μαρτίου 2010 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου»

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ 22.5.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
β) Η υπ’ αριθμ. 1089667/6936/0016/ (ΠΟΛ.1117/10.11.2004) εγκύκλιος του Υπουργού Οικονομικών.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την εγκύκλιο αυτή παρέχονται οδηγίες και γνωστοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 295 έως 319 του ν.4072/2012, με τις οποίες ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2010/24/ΕΕ της 16ης Μαρτίου 2010 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής (εφεξής αμοιβαίας συνδρομής) στην είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα.

Οι ανωτέρω διατάξεις σκοπούν αφενός στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων και αφετέρου στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη ανταλλαγή αιτήσεων συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών. Η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται με σκοπό:

α) την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης (Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και λοιπών φορολογικών αρχών) για τις νέες δυνατότητες που παρέχονται για την επιδίωξη της είσπραξης ληξιπρόθεσμων φορολογικών ή λοιπών απαιτήσεων, οι οποίες είναι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και οι υπόχρεοι προς πληρωμή διαμένουν ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Την ενημέρωση των υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης για την υποχρέωση που έχουν να παρέχουν τη συνδρομή τους στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε., όποτε αυτή ζητείται, στα πλαίσια της αρχής της αμοιβαιότητας, για τις περιπτώσεις οφειλετών που διαμένουν στην Ελλάδα ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία στην ελληνική επικράτεια. 

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 295 έως 319 του ν.4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή -Σήματα -Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων.

2. Με την υπ’ αριθ. ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ 22.5.2012 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1802) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την αποστολή και τη λήψη αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων καθώς και οι προσήκουσες ενέργειες των ανωτέρω αρχών.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

3. Η οδηγία 2008/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταργείται, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2012.

4. Το Κεφάλαιο ΙΑ’ του ν. 1402/1983, όπως έχει τροποποιηθεί από το Κεφάλαιο Δ’ του ν. 3052/2002 (Α’ 221) και αντικατασταθεί από το Κεφάλαιο Ε’ του ν. 3943/2011 (Α’ 66) καταργείται, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2012.

5. Η υπ’ αριθμ. Δ19Δ 5022587 ΕΞ 18.5.2011 (ΦΕΚ Β’ 983) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καταργείται, με ισχύ από την 8η Ιουνίου του 2012.

Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

1. Για την εφαρμογή της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στην είσπραξη ορίζονται:

α) Ως αιτούσα αρχή, οι αρμόδιες αρχές της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. οι οποίες απευθύνουν αιτήσεις παροχής πληροφοριών, κοινοποίησης, είσπραξης ή/και λήψης μέτρων εξασφάλισης της απαίτησης.

β) Ως αποδέκτρια αρχή, η αρχή της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία δέχεται τις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής.

γ) Ως αρμόδιες αρχές της Ελλάδος για την παροχή πληροφοριών, την κοινοποίηση εγγράφων, την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε., οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία (εφεξής οικονομικές αρχές),

δ) Ως αίτηση πληροφοριών, η αίτηση της αιτούσας αρχής με την οποία ζητούνται πληροφορίες οι οποίες είναι πιθανόν να αφορούν στην είσπραξη απαιτήσεων.

ε) Ως αίτηση κοινοποίησης, η αίτηση της αιτούσας αρχής με την οποία ζητείται η κοινοποίηση από την αποδέκτρια αρχή στον οφειλέτη ή στον αποδέκτη του ενιαίου εντύπου κοινοποίησης καθώς και εκείνων των διοικητικών ή δικαστικών ή άλλων πράξεων, με τις οποίες επιδιώκεται η είσπραξη απαιτήσεων.

στ) Ως αίτηση είσπραξης ή/και λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η αίτηση της αιτούσας αρχής για την επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων ή/και την εξασφάλισή τους, με την οποία διαβιβάζεται ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής και ο οποίος απηχεί το κύριο περιεχόμενο του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση και αποτελεί τη μοναδική βάση των μέτρων είσπραξης και των ασφαλιστικών μέτρων που λαμβάνονται στο κράτος – μέλος της αποδέκτριας αρχής.

ζ) Ως διαβίβαση μέσω ηλεκτρονικών μέσων, η διαβίβαση των ως άνω αιτήσεων ή των πληροφοριών για την πορεία εκτέλεσης αυτών, μέσω του δικτύου CCN.

η) ως δίκτυο CCN, η κοινή πλατφόρμα που στηρίζεται στο Κοινό Δίκτυο Επικοινωνίας Συστήματος και το σχετικό λογισμικό με τα οποία διεκπεραιώνονται με ηλεκτρονικά μέσα οι διαβιβάσεις των πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

2. Οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών, κοινοποίησης, είσπραξης ή/και λήψης ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να αφορούν σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) τον κύριο οφειλέτη ή τον συνοφειλέτη,

β) πρόσωπο άλλο από τον οφειλέτη ή τον συνοφειλέτη, υπόχρεο για τη διευθέτηση των φόρων, δασμών και άλλων μέτρων ή για άλλες απαιτήσεις σχετικές με τους εν λόγω φόρους και δασμούς ή για άλλα μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η αιτούσα αρχή.

γ) τρίτο πρόσωπο που κατέχει περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν σε, ή έχει οφειλές προς, ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα αμέσως ανωτέρω στοιχεία (α) ή (β).

3. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν καθοριστεί ανά είδος φόρου ή δασμού κλπ. είναι:

i) Η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων ως αιτούσα αρχή, αποδέκτρια αρχή και κεντρικό γραφείο διασύνδεσης της Ελλάδας, η οποία απευθύνει και δέχεται αιτήσεις συνδρομής για την παροχή πληροφοριών, την κοινοποίηση εγγράφων, την είσπραξη απαιτήσεων ή/και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων προς και από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών που αφορούν σε:

α) όλους τους φόρους, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, οι οποίοι επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη ή τις εδαφικές ή διοικητικές τους υποδιαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) τις διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα, τέλη και προσαυξήσεις σχετικά με απαιτήσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να ζητηθεί αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 296, παρ. 1 του ν.4072/2012, που επιβάλλονται από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές κατά την επιβολή των σχετικών φόρων ή για τη διεξαγωγή σχετικών διοικητικών ερευνών ή επιβεβαιώνονται από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατ’ αίτηση των προαναφερόμενων διοικητικών αρχών, γ) τέλη για πιστοποιητικά και συναφή έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αφορούν φόρους των αμέσως ανωτέρω (α) και (β) περιπτώσεων, δ) τόκους και δαπάνες που συνδέονται με τις απαιτήσεις για τις οποίες είναι δυνατό να ζητηθεί αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 296, παρ. 1 του ν.4072/2012 και τις ως άνω περιπτώσεις (α), (β) και (γ).

ii) Η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής ως αιτούσα αρχή και αποδέκτρια αρχή, η οποία απευθύνει και δέχεται αιτήσεις συνδρομής για την παροχή πληροφοριών, την κοινοποίηση εγγράφων, την είσπραξη απαιτήσεων ή/και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων προς και από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών που αφορούν σε:

α) φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος εισπράττεται κατά την εισαγωγή,

β) ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των βιομηχανοποιημένων καπνών, της αλκοόλης, των αλκοολούχων ποτών και επί των πετρελαιοειδών,

γ) όλους τους δασμούς, οι οποίοι επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη ή τις εδαφικές ή διοικητικές τους υποδιαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό της Ένωσης,

δ) επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα στο πλαίσιο του συστήματος ολικής ή μερικής χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ), συμπεριλαμβανομένων ποσών που πρέπει να συλλεχθούν σε σχέση με τις εν λόγω ενέργειες,

ε) εισφορές και άλλα τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγοράς για τον τομέα της ζάχαρης,

στ) όλα τα λοιπά τέλη πέραν των περιπτώσεων (α) έως (ε) που επιβάλλονται από τα κράτη – μέλη ή τις εδαφικές ή διοικητικές τους υποδιαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό της Ένωσης,

ζ) διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα, τέλη και προσαυξήσεις σχετικά με απαιτήσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να ζητηθεί αμοιβαία συνδρομή για τις περιπτώσεις (α) έως (στ) της παρούσας παραγράφου, που επιβάλλονται από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές ή για τη διεξαγωγή σχετικών διοικητικών ερευνών ή επιβεβαιώνονται από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατ’ αίτηση των προαναφερόμενων διοικητικών αρχών,

η) τέλη για πιστοποιητικά και συναφή έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αφορούν σε φόρους και δασμούς των περιπτώσεων (α) έως (ζ) της παρούσας παραγράφου,

θ) τόκους και δαπάνες που συνδέονται με απαιτήσεις για τις οποίες είναι δυνατό να ζητηθεί αμοιβαία συνδρομή για τις περιπτώσεις (α) έως (η) της παρούσας παραγράφου.

4. Η αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη δεν περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που αφορούν σε:

α) υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης πληρωτέες προς το κράτος – μέλος ή υποδιαίρεσης του κράτους – μέλους ή προς τα ιδρύματα κοινωνικών ασφαλίσεων δημοσίου δικαίου,

β) λοιπά τέλη έκδοσης που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους,

γ) οφειλές συμβατικής φύσης, όπως για την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών,

δ) ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο ποινικής δίωξης ή άλλες ποινικές κυρώσεις που δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβαία συνδρομή (δηλαδή περιπτώσεις άλλες από αυτές που ορίζονται στα σημεία 3.i.β’ και 3.ii.ζ’ της προηγούμενης παραγράφου).

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Η αίτηση αμοιβαίας συνδρομής παραλαμβάνεται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, η οποία στην περίπτωση αυτή αποτελεί την αποδέκτρια αρχή, και διαβιβάζεται με τις σχετικές οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις φορολογικές ή άλλες αρχές για τις δικές τους ενέργειες.

2. Εφόσον πρόκειται για αίτηση πληροφοριών, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ικανοποίηση του αιτήματος συνδρομής και αποστέλλει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες στη Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων η οποία τις επεξεργάζεται και τις διαβιβάζει, ολικώς ή μερικώς, μέσω του ειδικού λογισμικού του δικτύου CCN στην αιτούσα αρχή.

3. Εφόσον πρόκειται για αίτηση κοινοποίησης, η Δ.Ο.Υ. κοινοποιεί νομίμως, στον αποδέκτη της αίτησης, τα έγγραφα που διαβιβάζει η αποδέκτρια αρχή ή/και το ενιαίο έντυπο κοινοποίησης που τα συνοδεύει. Το αποδεικτικό κοινοποίησης διαβιβάζεται στη Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων η οποία, εν συνεχεία, ενημερώνει, με ηλεκτρονικά μέσα, την αρχή του κράτους – μέλους που υπέβαλε την αίτηση, μέσω του δικτύου CCN.

4. Εφόσον πρόκειται για αίτηση είσπραξης ή/και λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων διαβιβάζει τον ενιαίο εκτελεστό τίτλο του άρθρου 305 του ν.4072/2012, την απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ως άνω τίτλος έχει ληφθεί με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του δικτύου CCN και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό (λ.χ. χρηματικός κατάλογος). Οι αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης (Δ.Ο.Υ.), βεβαιώνουν τις απαιτήσεις και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία (μέτρα είσπραξης ν.δ. 356/1974, μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας κλπ.) σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες της ΠΟΛ.1143/6.6.2012, διότι η οφειλή που αποτελεί αντικείμενο αίτησης είσπραξης αντιμετωπίζεται ως απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου. Η μορφή του εντύπου του ως άνω εκτελεστού τίτλου ορίζεται στο παράρτημα II του Εκτελεστικού Κανονισμού(Ε.Ε) αρ. 1189/2011 της 18ης Νοεμβρίου 2011 της Επιτροπής (επ.εφ.ΕΕ. L 302/16/19.11.2011)

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 312, παρ. 1 του ν.4072/2012, θέματα σχετικά με την παραγραφή των απαιτήσεων, η είσπραξη των οποίων επιδιώκεται στα πλαίσια της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που ισχύει στο αιτούν κράτος – μέλος. Επίσης, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι:

α) εφόσον οι πράξεις είσπραξης οι οποίες πραγματοποιούνται από την αποδέκτρια αρχή ή για λογαριασμό της, σύμφωνα με την αίτηση συνδρομής, έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή, διακοπή ή παράταση της προθεσμίας παραγραφής κατά το δίκαιο που ισχύει στο κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής, θεωρείται ότι έχουν το ίδιο αποτέλεσμα στο αιτούν κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται η αντίστοιχη διάταξη δυνάμει του δικαίου που ισχύει σε αυτό.

β) Εάν η αναστολή, διακοπή ή παράταση της προθεσμίας παραγραφής δεν είναι δυνατή σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει στο κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής, οι πράξεις είσπραξης που πραγματοποιούνται από την αποδέκτρια αρχή ή για λογαριασμό της κατόπιν αιτήματος συνδρομής, οι οποίες εάν είχαν πραγματοποιηθεί από την αιτούσα αρχή ή για λογαριασμό της στο κράτος της, θα είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή, διακοπή ή παράταση της προθεσμίας παραγραφής κατά το δίκαιο που ισχύει στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής, τότε θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό, ως προς το αποτέλεσμα.

6. Δεδομένων αυτών, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στις οποίες βεβαιώνονται οι απαιτήσεις υπέρ κρατών μελών της Ε.Ε. αφενός μεριμνούν για την ορθή μεταφορά των απαιτήσεων στους κατάλληλους κωδικούς αριθμούς ανά «είδος φόρου» που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την ημερομηνία παραγραφής που αναγράφεται στο χρηματικό κατάλογο και τα ενιαία έντυπα είσπραξης (ή σε διαφορετική περίπτωση ζητούν από την αρμόδια διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ [Δ30 Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ1 τη δημιουργία νέου κωδικού) και αφετέρου ενημερώνουν άμεσα τη Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων για όσα μέτρα είσπραξης λαμβάνουν και για τις περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες επίκειται ή έχει επέλθει παραγραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

7. Επιπλέον, εάν ο αρχικός τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση έχει κοινοποιηθεί από την αιτούσα αρχή του κράτους – μέλους που υπέβαλε την αίτηση δεν απαιτείται περαιτέρω κοινοποίηση του ενιαίου τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στην ελληνική επικράτεια, από τις Δ.Ο.Υ. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο αμέσως ανωτέρω τίτλος κοινοποιείται στον οφειλέτη από την αρμόδια για τη βεβαίωση υπηρεσία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικότερες οδηγίες της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων.

8. Σε περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αμφισβήτησης της απαίτησης του αλλοδαπού δημοσίου ενημερώνεται άμεσα η Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

1. Για την είσπραξη απαιτήσεων οφειλετών του Δημοσίου η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, η οποία στην περίπτωση αυτή λειτουργεί “ως αιτούσα αρχή”, είναι αρμόδια να διαβιβάζει αιτήσεις πληροφοριών, κοινοποίησης, είσπραξης ή / και λήψης ασφαλιστικών μέτρων και να εκδίδει τους ενιαίους τίτλους και έντυπα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 295 έως 319 του ν.4072/2012, του Κανονισμού 1189/2011 της 18ης Νοεμβρίου 2011 (L302/16/19.11.2011 Επ. Εφ.EE) καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου, για το σκοπό αυτό, εγγράφου προς τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών – μελών.

2. Για ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 296 του ν.4072/2012 (και αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων, πρβλ. Ενότητα Γ), και για τις οποίες έχουν ληφθεί τα μέτρα είσπραξης που προβλέπονται στον Κ.Ε.Δ.Ε., υποβάλλεται, από την αρμόδια για τις βεβαιωμένες οφειλές Δ.Ο.Υ. ή άλλη αρμόδια φορολογική αρχή, αίτημα συνδρομής προς την αιτούσα αρχή, της προηγούμενης παραγράφου, το οποίο μπορεί να αφορά σε: α) αίτηση παροχής πληροφοριών, β) αίτηση κοινοποίησης και γ) αίτηση είσπραξης ή / και λήψης ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα το συνημμένο έντυπο (υπόδειγμα 1 του παραρτήματος). Το αίτημα συμπληρώνεται σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του υποδείγματος 2 του παραρτήματος και αποστέλλεται προς: Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, Πανεπιστημίου 20, 106 72 Αθήνα.

3. Ειδικότερα, για την υποβολή αιτημάτων συνδρομής προς τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Αίτηση Πληροφοριών:

i. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου του υποδείγματος 1 αλλά επαρκεί η αποστολή διαβιβαστικού εγγράφου το οποίο θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα στοιχεία της ενότητας Α του υποδείγματος 1, το είδος, την προέλευση (δηλαδή εάν είναι κύριος οφειλέτης ή αλληλεγγύως υπόχρεος) και το ποσό της οφειλής.

ii. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής αφορούν, ιδίως, σε προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του οφειλέτη, διεύθυνση κατοικίας/επαγγέλματος, οικονομική κατάσταση και περιουσιακά στοιχεία καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αφορούν στην είσπραξη των οφειλών.

β) Αίτηση κοινοποίησης:

i. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 301, παρ.1 και 2 του ν.4072/2012 η αίτηση κοινοποίησης μπορεί να αφορά σε όλα τα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών που αναφέρονται σε βεβαιωμένη απαίτηση της ενότητας Γ παρ. 3 της παρούσας εγκυκλίου ή στην είσπραξή της. Η αίτηση κοινοποίησης υποβάλλεται μόνον εάν η φορολογική αρχή δεν είναι σε θέση να κοινοποιήσει νομίμως το σχετικό έγγραφο ή εφόσον η κοινοποίηση αυτή θα δημιουργούσε δυσανάλογες δυσχέρειες.

ii. Επίσης, στις διατάξεις του άρθρου 302, παρ. 2 του ν.4072/2012 ορίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο αιτούν κράτος – μέλος μπορούν να κοινοποιούν άμεσα κάθε έγγραφο με συστημένη αλληλογραφία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πρόσωπο ευρισκόμενο στο έδαφος του άλλου κράτους – μέλους.

γ) Αίτηση είσπραξης η/ και λήψης ασφαλιστικών μέτρων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304, 307 και 311 του ν.4072/2012 αίτηση είσπραξης, καταρχάς, δεν υποβάλλεται εάν:

i.) Το συνολικό ποσό των χρεών είναι μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (άρθρο 311, παρ.3 του ν.4072/2012, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν σε αίτημα είσπραξης προς την αποδέκτρια αρχή της Ρουμανίας όπου το ποσό δεν πρέπει να είναι μικρότερο των πεντακοσίων [500] ευρώ).

ii.) Αφορά βεβαιωμένες οφειλές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμο το χρέος κατά ΚΕΔΕ έως την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης συνδρομής (άρθρο 311, παρ.2 του ν.4072/2012).

Ωστόσο, σε περίπτωση αμφισβήτησης της απαίτησης ή του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση ή αναβολής πληρωμής ή εξόφλησης της οφειλής σε δόσεις (βεβαίωση σε δόσεις) ή κατάρτισης προγράμματος πληρωμής σε δόσεις (νομοθετική ρύθμιση ή απόφαση διευκόλυνσης), η πενταετής προθεσμία άρχεται, αντίστοιχα, από τη στιγμή κατά την οποία το αιτούν κράτος- μέλος αποφαίνεται ότι η απαίτηση ή ο τίτλος που επιτρέπει την είσπραξη δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί ή από τη στιγμή που εκπνέει ο χρόνος αναβολής της πληρωμής ή παρέρχεται η συνολική προθεσμία πληρωμής του προγράμματος πληρωμής σε δόσεις. Μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση η πενταετής προθεσμία υπολογίζεται από την ημερομηνία που έληξε και η τελευταία δόση του χρέους και στο αίτημα είσπραξης δύναται να συμπεριληφθεί το συνολικό ποσό της βεβαίωσης (ΑΤΒ). Σε κάθε περίπτωση, αποφεύγεται η υποβολή αιτήσεων συνδρομής που περιλαμβάνουν απαιτήσεις για τις οποίες η περίοδος από την αρχική ημερομηνία ληξιπροθέσμου έως τη χρονική στιγμή που θα υποβληθεί το αίτημα είσπραξης υπερβαίνει τα δέκα έτη (10).

iii.) Η απαίτηση ή/και ο τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση της αμφισβητούνται διοικητικά ή δικαστικά με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 307 της ως άνω διάταξης.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απαίτηση αμφισβητείται διοικητικά ή δικαστικά είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση επιδίωξη είσπραξής της, εάν οι συναφείς νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πρακτικές που ισχύουν στο κράτος της αποδέκτριας αρχής το επιτρέπουν. Εντούτοις, οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να ζητούν την είσπραξη αμφισβητούμενης απαίτησης ή μέρους αυτής (λ.χ. βεβαίωση κατόπιν άσκησης προσφυγής ή χρέη για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης παράλληλα με την άσκηση ανακοπής), μόνον εφόσον κρίνουν ότι η αμφισβήτηση είναι προδήλως αβάσιμη διότι στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της αμφισβήτησης είναι ευνοϊκό για τον οφειλέτη η αιτούσα αρχή υποχρεούται να επιστρέψει κάθε εισπραχθέν ποσό, προσαυξημένο κατά την τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο του κράτους – μέλους της αποδέκτριας αρχής. Επιπρόσθετα, σε κάθε τέτοια περίπτωση το αίτημα συνδρομής πρέπει να αιτιολογείται.

Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία έχει κινηθεί παράλληλα με την διαδικασία αμοιβαίας συνδρομής και διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας, στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής, της οποία η έκβαση μπορεί να επηρεάσει την απαίτηση τότε τα μέτρα είσπραξης αναστέλλονται ή διακόπτονται έως ότου λήξει η αμέσως ανωτέρω διαδικασία, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία αφορά σε υπόθεση με κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω απάτης ή αφερεγγυότητας.

ίν.) Δεν έχουν ληφθεί προηγούμενα της αίτησης για αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη, μέτρα για την επιδίωξη της είσπραξης από τις αρμόδιες οικονομικές αρχές. Ωστόσο, εάν είναι πρόδηλο ότι δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία προς είσπραξη ή οι διαδικασίες είσπραξης δεν θα καταλήξουν στην εξόφληση της απαίτησης και υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ότι ο οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στο κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής ή η λήψη μέτρων είσπραξης στο αιτούν κράτος μέλος θα δημιουργούσε «δυσανάλογες δυσχέρειες» μπορεί να υποβληθεί σχετικό αίτημα. Ο όρος δυσανάλογες δυσχέρειες περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις στις οποίες περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, στο αιτούν κράτος μέλος, μπορούν να κατασχεθούν και να πλειστηριασθούν μόνον ύστερα από μακρόχρονες ή/και δαπανηρές για την διοίκηση διαδικασίες, ενώ υφίστανται, στο κράτος μέλος προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση είσπραξης, άλλα περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αναγκαστική εκτέλεση είναι δυνατό να διενεργηθεί ταχύτερα και ευχερέστερα. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα συνδρομής πρέπει να αιτιολογείται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

1. Το συνημμένο έντυπο του υποδείγματος 1 (πρβλ. παράρτημα) περιλαμβάνει πληροφορίες απαραίτητες για την αποστολή αίτησης είσπραξης ή/και λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Τα στοιχεία του εντύπου (όπως η ημερομηνία δυνατότητας διοικητικής εκτέλεσης, η ημερομηνία παραγραφής, η ημερομηνία κοινοποίησης του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση κτλ), αποτελούν στοιχεία για την έκδοση του ενιαίου τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση, βάσει των οποίων οι αρμόδιες αρχές, του κράτους που λαμβάνει την αίτηση, ενεργούν για την είσπραξη των σχετικών απαιτήσεων. Ωστόσο, το συνημμένο έντυπο του υποδείγματος 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την υποβολή μέσω της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων αιτημάτων κοινοποίησης ή παροχής πληροφοριών.

2. Στις περιπτώσεις αιτήσεων είσπραξης ή κοινοποίησης, τα στοιχεία των εκτελεστών τίτλων των οφειλετών οι οποίοι διαμένουν ή διατηρούν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι διατηρούν περιουσιακά στοιχεία σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιβάζονται (εκτύπωση της κατάστασης φορολογούμενου με χρέη) συνημμένα του εντύπου της αίτησης αμοιβαίας συνδρομής (υπόδειγμα 1) στη Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων, η οποία μεριμνά, κατά περίπτωση, για την έκδοση του ενιαίου εντύπου κοινοποίησης ή του ενιαίου τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος της αποδέκτριας αρχής, και την αποστολή τους, με ηλεκτρονικά μέσα.

3. Ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής, ο οποίος απηχεί το κύριο περιεχόμενο του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση, αλλά και το ενιαίο έντυπο κοινοποίησης πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:

i) Ονοματεπώνυμο και άλλα δεδομένα σχετικά με τον προσδιορισμό της ταυτότητας του οφειλέτη,

ii) Πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση (ταμειακή βεβαίωση), περιγραφή της απαίτησης, που περιλαμβάνει τη φύση της, το χρονικό διάστημα γέννησης της απαίτησης (διαχειριστική περίοδος ή ημερομηνία). σημαντικές ημερομηνίες της διαδικασίας εκτέλεσης (κοινοποίησης στον οφειλέτη και παραγραφής). καθώς και το ποσό της απαίτησης και τις διάφορες συνιστώσες του, όπως το κεφάλαιο, προσαυξήσεις, δεδουλευμένοι τόκοι κ.λπ.,

iii) Όνομα, διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας για την είσπραξη ή την αμφισβήτηση της απαίτησης.

Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, στο έντυπο του υποδείγματος 1 το οποίο συντάσσουν οι φορολογικές υπηρεσίες, για την προώθηση των αιτήσεων είσπραξης ή κοινοποίησης στα λοιπά κράτη-μέλη. Στην περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία ταυτοποίησης ή η πιθανή διεύθυνση κατοικίας του οφειλέτη στο εξωτερικό δεν είναι γνωστά, προηγείται αίτηση παροχής πληροφοριών προς την αποδέκτρια αργή του κράτους μέλους της Ε.Ε.

4. Η αίτηση αμοιβαίας συνδρομής υποβάλλεται για χρέη ημεδαπών ή αλλοδαπών πρωτοφειλετών και για χρέη αλληλεγγύως υπόχρεων ή συνυπεύθυνων προσώπων. Ειδικότερα, αίτηση αμοιβαίας συνδρομής, μπορεί να υποβληθεί και για χρέη αλλοδαπών νομικών προσώπων με μόνιμη εγκατάσταση (υποκατάστημα) ή φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου στην Ελλάδα σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ.1119/9.9.2005 (διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών με οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ).

Στις περιπτώσεις αλληλεγγύως υπόχρεων ή συνυπεύθυνων αποστέλλονται ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε πρόσωπο καθώς δεν σωρεύονται στην ίδια αίτηση αμοιβαίας συνδρομής αιτήματα για διαφορετικούς οφειλέτες.

5. Στην αίτηση για αμοιβαία συνδρομή αναγράφεται πάντα το κράτος-η μέλος-η στο οποίο-α υπάρχουν πληροφορίες ή ενδείξεις ότι διατηρεί περιουσιακά στοιχεία ο οφειλέτης. Όσα αιτήματα είναι αόριστα ή απευθύνονται σε όλα τα κράτη μέλη επιστρέφονται στις φορολογικές υπηρεσίες για συμπλήρωση.

6. Σημειωτέον ότι το παρόν έγγραφο και οι σχετικές διαδικασίες αφορούν μόνον σε απαιτήσεις αρμοδιότητας της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και των λοιπών φορολογικών υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνει θέματα των Τελωνειακών υπηρεσιών.

7. Τέλος, είναι απαραίτητο οι απαιτήσεις για τις οποίες επιδιώκεται η είσπραξη, μέσω της αμοιβαίας συνδρομής, να έχουν κοινοποιηθεί (λ.χ. κοινοποίηση φύλλου ελέγχου και αποστολή ατομικής ειδοποίησης χρέους) στον υπόχρεο. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί αίτημα κοινοποίησης των εν λόγω οφειλών, στον υπόχρεο, και μάλιστα σε γλώσσα που κατανοεί.

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ