ΠΟΛ.1107/17.5.2013Αριθμ. ΠΟΛ 1107

(ΦΕΚ Β’ 1238/22-05-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) περί ειδικού φόρου ακινήτων και ειδικότερα της παραγράφου 9 του άρθρου 17, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να καθορίζει κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), σύμφωνα με τις οποίες οι προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις προς υποβολή φορολογικών δηλώσεων δύνανται να παρατείνονται είτε για ολόκληρη τη χώρα είτε για τμήματα αυτής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

3. Την ΠΟΛ.1098/8.5.2013 (Φ.Ε.Κ. 1107 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, μέχρι την 31η Μαΐου 2013.

4. Την αριθ. 07927 ΕΞ 2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄/24−9−2012).

5. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ηλεκτρονική εφαρμογή παραλαβής δηλώσεων του Ε.Φ.Α. για τις Δ.Ο.Υ..

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2013 παρατείνεται μέχρι την 21η Ιουνίου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ