ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

“Υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, προκειμένου να δηλωθεί η ανέγερση ή η διαμόρφωση κτιρίου το οποίο προορίζεται για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας”.

(Α.Υ.Ο. 1087734/3232/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ. 1112/4.11.2004)Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας από τις Δ.Ο.Υ. και από φορολογούμενους, σχετικά με την υποχρέωση ή όχι υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών, προκειμένου να δηλωθεί η έναρξη ανέγερσης ή διαμόρφωσης κτιρίου επιχείρησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μετά την αποπεράτωσή του είτε ως έδρα της επιχείρησης είτε ως εγκατάσταση εσωτερικού (υποκ/μα, αποθήκη κλπ.), σας γνωρίζουμε τα εξής

1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 9 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) όπως ισχύουν ορίζουν ότι “για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα ……………”.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ανέγερση ή η διαμόρφωση κτιρίου ( ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, βιοτεχνικοί χώροι κλπ) ως πάγιο επιχείρησης, δεν χαρακτηρίζεται ως υποκατάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, αφού στο εν λόγω κτίριο δεν ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Κατά συνέπεια σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν υποβάλλεται δήλωση μεταβολής για να δηλωθεί η έναρξη της ανέγερσης των ως άνω κτιρίων της επιχείρησης.

Οι υποκείμενοι σε ΦΠΑ οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών για κάποια φορολογητέα δραστηριότητα, προκειμένου να τύχουν έκπτωσης και επιστροφής των δαπανών αυτών, οφείλουν:

να κατέχουν τα νόμιμα τιμολόγια και

να καταχωρούν τις εν λόγω δαπάνες στα φορολογικά βιβλία που ήδη τηρούν στην έδρα τους.

2. Εξαιρετικά όμως οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών προκειμένου να τύχουν έκπτωσης και επιστροφής του ΦΠΑ των εν λόγω δαπανών, οι:

α) απαλλασσόμενες επιχειρήσεις, που θα ανεγείρουν κτίριο το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για την πραγματοποίηση πράξεων υπαγόμενων στο ΦΠΑ, προκειμένου να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δεδομένου ότι έχουν καταχωρηθεί στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις και

β) υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις με έδρα την λοιπή Ελλάδα, οι οποίες θα ανεγείρουν κτίριο σε κάποιο νησί του Αιγαίου (όπου εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2859/ 2000, Κώδικας ΦΠΑ), ώστε να αποδεικνύεται ή έναρξη και η διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων.

3. Για αυτές ειδικά τις περιπτώσεις, στο αρχείο της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων προστέθηκε νέος ΚΑΔ. ο 45600000″ Εργασίες προετοιμασίας χώρου ή ανέγερσης οικοδομής (ως πάγιο επιχείρησης) που προορίζεται για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας” ενώ στο αρχείο Ειδών Εγκαταστάσεων Εσωτερικού προστέθηκε νέο είδος εγκατάστασης με την περιγραφή” Υπό κατασκευή εγκατάσταση εσωτερικού” με κωδικό 31.

4. Επομένως κατά την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης μεταβολής, θα χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω ΚΑ.Δ, και θα συνυποβληθεί το έντυπο (Μ10) “Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού” προκειμένου να δηλωθεί η υπό ανέγερση εγκατάσταση. Με την έναρξη λειτουργίας, θα υποβληθεί νέα δήλωση μεταβολής εργασιών προκειμένου να δηλωθεί το αποπερατωθέν κτίριο ως έδρα ή ως εγκατάσταση εσωτερικού (υποκ/μα, αποθήκη κλπ) καθώς και η δραστηριότητα που θα ασκηθεί σ’ αυτό. (Σχετικές μηχανογραφικές οδηγίες σας έχουν δοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ με το 1265/0030/1162004 έγγραφό της).

5. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών και η έδρα δεν υφίσταται ως κτίριο αλλά πρόκειται να ανεγερθεί, ως κωδικός δραστηριότητας θα χρησιμοποιηθεί ο 45600 000. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της ανέγερσης ,θα υποβάλει δήλωση μεταβολής εργασιών προκειμένου να αντικαταστήσει τον ανωτέρω κωδικό με τον κωδικό της δραστηριότητας που πρόκειται να ασκήσει. Τα βιβλία και τα στοιχεία κατά τη διάρκεια της ανέγερσης μπορεί να τηρούνται σε άλλο τόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ με την υποβολή γνωστοποίησης ή την παροχή έγκρισης από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

δ. Τέλος, στις περιπτώσεις που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις μεταβολής για την ανέγερση ή διαμόρφωση κτιρίου ή έχουν υποβληθεί χωρίς τη συνυποβαλλόμενη δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού και έχει δηλωθεί διαφορετικός κωδικός από τον προαναφερόμενο, κατά την υποβολή της αίτησης των υποκείμενων στο φόρο για επιστροφή Φ.Π.Α, θα υποβάλλονται στο τμήμα Μητρώου των Δ.Ο.Υ. και οι σχετικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμου της παρ. 1 του αρθ. 4 του ν. 2523/97 όπως ισχύουν με την παρ. 3 του αρ. 21 του ν. 2948/01.