Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών αγαθών.Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2006 Αρ.Πρωτ.: 1078916/615/0015

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β, Γ
ΘΕΜΑ: Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών αγαθών.

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ, DVD ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ 1.11.2006

Με την 1066952/504/0015/ ΠΟΛ. 1097/18.7.2006 Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Ε.Κ. 1142 Β΄/24.8.2006), η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντικαταστάθηκε η 1038564/236/0015/ ΠΟΛ. 1063/13.4.2005 Α.Υ.Ο.Ο., με την οποία είχε ορισθεί η τήρηση πρόσθετων βιβλίων και η έκδοση στοιχείων από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών αγαθών και της οποίας η έναρξη ισχύος είχε ανασταλεί μέχρι την 31 Ιουλίου 2006.

Με την Α.Υ.Ο.Ο. αυτή, όπως ισχύει μετά την κατά τα πιο πάνω αντικατάστασή της, ορίζεται ότι από 1.11.2006 :

α) Ο επιτηδευματίας που εκμισθώνει βιντεοκασέτες, DVD και λοιπά συναφή αγαθά μέσω αυτόματων μηχανημάτων με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self video club), ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων, υποχρεούται με τον τρόπο που προβλέπεται από την εν λόγω απόφαση:

i) να τηρεί θεωρημένο «Μητρώο Εκδοθέντων Ψηφιακών Καρτών Πελατών»,

ii) να εκτυπώνει για τον πελάτη με κάθε παράδοση ή παραλαβή βιντεοκασετών ή DVD ή λοιπών συναφών αγαθών μέσω του αυτόματου μηχανήματος αθεώρητη «Απόδειξη παράδοσης» ή «Απόδειξη παραλαβής» αντίστοιχα,

iii) να τηρεί θεωρημένο βιβλίο «Ποσοτικής Παράδοσης και Παραλαβής μέσω Αυτόματου Μηχανήματος», με δυνατότητα μη τήρησής του στην περίπτωση που οι πιο πάνω «Αποδείξεις παράδοσης» και «Αποδείξεις παραλαβής» εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του Ν. 1809/1988.

Επίσης και εφόσον τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούται να εκδίδει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών με τον τρόπο που ορίζεται από την εν λόγω απόφαση από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό του Ν. 1809/1988, ο οποίος δύναται να συνδέεται κατάλληλα με το αυτόματο μηχάνημα συναλλαγών.

β) Ο επιτηδευματίας που εκμισθώνει βιντεοκασέτες, DVD και λοιπά συναφή αγαθά με τον κλασσικό τρόπο και τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούται μόνο να εκδίδει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών (στην οποία θα αναγράφει τα δεδομένα που ορίζονται από την απόφαση αυτή) με την παράδοση των αγαθών στον πελάτη, στην περίπτωση δε που κατά την επιστροφή των εκμισθούμενων αγαθών από τον πελάτη γεννιέται δικαίωμα είσπραξης επιπλέον αμοιβής, υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών και γι΄ αυτή την αμοιβή με την επιστροφή τους. Συνεπώς ο εν λόγω επιτηδευματίας δεν θα υποχρεούται πλέον να τηρεί θεωρημένο βιβλίο Ποσοτικής Παράδοσης και Παραλαβής, όπως οριζόταν με την 1038564/236/ ΠΟΛ. 1063/13-4-2005 Α.Υ.Ο.Ο. πριν την αντικατάστασή της.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση της έκδοσης της απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον εν λόγω επιτηδευματία με την παράδοση των αγαθών στον πελάτη αφορά τα αγαθά που θα εκμισθώνονται από την 1.11.2006 και μετά. Συνεπώς για τα αγαθά που θα εκμισθωθούν πριν από την ημερομηνία αυτή και θα επιστραφούν από τον πελάτη την ημερομηνία αυτή ή μεταγενέστερα, οι σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να εκδοθούν με την επιστροφή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ, DVD ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ 1.8.2006 – 23.8.2006

Για το χρονικό διάστημα από 1.8.2006 (πρώτη ημέρα μετά τη λήξη αναστολής ισχύος της 1038564/236/0015/ΠΟΛ. 1063/13.4.2005 Α.Υ.Ο.Ο.) μέχρι την 23.8.2006 (προηγούμενη ημέρα της αντικατάστασής της με την 1066952/504/0015/ ΠΟΛ. 1097/18.7.2006 Α.Υ.Ο.Ο.) γίνεται δεκτό να μην επιβάλλονται κυρώσεις στους υπόχρεους επιτηδευματίες οι οποίοι κατά το διάστημα αυτό δεν εκπλήρωσαν ή εκπλήρωσαν πλημμελώς τις υποχρεώσεις που ορίζονταν από την αντικαθιστώμενη Α.Υ.Ο.Ο.

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της 1038564/236/0015/ΠΟΛ. 1063/13.4.2005 Α.Υ.Ο.Ο. που παρασχέθηκαν πριν την αντικατάστασή της, με την ερμηνευτική μας εγκύκλιο 1058451/336/0015/ ΠΟΛ. 1088/13-6-2005 , εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν θίγονται από τις νέες διατάξεις αυτής της απόφασης (π.χ. κωδικοί TAXIS για τη θεώρηση του βιβλίου ποσοτικής παράδοσης και παραλαβής, ή του Μητρώου εκδοθέντων ψηφιακών καρτών κ.λ.π. από τους εκμεταλλευτές αυτοματοποιημένων video clubs).