ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

“Γνωστοποίηση δημοσίευσης υπουργικών αποφάσεων”.

(Α.Υ.Ο. 1029701/542/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1114/28.3.2002)Σας γνωρίζουμε ότι, οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 1020776/ 363/Τ.&Ε.Φ./4-3-2002 και 1020777/ 364/Τ.&Ε.Φ.14-3-2002, που αφορούν στην επιστροφή του αντιτίμου της αξίας των υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/1986 και του τέλους χαρτοσήμου των συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, αντίστοιχα και οι οποίες σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 334 Β´/20-3-2002).