Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2006 – 2007, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.ΓEN. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα 28 Ιουλίου 2006

Αριθ. Πρωτ.1071440/485/Τ.&Ε.Φ

ΔIEYΘYΝΣΗ TΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 – 4

Ταχ. Κώδικας: 10672 – ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Α. ΔΙΑΚΟΥΜΗ

Τηλέφωνο: 2103642922

FAX: 2103642251

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2006 – 2007, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας».

Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού, που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2 – 3,3%.

Με τις ίδιες διατάξεις η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.

Οπως μας γνωστοποίησε το Υπουργείο Γεωργίας με το 294905/26-7-2006 έγγραφό του, η τιμή ενεργοποίησης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης (πρώην παρέμβασης) της κατηγορίας Lampante (πρώην «παρθένου ελαιολάδου» ή «κοινού παρθένου») με ελεύθερη οξύτητα 2 βαθμών, για το ελαιοκομικό έτος 2006 – 2007 είναι 1,524 ευρώ/κιλό, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού.

Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 1,524 Χ 2% = 0,030 ευρώ.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού κ.λ.π. της εισφοράς δακοκτονίας έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Σ 4309/159/19/1-12-1983.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ