Χρόνος υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.Αθήνα 20 Ιουλίου 2006

Αριθ. Πρωτ.1067434/6235/768/Δ0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Δ VIES

2. Γ.Γ.Π.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Σ

Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Δ/ΝΣΗ 31η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 106.72 ΑΘΗΝΑΙ

Πληροφορίες: Σανιδάς Αντώνιος

Τηλέφωνο: 210/3640076

Τηλεομοιότυπος: 210/3616216

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Eχοντας υπ’ όψη:

1.Τις ακόλουθες διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/7.11.2000 τ.Α), όπως ισχύουν: α) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 19, β) των παραγράφων 5 περιπτώσεις α΄ και δ΄, 6 περίπτωση ε΄, 9 περίπτωση γ και 11 του άρθρου 36, γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59, δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2.Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/ /4576/2064/Δ0014/ΠΟΛ.1091/10.7.2003(ΦΕΚ 1027/24.7.2003 τ.Β΄) «Υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοι-νοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, μόνο με τη χρήση ηλεκ-τρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)»,

3.Την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο.1039231/2677/600/ /Α0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568/8.5.2006 τ.Β΄) «Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.»,

4.Την αριθμ. 1099733/8159/0014/ΠΟΛ.1253/22.7.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)»,

5.Την αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/14.10.2005 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/13.2.2006),

6.Την ανάγκη πρόσβασης στα στοιχεία των εν θέματι πινάκων από τα κράτη – μέλη μέχρι την 30η του επομένου, από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου, μήνα,

7.Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Aρθρο 1

Χρόνος υποβολής

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/4576/2064/ /Δ0014/ΠΟΛ.1091/10.7.2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ηλεκτρονική υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5/TAXIS), μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, πραγματοποιείται έως την 26η ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου, ανεξαρτήτως των προθεσμιών υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο.Ο.1039231/2677/600/Α0014/ΠΟΛ.1060/ /18.4.2006.»

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της αυτής ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1091/10.7.2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την έντυπη υποβολή στη Δ.Ο.Υ. των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιω-τικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5/TAXIS) που υποβάλλονται από τα πρόσωπα της παραγρά-φου 2 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1091/10.7.2003 ισχύουν αντίστοιχα οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1039231/2677/600/Α0014/ /ΠΟΛ.1060/18.4.2006».

Aρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1.Η απόφαση αυτή ισχύει για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που θα υποβληθούν για το δεύτερο τρί-μηνο του έτους 2006 και εφεξής, για πράξεις που διενεργήθηκαν από 1ης Απριλίου 2006.

2.Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., όπως καθορίζονται με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1060/2006.

3.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑ