ΑΡΘΡΟ 86 Ν. 3606/07 (ΦΕΚ 195 Α) – Ρύθμιση οφειλών των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ), των Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Α.Ε.), των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ή Αθλητικών Σωματείων.Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007
Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
– Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’, Β’, Ε’
– Δ/ΝΣΗ 14η
– Δ/ΝΣΗ 12η
– Δ/ΝΣΗ 15η
ΤΜΗΜΑTA: Α,Β,Γ
– Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ
ΤΜΗΜΑΤΑ:Α,Β
Β. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
– Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3375000

ΘΕΜΑ: ΑΡΘΡΟ 86 Ν. 3606/07 (ΦΕΚ 195 Α)
ΣΧΕΤ : Η 1082863/6881/0016/31.08.07 εγκύκλιος

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 86 ν.3606/07 (ΦΕΚ 195 Α / 17.08.07) που αφορούν στη ρύθμιση οφειλών των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ), των Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Α.Ε.), των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ή Αθλητικών Σωματείων, σας πληροφορούμε τα εξής :

Α. Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
1. Προϋποθέσεις υπαγωγής.

Υποβολή της αίτησης από τον Πρόεδρο της ενδιαφερομένης ΠΑΕ ή ΚΑΕ ή ΤΑΑ ή Αθλητικού Σωματείου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο μέχρι την 17η Οκτωβρίου 2007 στη Δ.Ο.Υ. που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές (παρ.3).
2. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση υπάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού οι οφειλές, από οποιαδήποτε αιτία, των ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΑ ή Αθλητικών Σωματείων, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) μέχρι και την 17η Αυγούστου 2007 (παρ.1 άρθρου 86) απαλλαγμένες από το 80% των , κατά ΚΕΔΕ, προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Επίσης στη ρύθμιση υπάγονται και τα πρόστιμα του άρθρου 5 του ν.2523/1997, τα οποία καταβάλλονται απαλλαγμένα από το 80% αυτών, καθώς και από το 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Στοιχεία ρύθμισης
α) Ο αριθμός των δόσεων ανέρχεται σε 120 ίσες μηνιαίες, με τον περιορισμό ότι το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 700 ευρώ.
β) Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2007.
γ) Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
δ) Ειδικότερα, δίδεται η δυνατότητα να καλύπτονται οι δόσεις ή μέρος αυτών από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε (ΟΠΑΠ), αλλά και από άλλες πηγές εσόδων των υπαγομένων οφειλετών (βλ. Παρ.2 α,β άρθρου 86), κατόπιν εγγράφου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά της κάθε δόσης καθώς και ημερομηνία λήξης πληρωμής των ως άνω δόσεων.

ε) Παρακράτηση από τον ΟΠΑΠ, τους χορηγούς κλπ, των οφειλόμενων ποσών και απόδοση αυτών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για κάλυψη των δόσεων της ρύθμισης. Εφόσον το παρακρατούμενο ποσό δεν καλύπτει τη δόση, η διαφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον οφειλέτη μέχρι την ημερομηνία λήξης καταβολής της συγκεκριμένης δόσης. Η μέριμνα τήρησης των ανωτέρω ανήκει αποκλειστικά στις ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΑ ή Αθλητικά Σωματεία (παρ. 2β).

στ) Στη ρύθμιση υπάγονται και χρέη που θα προκύψουν μετά από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2007 (κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου της ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΑ ή Αθλητικού Σωματείου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέσα σε ένα μήνα από τη βεβαίωση των οφειλών αυτών). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογή των ποσών των δόσεων που απομένουν, με ταυτόχρονη εφΆ άπαξ καταβολή της διαφοράς που θα προκύψει και θα αφορά τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, μέχρι την ημερομηνία καταβολής της δόσης που ακολουθεί την αναπροσαρμογή (παρ. 4).

ζ) Σε περίπτωση εξόφλησης ολόκληρης της οφειλής μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης (31.10.2007) παρέχεται ολική απαλλαγή από τους πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις οφειλές.

η) Τα παρακρατούμενα ποσά (από τις επιχορηγήσεις αλλά και τις υπόλοιπες πηγές εσόδων των οφειλετών) καθώς και η τυχόν επιπλέον διαφορά, που καταβάλλεται από τον οφειλέτη για τη συμπλήρωση του ποσού της δόσης είναι ακατάσχετες από τρίτους και εκχωρούνται υποχρεωτικά στο Δημόσιο για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης και για ολόκληρο το ποσό αυτής.

θ) Η καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση του συνολικού ποσού αυτής με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
i) Εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, αυτό χορηγείται με διάρκεια ισχύος ενός μηνός.

4. Απώλεια της ρύθμισης
Ο οφειλέτης (ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΑ ή αθλητικό σωματείο) χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης του άρθρου αυτού εφόσον:

α) Δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις αυτής ή

β) Δεν είναι ενήμερος για χρέη που βεβαιώνονται από 18.08.07 και μετά για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών ή

γ) εφόσον αποσταλεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ σχετική έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, περί της απώλειας της ρύθμισης για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 11 του ιδίου άρθρου.

Η απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσής της.

5. Περισσότερες λεπτομέρειες της ρύθμισης ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3606/07 (ΦΕΚ 195 Α / 17.08.07).

6. Ευεργετήματα του οφειλέτη όσον αφορά τα μέτρα είσπραξης.
Για τους συγκεκριμένους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη παρούσα ρύθμιση και θα είναι συνεπείς σΆ αυτή :

α) Δεν λαμβάνονται σε βάρος των εκπροσώπων τους τα παρακάτω μέτρα :
– της ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 ν.1882/1990 ΦΕΚ 43 Α) όπως ισχύει σήμερα.
– της προσωπικής κράτησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

β) Εφόσον έχουν ήδη ληφθεί σε βάρος των εκπροσώπων τους, τα πιο πάνω μέτρα, αναστέλλονται.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.
Επισημαίνεται, ότι δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που θα αποδίδονται από αυτές, θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές.

7. Αναστολή παραγραφής.

Ως προς την αναστολή της παραγραφής των χρεών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 87 του ν.2362/1995 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

Β. Φ.Π.Α

Προκειμένου να εφαρμοστεί η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 86, το τμήμα εμμέσων και ειδικών φόρων (ΦΠΑ) των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προσδιορίσει το 80% των πρόσθετων φόρων και των προστίμων των υφιστάμενων οφειλών που έχουν συμβεβαιωθεί με τον κύριο φόρο, των ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΑ και Αθλητικών Σωματείων καθώς και να υπολογίσει το υπόλοιπο 20% αυτών.
Όσον αφορά στα χρέη προς το Δημόσιο που θα βεβαιώνονται μετά από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι 30.06.07, η βεβαιούσα αρχή θα πρέπει να διαχωρίζει από το συνολικό ποσό του πρόσθετου φόρου ή του προστίμου το 80% του ποσού αυτού, καθώς και το υπόλοιπο 20%, προκειμένου οι παραπάνω οφειλέτες να υπαχθούν στη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 86.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 86 του ν. 3606/07 ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των οφειλετών (ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΑ, ή Αθλητικά Σωματεία) που έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2007 και δεν έχουν βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Με την εν λόγω ρύθμιση οι ανωτέρω υπόχρεοι που δεν είχαν υποβάλει, ως όφειλαν, περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α, των οποίων η υποχρέωση υποβολής έληξε μέχρι 31 Αυγούστου 2007, μπορούν να τις υποβάλλουν με ταυτόχρονη εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου, το αργότερο μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2007, χωρίς πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης (παρ. 1 άρθρου 86), το Τμήμα Εισοδήματος των Δ.Ο.Υ, θα πρέπει να εντοπίσει τις περιπτώσεις που έχουν συμβεβαιωθεί (ίδιος Κ.Α.Ε.), σε βάρος των Π.Α.Ε., ή Κ.Α.Ε., ή Τ.Α.Α. ή Αθλητικών Σωματείων, ο κύριος φόρος εισοδήματος, ο πρόσθετος φόρος ή πρόστιμο, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός του ογδόντα τοις εκατό (80%) του πρόσθετου φόρου ή προστίμου που ωφελούνται τα υπαγόμενα στη ρύθμιση νομικά πρόσωπα.
2. Επίσης, στα ποσά που θα βεβαιώνονται μετά από φορολογικό έλεγχο ή απόφαση διοικητικού δικαστηρίου και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι και 30.6.2007, θα πρέπει να γίνεται από τη βεβαιούσα αρχή διαχωρισμός του ποσού του πρόσθετου φόρου ή προστίμου στα ποσά που αντιστοιχούν στο ογδόντα τοις εκατό (80%) και στο είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου το νομικό πρόσωπο να υπαχθεί στη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 86.
3. Τέλος, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 86 του ν. 3606/2007 ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), των Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Α.Ε.), των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α) ή Αθλητικών Σωματείων που έχουν γεννηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα δημοσίευσης του νόμου αυτού, δηλαδή μέχρι 31 Αυγούστου 2007, χωρίς όμως να έχουν βεβαιωθεί.
Προς τούτο, τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα πρέπει, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση, να υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την δημοσίευση του ν. 3606/2007, δηλαδή μέχρι 17 Οκτωβρίου 2007, χωρίς πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, κατά περίπτωση.
Ο προκύπτον φόρος, πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, χωρίς καμία έκπτωση.

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

1. Για την εφαρμογή της ρύθμισης της παρ. 1 του άρθρου 86, το τμήμα εμμέσων και ειδικών φόρων, πρέπει να εντοπίσει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν συμβεβαιωθεί στον ίδιο Κ.Α.Ε. η κύρια οφειλή από τέλη χαρτοσήμου, τέλη κυκλοφορίας, φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων και λοιπά τέλη και εισφορές προς το Ελληνικό Δημόσιο, ο πρόσθετος φόρος ή το πρόστιμο, σε βάρος των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην πιο πάνω διάταξη, προκειμένου να προσδιορίσει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του πρόσθετου φόρου ή του προστίμου που ωφελούνται τα αναφερόμενα νομικά πρόσωπα καθώς και να υπολογίσει το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%), το οποίο και θα καταβληθεί.

2. Επίσης και στα χρέη (από τέλη χαρτοσήμου, κλπ.) τα οποία θα βεβαιώνονται μετά από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι 30.6.2007, η βεβαιούσα αρχή θα πρέπει να διαχωρίζει από το συνολικό ποσό του πρόσθετου φόρου ή του προστίμου το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ποσού αυτού καθώς και το υπόλοιπο 20%, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 86.

3. Τέλος με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 86 του ν. 3606/2007 ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των οφειλετών της παρ. 1 του άρθρου 86, που έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2007 και δεν έχουν βεβαιωθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Προκειμένου να υπαχθούν στη παρούσα ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών, πρέπει να υποβληθούν από τα νομικά πρόσωπα οι αντίστοιχες για κάθε φορολογία δηλώσεις και να καταβληθούν εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων αυτών τα ποσά που προκύπτουν από αυτές χωρίς πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις το αργότερο μέχρι 17 Οκτωβρίου 2007. Στη ρύθμιση αυτή εμπίπτουν και οι οφειλές από ειδικές φορολογίες (τέλη χαρτοσήμου, τέλη κυκλοφορίας, φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων και λοιπά τέλη και εισφορές προς το Ελληνικό Δημόσιο).

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Όπως και πιο πάνω αναφέρεται, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του ν.3606/2007 προβλέπεται ότι στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου και νόμου, με τον ίδιο τρόπο καταβολής και κατά το ειδικότερον οριζόμενα από τις διατάξεις αυτές, μπορεί να υπάγονται και τα χρέη προς το Δημόσιο των Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή Αθλητικών Σωματείων που θα βεβαιώνονται από τις 18/8/2007 και μετά ύστερα από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι και 30/6/2007.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των ίδιων νομικών προσώπων που έχουν γεννηθεί μέχρι την 31/8/2007, χωρίς όμως να έχουν βεβαιωθεί. Συγκεκριμένα, τα πιο πάνω πρόσωπα προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις για κάθε φορολογία μέχρι 17/10/2007 χωρίς πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, με εφάπαξ καταβολή των οικείων ποσών ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης.

3. Με βάση τα παραπάνω και για λόγους ίσης μεταχείρισης, σε τυχόν περιπτώσεις που από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου και μετά έχουν επιδοθεί στα πιο πάνω πρόσωπα φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου που αφορούν τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο υποχρεώσεις, θα πρέπει να επισπευσθεί και να ολοκληρωθεί το ταχύτερο η μετΆ έλεγχο διαδικασία ( διαδικασία συμβιβασμού, βεβαίωση), ούτως ώστε να δοθεί η ευχέρεια εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα το επιθυμούν να καταβάλλουν εφάπαξ μέχρι 17/10/2007 μόνο την κύρια οφειλή, χωρίς πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, όπως θα συνέβαινε αν τα πρόσωπα αυτά υπέβαλαν δηλώσεις κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 86 του ανωτέρω νόμου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας των παραπάνω προσώπων θα έχουν πλέον εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και νόμου.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής και υλοποίησης της ρύθμισης θα σας αποσταλούν από την ΓΓΠΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προισταμένη της Γραμματείας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
α/α Στ. Καλοπήτα ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ