Τελεσιδικία (εκτελεστότητα) πίνακα κατάταξης δανειστών στην αναγκαστική και διοικητική εκτέλεση μετά την ισχύ των διατάξεων: α) της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.3900/17-12-2010. β) της παρ. 8 του άρθρου 326 του ν. 4072/11-4-2012Αθήνα, 14 Μαΐου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ.Δ/νση :Πανεπιστημίου 20
Ταχ.Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Γεωργίου
Τηλέφωνο : 210 3636872
FAX : 210 3635077

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1120

ΘΕΜΑ: Τελεσιδικία (εκτελεστότητα) πίνακα κατάταξης δανειστών στην αναγκαστική και διοικητική εκτέλεση μετά την ισχύ των διατάξεων: α) της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.3900/17-12-2010. β) της παρ. 8 του άρθρου 326 του ν. 4072/11-4-2012

Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις, με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρ. 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις οποίες, σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων αναστέλλεται η εκτέλεση αυτού ως προς τους δανειστές, των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη μέχρι να τελεσιδικήσει η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης και παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Συγκεκριμένα:

Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.3900/2010 ορίζεται ότι:

Η παρ. 1 του άρθρου 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η προθεσμία άσκησης, καθώς και η άσκηση της ανακοπής, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, εξαιρουμένης της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 217, κατά την οποία η πράξη αναστέλλεται μέχρι να τελεσιδικήσει n ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης … »

Στη διάταξη της παρ.8 του άρθρου 326 του ν.4072/2012 ορίζεται ότι:

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ Α’ 97), μετά τις λέξεις «η πράξη αναστέλλεται» προστίθενται λέξεις ως εξής:

«, ως προς τους δανειστές των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη,».

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες ισχύουν από 1/1/2011 και 11/4/2012 αντίστοιχα , σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων αναστέλλεται η εκτέλεση αυτού ως προς τους δανειστές, των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη μέχρι να τελεσιδικήσει η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, σε αντίθεση με τη διάταξη που αντικαταστάθηκε, η οποία όριζε, ότι εάν είχε ασκηθεί ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, δεν αναστελλόταν η εκτέλεση αυτού.

Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις (όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση αυτών), ενοποιείται το θεσμικό πλαίσιο ως προς την εκτελεστότητα (τελεσιδικία) του πίνακα κατάταξης σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατ’ αυτού ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κατ’ αντιστοιχία με ότι ισχύει στις όμοιες περιπτώσεις όταν δικάζονται από τα πολιτικά δικαστήρια (άρθρα 980 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. και 58 του ΚΕΔΕ).

Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις κατάταξης του Δημοσίου σε πίνακες κατάταξης δανειστών, ανεξαρτήτως σύνταξης αυτών στα πλαίσια αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης και της άσκησης ανακοπής ενώπιον των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων, ως προς τη τελεσιδικία της κατάταξης του Δημοσίου και ως εκ τούτου τη καταβολή του πλειστηριάσματος, ισχύουν τα παρακάτω :

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού προβαίνει αμέσως στην διανομή του πλειστηριάσματος, ενώ εάν ασκηθεί ανακοπή δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε καταβολή προς δανειστή, του οποίου η κατάταξη προσβάλλεται δια της ανακοπής, προ της τελεσιδικίας του πίνακα κατάταξης (άρθρα 980 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. και 228 παρ. 1 Κ.Διοικ.Δικ., Α.Π. 1100/1996 ΝοΒ 45, 783, Ελλ. Δνη 38, 1094, Α.Π. 1447/1997 , Ε.Ε.Ν. 1999, 308 , Α.Π. 1380/1994 Ελλ. Δνη 37, 644, Δ. 28, 529, Α.Π. 1909/1999,Ε.Ε.Ν. 2001, 482).

Ειδικότερα:

α) Εάν παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης, τότε ο πίνακας κατάταξης καθίσταται απρόσβλητος και κατ’ ακολουθίαν είναι εκτελεστός, δηλαδή είναι εισπράξιμες οι καταταγείσες απαιτήσεις. (άρθρα 980 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. και 228 παρ.1 Κ.Διοικ. Δικ.)

β) Εάν έχουν ασκηθεί ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης, αλλά κατ’ άλλων καταταγέντων δανειστών και όχι κατά του Δημοσίου , τότε το Δημόσιο εισπράττει ακώλυτα τις καταταγείσες απαιτήσεις του (άρθρα 980 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., Γέσιου-Φαλτσή, “Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως”, ειδικό μέρος, σελ. 631 και 228 παρ.1 Κ. Διοικ. Δικ.).

γ) Εάν το Δημόσιο έχει ασκήσει ανακοπή κατά των λοιπών καταταγέντων δανειστών , χωρίς να ασκηθεί ανακοπή εναντίον του, τότε και πάλι το Δημόσιο εισπράττει αμέσως τις καταταγείσες απαιτήσεις του (Μπρίνιας, “Αναγκαστική Εκτέλεσις”, άρθρο 980 Κ.Πολ.Δ., άρθρο 228 παρ 1 Κ.Διοικ. Δικ.).

δ) Εάν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της κατάταξης του Δημοσίου αλλά όχι για όλες τις καταταγείσες στον πίνακα κατάτάξης απατήσεις του, τότε οι μη προσβληθέντες δια της ανακοπής απαιτήσεις του Δημοσίου είναι αμέσως εισπράξιμες (Ε.Α. 10587/1996 αδημ., Κεραμέως-Κονδύλη-Νίκα, “Ερμηνεία Κ.Πολ.Δ.”, σελίδα 1909) ,ενώ οι προσβληθείσες δια της ανακοπής απαιτήσεις του Δημοσίου εισπράττονται με την τελεσίδικη απόρριψη αυτής.

ε) Εάν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της κατάταξης του Δημοσίου, τότε αυτή κωλύει την είσπραξη του πλειστηριάσματος από το Δημόσιο, μόνον εφ’όσον έχει ασκηθεί υπό αναγγελθέντος δανειστού και όχι υπό του καθ’ου η εκτέλεση -οφειλέτου ή του υπερθεματιστού. (Θεοδ. Ψυχογυιός, “Φορολογική Επιθεώρηση” 1998, 34). (Σχετ. ΠΟΛ.1382/18.12.2001 και ΠΟΛ.1071/8.7.2004).

Επισημαίνεται ότι, επί απαιτήσεων του Δημοσίου που εισπράττονται από πλειστηριασμό σε εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, παύουν με την τελεσιδικία (εκτελεστότητα) αυτού, όπως αναλύεται ανωτέρω.

Η άρνηση ή καθυστέρηση του επί πλειστηριασμού υπαλλήλου να εκδόσει εξοφλητική απόδειξη και σχετική εντολή πληρωμής προς το Τ.Π.& Δανείων, ενδεχομένως να στοιχειοθετεί αστική, ποινική ή και πειθαρχική ευθύνη αυτού ,δεν αποτελεί όμως λόγο επιβολής προσαυξήσεων για το μεταγενέστερο της εκτελεστότητας του πίνακα χρόνο, προς τον οποίο και μόνο συναρτάται η παύση των προσαυξήσεων, (σχετ. η 354/2001 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που κοινοποιήθηκε με την 1053653/3181/Α/0016/ΠΟΛ.1382/18.12.2001 εγκύκλιο μας).

Στη περίπτωση μεταρρύθμισης πίνακα κατάταξης υπέρ του Δημοσίου μετά από άσκηση ανακοπής αυτού κατά καταταγέντος δανειστή, ο οποίος είχε εισπράξει το ποσό για το οποίο είχε καταταγεί με τον πίνακα κατάταξης και την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, αν το ποσό αυτό , για το οποίο αποβλήθηκε ο καταταγείς δανειστής δεν αποδοθεί στο Δημόσιο, εισπράττεται από αυτό, αφού βεβαιωθεί ταμειακά σε βάρος του.

Ως στοιχεία του νομίμου τίτλου για την ταμειακή βεβαίωση (άρθρο 2 παρ. 2 του ΚΕΔΕ) θεωρούνται, η δικαστική απόφαση, ο πίνακας κατάταξης τα στοιχεία του συμβολαιογράφου και πιθανώς άλλης αρχής (π.χ. του Τ.Π.κ.Δ. όπου κατά νόμο παρακατατίθεται το προς διανομή πλειστηρίασμα), από τα οποία προκύπτει η είσπραξη του ποσού από τον αρχικά καταταγέντα δανειστή (σχετ. η 195/1993 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε με την 1049682/2982-24/0016/6-5-1993 εγκύκλιο μας).

Τέλος κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση διενέργειας πλειστηριασμού επισπεύσει του Δημοσίου ή τρίτου, στον οποίο αναγγέλλονται απαιτήσεις του Δημοσίου, θα πρέπει να παρακολουθείτε επιμελώς την πορεία της υπόθεσης, ώστε την ημερομηνία που το τυχόν αποδοτέο στο Δημόσιο εκπλειστηρίασμα μπορεί να εισπραχθεί, να ζητάτε εγγράφως από τον αρμόδιο συμβολαιογράφο να ενεργεί για την άμεση καταβολή αυτού στο Δημόσιο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ