ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε1 ΚΑΙ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2005

Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ε9 έτους 2005.

(Α.Υ.Ο. 1066510/2519/ΔΜ-Α/ΠΟΛ. 1098/6.7.2005)Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της από 2762005 Ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών “Υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ε1 και Ε9 έτους 2005 από τους κατοίκους εξωτερικού, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της 1027 411 1842/ΔΜ/2621998 (ΦΕΚ 19318) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ και διαδικασίες απόδοσής του”, αποδίδεται ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, κατοίκους Ελλάδας ή Εξωτερικού, με την υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εντύπου Μ1 “Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων”. Με το έντυπο Μ1 δηλώνονται τα προσωπικά στοιχεία του φυσικού προσώπου όπως αυτά αναγράφονται στο αντίστοιχο δελτίο ταυτοποίησής του (Αστυνομική ταυτότητα, Διαβατήριο) το οποίο και επιδεικνύεται. Η χορήγηση ΑΦΜ μπορεί να διενεργηθεί μέσω τρίτου στην περίπτωση που προσκομίζεται εξουσιοδότηση για αυτό το σκοπό και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του στοιχείου ταυτοποίησης του υπόχρεου. Ειδικότερα οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να συνυποβάλλουν με το έντυπο Μ 1 και το έντυπο Μ7 “Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου” με το οποίο ορίζουν Αντίκλητο στην Ελλάδα. Στην προκειμένη περίπτωση ο αντίκλητος παραλαμβάνει την αλληλογραφία του κατοίκου εξωτερικού, χωρίς καμία φορολογική ευθύνη έναντι της Δ.Ο.Υ.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των κατοίκων εξωτερικού για την υποβολή και μόνο του εντύπου Ε9 του έτους 2005, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, ώστε να προβείτε στην οίκοθεν απόδοση ΑΦM για τις παρακάτω περιπτώσεις όταν:

Α) Οι κάτοικοι εξωτερικού επιθυμούν να ορίσουν Αντίκλητο στην Ελλάδα.

Με τα έντυπα Ε1 και Ε9 συνυποβάλλονται και τα έντυπα Μ1 και Μ7, καθώς και φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτοποίησης. Σε περίπτωση που τα δηλούμενα στο Ε9 ακίνητα ανήκουν στη σύζυγο ή σε προστατευόμενα μέλη τα οποία δεν έχουν ΑΦΜ, θα πρέπει αντίστοιχα για το καθένα να συνυποβληθεί το έντυπο Μ1.

Β) Οι κάτοικοι εξωτερικού αδυνατούν να ορίσουν αντίκλητο στην Ελλάδα.

Με τα έντυπα Ε 1 και Ε9 συνυποβάλλεται και έντυπο Μ 1, καθώς και φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτοποίησης. Αν τα δηλούμενα στο Ε9 ακίνητα ανήκουν στη σύζυγο ή σε προστατευόμενα μέλη τα οποία δεν έχουν ΑΦΜ, θα πρέπει αντίστοιχα για το καθένα να συνυποβληθεί το έντυπο Μ1.

Αν οι ανωτέρω (χωρίς ορισμό αντικλήτου) αναγράφουν στο έντυπο Μ1 κάποια διεύθυνση στην Ελλάδα, τότε οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του Νομού στον οποίο ανήκει η διεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω (χωρίς ορισμό αντικλήτου) δεν αναγράφουν στο έντυπο Μ1 κάποια διεύθυνση στην Ελλάδα, οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού στην Αθήνα. Οι Δ.Ο.Υ. οι οποίες παραλαμβάνουν δηλώσεις χωρίς διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα θα τις διαβιβάζουν στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Στις περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικά τα έντυπα Ε1 και Ε9 χωρίς το συνυποβαλλόμενο έντυπο Μ1, η χορήγηση ΑΦΜ είναι αδύνατη. Στην παρούσα περίπτωση οι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο το έντυπο Μ1 και φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτοποίησής τους προκειμένου να πραγματοποιήσετε την οίκοθεν απόδοση του ΑΦΜ. Για κάθε περίπτωση οίκοθεν απόδοσης ΑΦΜ θα δημιουργείται φάκελος ο οποίος θα τηρείται σε χωριστό Αρχείο από το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Στον εν λόγω φάκελο θα κρατείται και η βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ έως ότου ζητηθεί από τον κάτοικο εξωτερικού.

Οι παραπάνω διαδικασίες της οίκοθεν απόδοσης ΑΦΜ, για τους κατοίκους εξωτερικού θα εφαρμοστούν μέχρι τη λήξη του έτους 2005 και μόνο για την υποβολή του Ε9 του ιδίου έτους. Μετά τη λήξη του έτους 2005 θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της 1027 411/842/ΔΜ/2621998 (ΦΕΚ 193/8) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.