Παροχή διευκρινίσεων για την ακύρωση θεωρημένων αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων κατά τη διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών.Αθήνα, 4/5/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε.Ορφανάκη
Τηλέφωνο : 210 3610030

ΠΟΛ 1114

ΘEMA: Παροχή διευκρινίσεων για την ακύρωση θεωρημένων αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων κατά τη διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που ανέκυψαν, σχετικά με θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1269/28.12.2011, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις νέες διατάξεις τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1102/14.7.2005 και ορίζεται πλέον ότι, πριν από τη σχετική καταχώρηση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο υποσύστημα Μητρώου, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ. η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ.-TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

2. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση προσκόμισης των θεωρημένων και αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων για ακύρωση κατά τη διαδικασία διακοπής εργασιών, αφορά μόνο τα στοιχεία που θεωρήθηκαν μέσω TAXIS ή και με το χειρόγραφο σύστημα στις περιπτώσεις μη λειτουργίας του TAXIS (βλάβη κ.λπ.), μετά την έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος TAXIS –Κ.Β.Σ στην εκάστοτε Δ.Ο.Υ. και όχι τα στοιχεία που έχουν θεωρηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή κι έχουν καταχωρηθεί εκ των υστέρων στο εν λόγω υποσύστημα.

3. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, η οικειοθελής προσκόμιση αχρησιμοποίητων στοιχείων από τους φορολογούμενους, που έχουν θεωρηθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ-TAXIS στη Δ.Ο.Υ., δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

4. Ακόμα, διευκρινίζεται ότι, τα οριζόμενα με την παράγραφο 2 της προαναφερόμενης Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1269/28.12.2011, αφορούν περιοριστικά την υποχρέωση προσκόμισης για ακύρωση, κατά τη διαδικασία παύσης εργασιών, των θεωρημένων κι αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων.

Συνεπώς η ανωτέρω Απόφαση δεν αφορά στις διαδικασίες και προθεσμίες δήλωσης της παύσης Φ.Η.Μ. ή της προσκόμισης για σφράγιση στην Δ.ΟΥ. του σχετικού βιβλιαρίου συντήρησης, που συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν.

5. Τέλος διευκρινίζεται ότι, δεν παρακωλύεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων ελέγχου από τις διατάξεις της ως άνω Απόφασης, σε περίπτωση που ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. κρίνει σε ειδικές περιπτώσεις ότι πρέπει να ζητηθούν τα φορολογικά στοιχεία που έχουν θεωρηθεί πριν τη λειτουργία του υποσυστήματος TAXIS, για λόγους ελέγχου.

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ακριβές αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ